dnes je 20.2.2019
Input:

Test nízké kapitalizace úvěrů a půjček poskytnutých spojenými osobami

16.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.23 Test nízké kapitalizace úvěrů a půjček poskytnutých spojenými osobami

Ing. Pavel Běhounek

Úvod

Jak je vysvětleno v kapitole Daňová uznatelnost úroků a dalších finančních nákladů úvěrů a půjček, zákon o daních z příjmů (ZDP) obsahuje z hlediska daňové uznatelnosti úroků mnohá omezení. Jedním z nich je omezení tzv. testem nízké kapitalizace podle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP, kterému je věnována tato kapitola.

Problematice nízké kapitalizace je třeba věnovat pozornost především u úvěrů a zápůjček poskytovaných mezi spojenými subjekty. Problematika nízké kapitalizace se týká pouze právnických osob, nevztahuje se přitom na veřejně prospěšné poplatníky a na burzu cenných papírů (organizátora regulovaného trhu). Zapůjčí-li si např. podnikající fyzická osoba od spojené osoby, nemusí se testem nízké kapitalizace podle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP vůbec zabývat. Zapůjčí-li si však s. r. o. od svého společníka, fyzické osoby, je třeba se testem nízké kapitalizace zabývat (společník s. r. o. je téměř vždy spojenou osobou ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP).

Označení „nízká kapitalizace“ postihuje dopady § 25 odst. 1 písm. w) ZDP pouze částečně a má své kořeny v historickém vývoji ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP, jehož cílem bylo bránit tomu, aby společníci svůj kapitálový podíl na společnosti nahrazovali úvěry či peněžními zápůjčkami (před 1. 1. 2014 označovanými jako půjčky). Společníci např. mohou ponechat zisk vytvořený kapitálovou obchodní společností nerozdělený, a tím umožnit financování (z vlastních zdrojů) následné podnikatelské činnosti společnosti, která přinese další zisk, jenž by mohl být následně rozdělen ve formě podílů na zisku (s odpovídajícím zdaněním). Nebo mohou rozhodnout o rozdělení zisku a získaný podíl na zisku vrátit do společnosti ve formě úvěru či peněžní zápůjčky. Následná podnikatelská činnost společnosti tak má zdroj financování (z cizích zdrojů), avšak zisk společnosti je snižován o dohodnuté úroky – v porovnání s předchozím modelem by tak byla část faktického zisku společnosti zdaněna jinak (jako úroky) a navíc by byl nižší daňový základ společnosti (pokud by tomu ZDP nebránil). Proto je jako kritérium testu nízké kapitalizace brán určitý násobek vlastního kapitálu společnosti (ZDP určuje jakousi kapitálovou přiměřenost mezi přijatými úvěry a zápůjčkami od určitého okruhu osob). Vývoj § 25 odst. 1 písm. w) ZDP dospěl k tomu, že testu nízké kapitalizace podléhají úroky z úvěrů a zápůjček téměř od všech spojených osob ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP, tedy nejen od společníků společnosti, a původní účel § 25 odst. 1 písm. w) ZDP byl sice zachován, ale rozšířen i na další případy.

Problematika nízké kapitalizace a další omezení zavedená pro daňovou uznatelnost finančních nákladů úvěrů a zápůjček od 1. 1. 2008 se týkají pouze právnických osob, nevztahují se na veřejně prospěšné poplatníky a na burzu cenných papírů (organizátora regulovaného trhu).

Současné omezení úroků (a dalších finančních nákladů) z úvěrů a zápůjček je upraveno v § 25 odst. 1 písm. w) ZDP tak, jak bylo naposledy věcně změněno novelou ZDP č. 87/2009 Sb. účinnou od 1. 4. 2009. Od 1. 1. 2014 byla úprava v souvislosti s rekodifikací soukromého práva pouze terminologicky pozměněna (místo legislativní zkratky „úvěry a půjčky“ používané před 1. 1. 2014 byla do ZDP zavedena legislativní zkratka „úvěrový finanční nástroj“). K plnému použití současné úpravy došlo od roku 2010 – např. ještě pro rok 2009 bylo možné vycházet z přechodných ustanovení a úroky ze vztahů uzavřených před 1. 1. 2008 posuzovat odlišně. Na druhou stranu bylo možné podle přechodných ustanovení novely č. 87/2009 Sb. současnou úpravu (účinnou od 1. 4. 2009) použít i na zdaňovací období roku 2008.

Historii právní úpravy testu nízké kapitalizace v § 25 odst. 1 písm. w) ZDP lze shrnout takto:

 • Podle původního znění ZDP z roku 1992 se testovaly úroky z úvěrů a půjček poskytnutých zahraničními věřiteli, pokud jejich úhrn přesahoval v průběhu zdaňovacího období čtyřnásobek výše základního jmění (u bank a pojišťoven společností šestinásobek).

 • Již novelou ZDP č. 157/1993 Sb. byl test nízké kapitalizace vztažen také na úroky z úvěrů a půjček poskytnutých věřiteli účastnícími se přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole či kapitálu dlužníka (účast na kontrole či kapitálu byla přitom vymezena vlastnictvím více než 25% podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech).Omezení se vztahovalo na uvedené úvěry a půjčky přesahující čtyřnásobek (u bank a pojišťoven šestinásobek) vlastního kapitálu (tehdy nazývaného vlastní jmění).

 • K 1. 1. 2004 (avšak s prvním použitím až pro rok 2005) došlo k zásadní koncepční změně. Nadále zůstal v platnosti limit příslušných úvěrů ve výši čtyřnásobku (u bank a pojišťoven šestinásobku) vlastního kapitálu, ale místo úvěrů a půjček od ovládajících osob (osob účastnících se přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole či kapitálu dlužníka) se započaly testovat úvěry a půjčky od spojených osob podle § 23 odst. 7 ZDP (s výjimkou osob jinak spojených podle § 23 odst. 7 písm. b) bod 5. ZDP, tj. osob, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty). Také byla zrušena dřívější výjimka, podle které se test nízké kapitalizace neprováděl v roce vzniku společnosti a následujících 3 letech.

 • V mezidobí 1. 1. 2008 až 1. 4. 2009 procházela právní úprava daňové uznatelnosti finančních nákladů úvěrů a půjček složitým a nepřehledným vývojem. Několikrát došlo ke změně podmínek pro test úvěrů a půjček na nízkou kapitalizaci. K 1. 1. 2008 byla zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. zavedena mnohá opatření [§ 25 odst. 1 písm. w) tak kromě testu nízké kapitalizace obsahoval i další omezení], která byla shledána jako příliš přísná a k 1. 1. 2009 (s možností zpětného použití na rok 2008) byla zmírněna novelou ZDP č. 2/2009 Sb. (např. test nízké kapitalizace pro finanční náklady z úvěrů a půjček od spojených osob na dvoj-, resp. trojnásobek vlastního kapitálu), k 1. 4. 2009 (také s možností zpětného použití na rok 2008) byl § 25 odst. 1 písm. w) ZDP novelizován zákonem č. 87/2009 Sb. a od 1. 4. 2009 došlo k dalšímu uvolnění (výjimečně i ke zpřísnění). Např. k 1. 1. 2008 se důvodem daňové neuznatelnosti stalo překročení limitu výše finančních nákladů stanoveného na úrovni jednotné úrokové míry zvýšené o 4 % – tento důvod daňové neuznatelnosti byl zrušen k 1. 1. 2009 (má však význam pro určení tzv. běžného úroku – viz kapitola Daňová uznatelnost úroků a dalších finančních nákladů úvěrů a půjček); k 1. 1. 2008 se důvodem daňové neuznatelnosti stala podřízenost úvěrů a půjček jiným závazkům – tento důvod daňové neuznatelnosti byl zrušen k 1. 4. 2009 atd.

 • Současná úprava (účinná v roce 2014) je věcně shodná s úpravou účinnou od 1. 4. 2009 a z praktického hlediska je obdobná úpravě účinné od 1. 1. 2004 (používá se od období roku 2005) s tím, že se test nízké kapitalizace vztahuje nejen na úroky, ale i na další finanční náklady. Od roku 2014 pracuje úprava s legislativní zkratkou „úvěrový finanční nástroj“.

Přehled změn § 25 odst. 1 písm. w) ZDP v období od 1. 1. 2008 do 1. 4. 2009:

 Novela č. 261/2007 Sb. od 1. 1. 2008 Novela č. 2/2009 Sb. od 1. 1. 2009 Novela č. 87/2009 Sb. od 1. 4. 2009 
Rozšíření na finanční náklady Ano Ano Ano 
Limit výše finančních nákladů Ano Ne Ne 
Test na šestinásobek vlastního kapitálu pro veškeré Ú a P Ano Ne Ne 
Test nízké kapitalizace pro Ú a P od spojených osob 2x VK (3x VK pro banky a pojišťovny) 2x VK (3x VK pro banky a pojišťovny) 4x VK (6x VK pro banky a pojišťovny) 
Ú a P zajištěné spojenou osobou v režimu testu nízké kapitalizace pro spojené osoby Ano Ano Ne 
Podřízenost Ú a P jinému závazku zakládá daňovou neuznatelnost FN Ano Ano Ne 
Závislost Ú a P na zisku zakládá daňovou neuznatelnost FN Ano Ano Ano [§ 25 odst. 1 písm. zm) ZDP
Ú a P závislé na zisku ovlivňují test nízké kapitalizace Ano Ne Ano 
Výjimka pro FN do 1 mil. Kč u úvěrů a půjček závislých na zisku (od nespojených osob a nezajištěné spojenými osobami) Ano Ne Ne 

ZDP v § 25 odst. 1 písm. w) z daňových nákladů vylučuje: „finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrových finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových finančních nástrojů. V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěrového finančního nástroje dlužníkovi věřitelem je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, zápůjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení a vzhledem k tomuto úvěrovému finančnímu nástroji věřitel za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi.“

Obsah pojmu úvěrový finanční nástroj (před 1. 1. 2014 byl používán věcně stejný pojem „úvěry a půjčky“) definuje ZDP v § 19 odst. 1 písm. zk) jako:

 • úvěr,

 • zápůjčku,

 • dluhopis,

 • vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený,

 • směnku, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.

Paragraf 25 odst. 3 ZDP uvádí úvěrové finanční nástroje, které neovlivňují test nízké kapitalizace.

Možnou metodiku výpočtu obsahuje pokyn GFŘ D-6 v komentáři k § 25, bodech 7 až 11. Metodika je plně použitelná i po rekodifikaci soukromého práva od 1. 1. 2014.

Finanční náklady

Jak je uvedeno výše, od roku 2008 nepodléhají režimu § 25 odst. 1 písm. w) pouze úroky, ale i další finanční náklady. Finanční náklady (výdaje) jsou v § 25 odst. 1 písm. w) vymezeny pro účely ZDP [tedy i pro účely finančních nákladů úvěrových finančních nástrojů závislých na zisku v § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP] jako: „úroky z úvěrového finančního nástroje a související výdaje (náklady) včetně výdajů (nákladů) na zajištění obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky.“

Zvýrazněný text vyznačuje změnu novelou ZDP č. 87/2009 Sb. účinnou od 1. 4. 2009 – výraz „obstarání“ nahradil výraz „zajištění“.

Pojmu finanční výdaje (náklady) se věnuje metodický pokyn GFŘ D-6, který se k uvedené otázce v komentáři k § 25 v bodě 7 vyjadřuje takto (obdobný výklad k dané otázce zaujalo MF v samostatných metodických pokynech):

„7. Finančními výdaji (náklady), jejichž daňová uznatelnost je omezena podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona, jsou vedle úroků také výdaje (náklady) související s úvěry a půjčkami vymezenými v § 19 odst. 1 písm. zk) zákona, jako jsou výdaje (náklady) na obstarání, zpracování úvěrů a poplatky za záruky. Dalšími výdaji (náklady), které představují (nebo by z hlediska dlužníka mohly představovat) odměnu placenou za poskytnutí úvěru nebo půjčky, a tudíž souvisejí s úvěry a půjčkami, jsou např.

 • náklady na obstarání úvěru (např. znalecký posudek vyžadovaný a vyhotovený bankou, nikoliv posudek vyhotovený jiným subjektem – nutno posuzovat individuálně),

 • poplatky za zpracování úvěru (např. poplatky za posouzení žádosti a ohodnocení rizika, administrativní náklady),

 • poplatky za bankovní záruky,

 • poplatky za přechod k jiné bankovní instituci,

 • jiné poplatky přímo související s úvěrem nebo půjčkou, které by mohly, nahrazovat úrokový náklad,

 • provize zprostředkovateli půjčky,

 • poplatky za vedení úvěrového účtu a správu úvěru,

 • poplatky za rezervaci prostředků k čerpání,

 • poplatky za rezervované nečerpané prostředky,

 • poplatky za předčasné splácení úvěru,

 • poplatky za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročení.

Za poplatky, které nesouvisejí s úvěry a půjčkami, se považují např.

 • odměna ručiteli (vyjma bankovní záruky a jiných obdobných poplatků bance),

 • penále či jiná sankce za nesplácení úvěru,

 • kursové rozdíly,

 • náklady na zajištění úvěrového rizika věřitele (např. vyhotovení zástavní smlouvy),

 • náklady na zajištění úrokového, měnového nebo jiného rizika dlužníka (např. zajišťovací deriváty),

 • náklady na poradenství (např. bankovní, strukturování financování).“

Okruh úvěrových finančních nástrojů podléhajících nízké kapitalizaci

Do průměrného denního stavu úvěrů a půjček (podle terminologie od roku 2014 by šlo o úvěrové finanční nástroje zahrnující zejména úvěry a zápůjčky) se pro účely nízké kapitalizace zahrnují pouze úvěry a zápůjčky od spojených osob. Pro účely testu nízké kapitalizace je rozhodující okruh spojených osob tak, jak je vymezen v § 23 odst. 7 ZDP, navíc rozšířený o tzv. back-to-back struktury. Kromě úvěrů a zápůjček od spojených osob je tak třeba posuzovat i úvěry a zápůjčky přeposlané ke spojené osobě přes nespojenou osobu (back-to-back financování) – v modelu spojených osob A a B osoba A poskytne peníze nespojené osobě X a ta osobě B). Slovy zákona jde o případy, kdy podmínkou pro poskytnutí úvěru nebo zápůjčky

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz