Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň u tuzemských plnění

9.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň u tuzemských plnění

Při určení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je podstatné, zda se jedná o dodání zboží, nemovité věci či poskytnutí služby.

Právní úprava

§ 21 ZDPH

Povinnost přiznat daň

Příklad

Plátce dodal zboží dne 6. 10., dne 30. 9. přijal zálohu.

Plátce přizná daň ke dni přijetí zálohy a k datu uskutečnění zdanitelného plnění přizná daň ze zbývající části. Není podstatné, zda plátce vede účetnictví či daňovou evidenci.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Dodání zboží

Příklad

Plátce dodává zboží podle kupní smlouvy.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Záleží tedy na konkrétním smluvním ujednání. Pokud je dodáno zboží s přepravou se sjednaným místem dodání, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání zboží přepravcem odběrateli.

Příklad

Plátce přenechává zboží k užití na základě smlouvy, kdy je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele (finanční leasing).

Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem přenechání zboží k užívání, tj. zpravidla dnem převzetí předmětu nájmu.

Dodání nemovité věci

Příklad

Nabyvateli byla nemovitá věc předána dne 14. 10., převádějícímu bylo dne 25. 11. doručeno vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva.

Povinnost přiznat daň či osvobozené plnění vzniká dnem předání nemovité věci do užívání, tj. 14. 10.

Poskytnutí služby

Příklad

Plátce poskytnul reklamní službu formou umístění reklamního panelu na své nemovité věci od 1. 10. do 31. 12.

Zdanitelné plnění bude uskutečněno dne 31. 12. za podmínky, že nebude před tímto dnem vystaven daňový doklad. V případě, že daňový doklad plátce vystaví např. dne 1. 10., bude služba z pohledu daně z přidané hodnoty uskutečněna již 1. 10.

Příklad

Plátce, autor odborné publikace, obdrží dle smluvních ujednání od nakladatele jako úplatu 200 Kč z jednoho prodaného výtisku.

Vzhledem k tomu, že ke dni pozbytí nehmotné věci není zřejmá výše úplaty, je pouze sjednán způsob stanovení úplaty, plátce přizná daň až ke dni přijetí úplaty.

Smlouva o dílo

Příklad

Plátce provádí stavební práce, rekonstrukci bytového domu. Se zákazníkem uzavřel smlouvu o dílo, přičemž si ve smlouvě ujednali data uskutečnění dílčích plnění – 10. 10. výměna oken, 10. 11. zateplení budovy, 10. 12. zhotovení omítky.

V případě, že jednotlivá dílčí plnění nebudou převzata dříve, než je uvedeno ve