dnes je 16.9.2019
Input:

Stanovení místa plnění

20.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.8 Stanovení místa plnění

Ing. Martina Matějková

Právní úprava

§ 9 ZDPH – Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby

§ 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

Komentář

Stanovení místa plnění při poskytnutí služby

V ustanovení § 9 ZDPH je vymezeno základní pravidlo pro stanovení místa plnění u služeb, podle kterého se postupuje v případě, že se místo plnění nestanoví v souladu s výjimkami vymezenými v § 10 až § 10i ZDPH.

§ 9 odst. 1

„Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která jedná jako taková, je místo, kde má tato osoba sídlo. Pokud…”.

§ 9 odst. 3

„Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k dani, která jedná jako taková, považuje

a) Osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jsou jí poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně,

b) Právnická osoba nepovinná k dani, která je identifikovanou osobou nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.”.

V ustanovení § 9 odst. 1 a 3 ZDPH se s účinností od 1. 4. 2019 ve vztahu k osobě povinné k dani doplňuje vymezení „která jedná jako taková” a to z důvodu zamezení výkladovým nejasnostem v případě, kdy jsou poskytovány služby osobám, které vykonávají současně jak činnost, která je předmětem daně, tak i činnost, která předmětem daně ve smyslu § 2 ZDPH není. V daném případě nedochází k věcné změně, pouze ke zpřesnění textu zákonného ustanovení s ohledem na článek 44 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice”).

Stanovení místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

§ 10i odst. 3

„Odstavec 1 se nepoužije na poskytnutí služby osobou, která má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě, pokud

a) místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu, a

b) celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017.”.

§ 10i odst. 4

„Na poskytnutí služby, kterým byla překročena hodnota podle odstavce 3, se použije odstavec 1.”.

§ 10i odst. 5

„Osoba poskytující službu podle odstavce 3 se může rozhodnout, že místo plnění se určí podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího