Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Uchazeč o zaměstnání

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.1 Uchazeč o zaměstnání

JUDr. Zdeňka Leiblová

Na základě písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání na úřadě práce v trvalém bydlišti se při splnění zákonem stanovených podmínek může stát fyzická osoba uchazečem o zaměstnání (§ 24-33 ZZ). Podmínkou je osobní podání a písemná žádost.

Uchazeč

Podle § 25 ZZ se uchazečem může stát (pokud zákon dále nestanoví jinak) fyzická osoba, která není

 • v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými dále,

 • osobou samostatně výdělečně činnou (za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního přepisu považuje za osobu samostatně výdělečně činnou),

 • společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti, vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy,

 • členem představenstva akciové společnosti, vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy,

 • členem dozorčí rady obchodní společnosti, vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy,

 • členem družstva, vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy,

 • soudcem,

 • poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského parlamentu,

 • členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže mu jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové,

 • prezidentem republiky,

 • členem vlády,

 • prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu,

 • veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv,

 • členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členem rady Energetického regulačního úřadu,

 • členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, členem Národní rozpočtové strany, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra,

 • nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu, a to v době, kdy tuto činnost vykonává,

 • osobou pečující o dítě nebo osobu, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna,

 • výdělečně činná v cizině,

 • fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání s výjimkou, kdy tato osoba může doložit výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce 12 měsíců v posledních 2 letech,

 • fyzickou osobou, pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah, a její měsíční odměna nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem přesáhne polovinu minimální mzdy,

 • předsedou nebo místopředsedou Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Příklad

Příklad:

Pracovní poměr v souběhu s evidencí může vykonávat fyzická osoba s výdělkem menším než polovina minimální mzdy (nenáleží ji však v této době podpora v nezaměstnanosti).


Kdy nelze být uchazečem o zaměstnání

Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou

 • je uznána dočasně neschopnou práce,

 • vykonává trest odnětí svobody nebo je ve vazbě, nebo vykonává ochranné opatření zabezpečovací detence,

 • pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo

 • je invalidní ve 3. stupni podle § 39 odst. 2 písm. c) ZDPo s výjimkou, kdy je tato osoba schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek určených v ZDPo.

Příklad

Příklad:

V době pracovní neschopnosti je osoba zpravidla zabezpečena dávkami nemocenského pojištění a nemůže plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. V té době nemůže nastoupit do zaměstnání.

Částečná zaměstnanost v souběhu s evidencí uchazeče

Zařazení do evidence nebrání:

 • výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

 • výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud za období, na které byla sjednána, měsíční odměna nebo průměrná měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy; sjednání uvedených činností a odměny z nich je povinen uchazeč hlásit a dokládat krajské pobočce Úřadu práce.

V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínek měsíční výdělky sčítají. Po dobu výdělku z těchto činností nenáleží uchazeči podpora v nezaměstnanosti.

Příklad

Příklady:

Uchazeč má pracovní poměr na 15 hodin týdně s hodinovou mzdou 70 Kč (4 200 Kč měsíčně).

Minimální mzda k 1. 1. 2017 je 11 000 Kč. Měsíční výdělek uchazeče činí 4 200 Kč, což je v souladu se zákonem o zaměstnanosti a uchazeč může být souběžně v evidenci (stát tedy za něj bude odvádět zdravotní a sociální pojištění). Podpora v nezaměstnanosti mu po dobu výdělku nenáleží.

Uchazeč má uzavřenou dohodu o provedení práce.

Na základě novely zákona o zaměstnanosti k 29. 7. 2017 musí uchazeč o zaměstnání tuto dohodu ukončit, jinak nemůže být v evidenci.


Uchazeč je povinen úřadu práce doložit výkon těchto činností (pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti) a skutečnou výši obdržené odměny nebo mzdy. V případě více činností se měsíční výdělky a průměrné odměny sčítají.

Tato zaměstnání, která jsou v souběhu s evidencí uchazeče, nesmí být na překážku při zprostředkování zaměstnání. Uchazeč nesmí odmítnout nabízené zaměstnání úřadem práce z důvodu, že pracuje např. na dlouhodobou dohodu o pracovní činnosti.

Pokud úřad práce zprostředkuje uchazeči krátkodobé zaměstnání, na dobu nejdéle do 3 měsíců a není pro uchazeče vhodné, např. protože bylo sjednáno jen na poloviční pracovní úvazek, nebrání takové zaměstnání vedení v evidenci uchazečů, a to souběžně s tímto zaměstnáním.

Překážky pro zařazení a vedení v evidenci

Překážkou vedení v evidenci je podle § 25 odst. 7 ZZ neposkytnutí identifikačních údajů uchazeče a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Překážkou pro zařazení do evidence je skutečnost, že fyzická osoba ukončí sama, nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání, které jí bylo krajskou pobočkou Úřadu práce zprostředkováno, nebo s ní zaměstnavatel ukončil vhodné zaměstnání z důvodů porušení pracovněprávních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. V těchto případech může fyzická osoba požádat znovu o zařazení do evidence po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce.

Příklad

Příklad:

Uchazeč nastoupil do zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce 2. ledna. Za měsíc ve zkušební době uchazeč toto zaměstnání ukončil.

Do evidence na úřad práce se může přihlásit nejdříve 2. července.

Den zařazení do evidence

Pokud fyzická osoba požádá o zprostředkování zaměstnání do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo činností uvedených v § 25 odst. 1 ZZ nebo jiných činností, které jsou považovány za náhradní doby (doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, osobní péče o dítě do 4 let věku dítěte, osobní péče o převážně nebo úplně bezmocnou osobu a další vyjmenované v § 41 odst. 3 ZZ), zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností. V ostatních případech se fyzická osoba zařadí dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání (§ 26 ZZ). Soustavná příprava na povolání není dobou náhradní.

Ukončení zaměstnání dokládá fyzická osoba zápočtovým listem nebo písemným ukončením pracovního poměru, doby náhradní dokládá např. rozhodnutími nebo potvrzeními.

Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, členství v politických hnutích nebo v odborech, dále z důvodu těhotenství, mateřství i otcovství.

Žádost o zprostředkování zaměstnání

V písemné žádosti (na formuláři žádosti o zařazení do evidence) se uvádějí identifikační údaje