Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úroky - nedaňové

20.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky - nedaňové

Ing. Jiří Nigrin

Následující text se zabývá problematikou úroků, které nejsou daňovým nákladem.

1. Úroky z úvěrů a zápůjček

Právní úprava
Právní úprava

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP):

  • - § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
  • - § 25 odst. 1 písm. w) a zl) ZDP; § 25 odst. 3 ZDP
 • pokyn GFŘ D-22, k § 25 body 7 až 11

Úroky jako součást finančních nákladů

Významný podíl na úrocích coby nedaňových nákladech má ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP. Toto ustanovení nehovoří o nedaňovosti pouze samotných úroků, ale tzv. finančních výdajů (nákladů), kterými se v ZDP rozumějí úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady) včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23 odst. 7 ZDP), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje:

 • šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna, nebo

 • čtyřnásobek vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěru a půjček.

V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěru nebo půjčky dlužníkovi věřitelem je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, půjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení a vzhledem k tomuto úvěru nebo půjčky věřitel za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi.

Vzhledem k testu závislému na vlastním kapitálu se testování daňového režimu v tomto případě říká také test podkapitalizace.

Výjimky

Do úvěrů a půjček se nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a dále prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky. Dále se předmětné ustanovení nevztahuje na:

 • poplatníky uvedené v § 18a odst. 3 ZDP (tedy poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání),

 • burzu cenných papírů a

 • poplatníky uvedené v § 2 ZDP, tedy fyzické osoby.

Přehled vybraných výdajů (nákladů) z pohledu toho, zda se zahrnou či nezahrnou do finančních nákladů (podle pokynu GFŘ D-22), naznačuje následující tabulka:

Náklad  Zahrnuje se do finančních nákladů  
Náklady na obstarání úvěru (např. znalecký posudek vyžadovaný a vyhotovený bankou, ovšem ne posudek vyhotovený jiným subjektem – nutno posuzovat individuálně)  Ano  
Poplatky za zpracování úvěru (např. poplatky za posouzení žádosti a ohodnocení rizika, administrativní náklady)  Ano  
Poplatky za bankovní záruky  Ano  
Poplatky za přechod k jiné bankovní instituci  Ano  
Jiné poplatky přímo související s úvěrem nebo půjčkou, které by mohly nahrazovat úrokový náklad  Ano  
Provize zprostředkovateli půjčky  Ano  
Poplatky za vedení úvěrového účtu a správu úvěru  Ano  
Poplatky za rezervaci prostředků k čerpání  Ano  
Poplatky za rezervované nečerpané prostředky  Ano  
Poplatky za předčasné splácení úvěru  Ano  
Poplatky za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročení  Ano  
Odměna ručiteli (kromě bankovní záruky a jiných obdobných poplatků bance)  Ne  
Penále či jiná sankce za nesplácení úvěru  Ne  
Kurzové rozdíly  Ne  
Náklady na zajištění úvěrového rizika ručitele (např. vyhotovení zástavní smlouvy)  Ne  
Náklady na zajištění úvěrového, měnového aj. rizika dlužníka (např. zajišťovací deriváty)  Ne  
Náklady na poradenství (např. bankovní, strukturování financování)  Ne  

Výpočet

Možný algoritmus, jak provést test podkapitalizace, nalezneme v pokynu GFŘ D-22 k § 25 bod 7. Tento postup se v současnosti používá na testování finančních výdajů (nákladů) plynoucí ze všech smluv o úvěrech a půjčkách včetně jejich dodatků (bez ohledu na datum jejich uzavření).

Splatnost závislá na zisku

Další možnost, jak se stanou finanční náklady nedaňovými, se skrývá v §