dnes je 19.5.2019
Input:

Úroky - nedaňové v daňové evidenci

9.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky – nedaňové v daňové evidenci

Ing. Jiří Nigrin

Následující text je věnován rozboru problematiky nedaňových úroků u poplatníků vedoucích daňovou evidenci. Otázka úroků daňově uznatelných u těchto poplatníků je popsána v textu Úroky u poplatníků vedoucích daňovou evidenci.

1. Úrok poskytovaný zaměstnavatelem

Zákon o daních z příjmů neobsahuje úpravu pro úroky a jiné výnosy poskytované zaměstnavatelem z vkladů, proto se daňový režim bude posuzovat podle obecného § 24 odst. 1 ZDP. Na straně zaměstnance jsou jeho příjmy ve formě úroků z půjčky buď:

  1. příjmem podle § 8 odst. 1 písm. c) ZDP, pokud je zaměstnavatel oprávněn přijímat vklady od veřejnosti nebo od zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. V tomto případě se úrokové příjmy zdaňují konečnou srážkovou daní u zdroje ve výši 15 % podle § 36 odst. 2 písm. m) ZDP, nebo
  2. pokud zaměstnavatel nemá oprávnění působit jako banka, zdaní tyto příjmy zaměstnanec ve svém daňovém přiznání, pokud mu podle § 38g ZDP vznikne povinnost daňové přiznání podat. Do daňového přiznání uvede zaměstnanec tento příjem v tom zdaňovacím období, ve kterém mu byly tyto úroky připsány na účet.

Bezúročná zápůjčka poskytnutá zaměstnavatelem

Od roku 2015 je na straně zaměstnance podle § 6 odst. 9 písm. v) ZDP osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. Pokud výše jistiny přesahuje 300 000 Kč, pak se majetkový prospěch vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce oceňuje znalcem a zahrne se do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

2. Úroky z dlužné daně a cla

Právní úprava

Právní úprava

Daňovým výdajem nejsou podle § 25 odst. 1 písm. f) ZDP ani úroky z odložených částek daní za dobu posečkání, zvýšení daní a exekuční náklady podle daňového řádu s výjimkou uvedenou v § 24 ZDP a dále úroky z odložené částky za dobu posečkání cla a úroky z prodlení, které jsou příslušenstvím cla, podle celního zákona č. 13/1993 Sb.

Příklad
  1. Na žádost poplatníka může správce daně podle § 156 DŘ povolit daňovému dlužníkovi posečkání daně nebo její zaplacení ve splátkách. Za dobu posečkání daně nebo splátek daně může správce daně uložit povinnost zaplatit úrok z odložené částky ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Správce daně úrok předepíše za celou dobu posečkání a o výši úroku daňového dlužníka vyrozumí. Tento úrok je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Úrok se nepředepíše, činí-li méně než 100 Kč.
  2. Pokud daňový subjekt neuhradí splatnou daň nejpozději v den její splatnosti, je v prodlení. Daňovému subjektu pak vzniká