Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Uplatnění výdajů procentem z příjmů

25.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.1 Uplatnění výdajů procentem z příjmů

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 7 odst. 1 ZDP§ 7 odst. 2 ZDP uvádějí příjmy ze samostatné činnosti, nejde-li o příjmy ze závislé činnosti uvedené v § 6 ZDP. Od 1. 1. 2011 je výčet těchto příjmů rozšířen o příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (dále též OM).

  • § 7 odst. 7 ZDP stanoví, že v případě, kdy neuplatní poplatník výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve skutečné výši, může je uplatnit procentem z příjmů. Výše tohoto procenta závisí na druhu příjmu. Vývoj procentních sazeb viz následující tabulka. Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně (dodatečným přiznáním) měnit.

  Příjmy podle § 7 odst. 1 ZDP nebo
§ 7 odst. 2 ZDP  
2011–2012   2013–2014   2015–2017   2017–2018  
1. a)   Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství   80 %   80 %   80 %, max. 1 600 000 Kč   80 %, max. 800 000 Kč  
1. b)   Živnosti řemeslné   80 %   80 %   80 %, max. 1 600 000 Kč   80 %, max. 800 000 Kč  
1. b)   Živnosti ostatní (kromě řemeslné)   60 %   60 %   60 %, max. 1 200 000 Kč   60 %, max. 600 000 Kč  
1. c)   Jiné podnikání neuvedené v 1. a) ani 1. b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění   40 %   40 %, max. 800 000 Kč   40 %, max. 800 000 Kč   40 %, max. 400 000 Kč  
1. d)   Podíly společníků v. o. s. a komplementářů k. s.   nelze   nelze   nelze   nelze  
2. a)   Autorská práva, průmyslové nebo jiné duševní vlastnictví   40 %   40 %, max. 800 000 Kč   40 %, max. 800 000 Kč   40 %, max. 400 000 Kč  
2. c)   Nezávislé povolání   40 %   40 %, max. 800 000 Kč   40 %, max. 800 000 Kč   40 %, max. 400 000 Kč  
2. b)   Nájem majetku zařazeného v OM   30 %   30 %, max. 600 000 Kč   30 %, max. 600 000 Kč   30 %, max. 300 000 Kč  

Komentář:

Rok 2017 je v tabulce uveden ve dvou sloupcích, neboť se poplatník může rozhodnout, zda postupovat způsobem jako v roce 2016 (tj. mít vyšší limity procentních výdajů) anebo jako v roce 2018 (tj. mít nižší procentní výdaje). Nevýhodou postupu jako v roce 2016 je, že i v roce 2017 bude muset aplikovat § 35ca ZDP, tj. v určitých situacích nebude možné uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti (příklad viz Daňové zvýhodnění na dítě).

Procentní výdaje nelze aplikovat v případech, kdy to výslovně ZDP vylučuje:

  • u příjmů z titulu spoluvlastnictví k věci, pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, anebo

  • v případě, kdy při rozdělování společných příjmů ze společnosti (do konce roku 2013 označované jako sdružení bez právní subjektivity), z provozu rodinného závodu (platilo v roce 2014) nebo ze společenství jmění (platí od roku 2014), nejsou-li společné výdaje rozděleny stejně jako společné příjmy.

Uplatní-li fyzická osoba výdaje procentem z příjmů, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti.

Pokud uplatňuje fyzická osoba výdaje procentem z příjmů, je povinna vždy vést:

  • záznamy o příjmech a

  • evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Při přechodu na vykazování procentních výdajů se postupuje podle § 23 odst. 8 ZDP, přičemž v konkrétní situaci může vzniknout i povinnost podat dodatečné daňové přiznání za předcházející rok.

Obchodní majetek (OM) je vymezen (podle definice v § 4 odst. 4 ZDP)