dnes je 23.10.2020

Input:

Venkovní osvětlení - odpisová skupina

14.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.21.5
Venkovní osvětlení – odpisová skupina

Ing. Pavel Novák

VYŠLO V ČÍSLE 21/2020

Pořídili jsme v areálu továrny venkovní osvětlení u komunikací – stožáry se světly, které mohou být použity např. jako veřejné osvětlení. Osvětlení nechceme zařazovat jako soubor, ale každý stožár chceme zařadit zvlášť. Do jaké odpisové skupiny stožáry s osvětlením zařadit? Víme, že jde o stavbu. Kabelové vedení elektřiny patří do ceny stožáru, tzn. že bychom ho rozpočítali do jednotlivých stožárů, nebo je to samostatný majetek?

Odpověď

Nejedná se s největší pravděpodobností o veřejné osvětlení, ale jak je uvedeno v dotazu, o venkovní osvětlení komunikací v areálu továrny. Obecně totiž platí, že provoz veřejného osvětlení spadá do výkonu samostatné působnosti obce dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce, pokud zákon nestanoví jinak. Veřejné osvětlení tak vlastní obec nebo správce komunikace. Zařízení veřejného osvětlení je podle zákona o pozemních komunikacích příslušenstvím pozemních komunikací. Základním druhem infrastruktury obce je mimo jiné její dopravní síť, tzn. silnice, které představují komunikace účelové a místní, chodníky, náměstí, cestičky, stezky pro pěší a cyklisty, parky, obytné zóny a zastávky městské hromadné dopravy vč. nadjezdů, podjezdů, podchodů, mostů, lávek, křižovatek, přechodů pro chodce, parkovišť dále dopravní značky a další příslušenství a k tomu všemu náležející síť veřejného osvětlení. Co se týče pozemních komunikací v samostatných objektech a areálech např. továrny ze zadání dotazu, tak osvětlení pořizuje a vlastní obvykle vlastník pozemku, kterým je uvedený soukromý subjekt – uvedená obchodní společnost.

Podle Pokynu GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších