dnes je 20.2.2019
Input:

Správa DPH u společností (dříve sdružení) v příkladech

7.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa DPH u společností (dříve sdružení) v příkladech

Ing. Jiří Vychopeň

Úvod

S účinností od 1. 7. 2017 byla v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), zrušena až na dvě výjimky všechna dřívější speciální ustanovení upravující registraci a postupy při uplatňování a správě daně z přidané hodnoty u společníků sdružených ve společnosti. Podle nové právní úpravy si již každý společník společnosti musí plnit všechny daňové povinnosti podle ZDPH samostatně sám za sebe, nikoliv jako dosud v případě společnosti prostřednictvím určeného společníka.

Společností se zde rozumí společnost podle § 2716 až 2746 NOZ (tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), která vzniká, zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci. Společnost není právním subjektem, tudíž nemůže v právních vztazích vystupovat svým jménem a nemůže být nositelem práv a povinností. Společnost je ze své podstaty závazkovým vztahem, neboť na základě uzavřené smlouvy o sdružení vznikají práva a povinnosti jen společníkům společnosti, kteří v právních vztazích mezi sebou i k jiným osobám vystupují svými jmény a nesou odpovědnost za svá jednání v rámci společnosti. Společnosti, které vznikají za účelem společného podnikání, nejsou nikde registrovány, nejedná se o účetní jednotky ani daňové subjekty. Účetní a daňové povinnosti při společném podnikání ve společnosti vznikají jednotlivým společníkům.

Podle bodu 1. přechodných ustanovení novely ZDPH mohou společníci společnosti postupovat až do konce roku 2018 ještě podle ustanovení ZDPH, ve znění účinném do 30. 6. 2017, upravujících společnost, přitom ale musí postupovat podle ZDPH, ve znění účinném od 1. 7. 2017.

Za účelem bližšího seznámení se změnami při uplatňování DPH společníky společnosti, které nastaly v souvislosti s přijetím nové právní úpravy, vydalo Generální finanční ředitelství Informaci k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, čj. 74028/17/7100-20116-709973 (dále jen „Informace GFŘ”). Podle Informace GFŘ (avšak bez jednoznačné opory v zákoně) se výše uvedená možnost postupovat při uplatňování DPH v přechodném období až do konce roku 2018 ještě podle ustanovení upravujících společnost dle původní právní úpravy vztahovala jen na ty společníky společností, kteří do 30. 6. 2017 postupovali podle původní právní úpravy.

Obrat pro účely DPH u společníka společnosti

Podle dřívější právní úpravy se do obratu společníka společnosti zahrnoval individuální obrat dosahovaný tímto společníkem samostatně mimo společnost a obrat dosahovaný celou společností.

Podle nové právní úpravy každý společník společnosti postupuje při zjišťování obratu podle § 4a odst. 1 a 2 ZDPH, což znamená, že u každého společníka společnosti je obratem pro účely tohoto zákona součet obratu dosaženého společníkem v rámci společnosti a obratu dosaženého jím samostatně mimo společnost.

V Informaci GFŘ je k tomu s odkazem na bod 1. přechodných ustanovení novely ZDPH uvedeno, že pokud část z 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, za které je počítán obrat, spadá do období před účinností novely a další část do období po účinnosti novely, musí společník společnosti stanovit výši obratu za kalendářní měsíce do účinnosti novely podle § 4a odst. 3 ZDPH původní právní úpravy a za kalendářní měsíce po účinnosti novely podle ustanovení § 4a odst. 1 a 2 ZDPH.

Příklad
Příklad 1:

Podnikatel A, který dosud není plátcem DPH, provozuje od 1. 11. 2017 samostatně živnost a od uvedeného data je také společníkem společnosti, ve které se podílí na společném podnikání s dalšími dvěma podnikateli B a C, kteří také nejsou plátci DPH. Za sledované období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018 dosáhne obrat podle § 4a ZDPH u podnikatele A z jeho samostatně provozované živnosti mimo společnost výše 800 000 Kč, zatímco obrat podle § 4a ZDPH dosažený za toto období při společném podnikání ve společnosti bude činit 300 000 Kč. Podle smlouvy o společnosti se všichni tři společníci podílejí na společných příjmech a společných výdajích rovným dílem, tj. podíl každého společníka činí 1/3.

Podle dřívější právní úpravy by obrat za sledované období dosažený podnikatelem A samostatně mimo společnost v součtu s obratem dosaženým za toto období za celou společnost dosáhl výše 1 100 000 Kč, což by podle dřívější právní úpravy znamenalo, že podnikatel A bude z důvodu překročení stanoveného limitu obratu povinen do 15. 11. 2018 podat přihlášku k registraci plátce a stal by se plátcem od 1. 12. 2018 s tím, že o této skutečnosti by musel do 15. 11. 2018 informovat ostatní společníky společnosti, kteří by se v tomto případě stali plátci rovněž od 1. 12. 2018.

Podle nové právní úpravy bude součet obratu dosaženého za sledované období podnikatelem A samostatně mimo společnost a podílu společníka A na obratu dosaženého za toto období ve společnosti činit 900 000 Kč (800 000 + 100 000), což znamená, že za uvedené období nebude u společníka překročen limit obratu pro vznik plátce podle § 6 ZDPH.

Obrat pro účely zrušení registrace společníka společnosti k DPH

Podle dřívější právní úpravy se obrat společníka společnosti pro účely zrušení registrace stanovil jako součet obratu

a) tohoto společníka dosahovaný mimo společnost a

b) dosahovaného společně všemi společníky společnosti připadajícího na tohoto společníka;

přitom platilo, že obrat připadající na každého společníka společnosti je stejný, neurčí-li společenská smlouva jiný poměr.

Podle nové právní úpravy (viz bod 3. přechodných ustanovení novely ZDPH) se obrat společníka společnosti pro účely zrušení registrace plátce podle § 106b ZDPH stanoví podle § 106c odst. 2 ZDPH, ve znění účinném do 30. 6. 2017, za kalendářní měsíce před 1. 7. 2017 nebo za kalendářní měsíce po dobu, kdy společníci společnosti postupují nadále podle dřívější právní úpravy, a podle § 4a ZDPH, ve znění účinném od 1. 7. 2017, za kalendářní měsíce, kdy společníci společnosti postupují již podle současné právní úpravy.

Příklad
Příklad 2:

Ve společnosti, jejíž obrat dosahuje každý měsíc pravidelně výše 140 000 Kč, podnikají při společné činnosti dva plátci DPH, přičemž každý z nich se podílí na společných příjmech a společných výdajích rovným dílem. Ani jeden ze společníků nepodniká mimo společnost. Při uplatňování DPH postupovali společníci do konce roku 2017 ještě podle dřívější právní úpravy, ale od 1. 1. 2018 začali postupovat již podle nové právní úpravy (tuto skutečnost oznámil určený společník správci daně ve stanoveném termínu, tj. do 25. 1. 2018).

Zatímco za kalendářní měsíce roku 2017 se do obratu pro účely zrušení registrace plátce u každého společníka započítávala podle dřívější právní úpravy částka ve výši obratu dosahovaného za celou společnost, tj. 140 000 Kč, od měsíce ledna 2018 se každému společníkovi do obratu pro uvedený účel započítává podle nové právní úpravy jen částka ve výši jeho podílu na celkovém obratu společnosti, tj. 70 000 Kč. Pro oba společníky to znamená, že po 31. 10. 2018 mohou oba požádat o zrušení registrace k DPH, neboť k uvedenému datu jejich obrat již nebude dosahovat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců výše 1 000 000 Kč.

Registrační a informační povinnost společníka společnosti

Podle dřívější právní úpravy platilo, že pokud se alespoň jeden společník stal plátcem, stali se plátci i ostatní společníci společnosti (pokud byli osobami povinnými k dani a v rámci společnosti se uskutečňovala plnění s nárokem na odpočet daně) a měli povinnost se registrovat k dani z přidané hodnoty. Společník společnosti měl do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem, povinnost informovat o této skutečnosti ostatní společníky. Dále také platilo, že společník společnosti se stal plátcem při vstupu do společnosti, ve které společně s plátcem uskutečňoval plnění s nárokem na odpočet daně.

Podle nové právní úpravy se naplnění podmínek pro vznik plátce dle § 6 a § 6b až § 6e ZDPH u společníka společnosti nově sleduje individuálně u každého jednotlivého společníka bez ohledu na naplnění či nenaplnění těchto podmínek u ostatních společníků. Podle nové právní úpravy mohou být společníky jedné společnosti plátci i osoby, které plátci nejsou. Společníci, kteří se nestali plátci ze zákonných důvodů, se mohou registrovat k dani a stát se plátci dobrovolně (nejsou již povinni informovat o této skutečnosti ostatní společníky). Při splnění stanovených podmínek se společník, který není plátcem, může stát identifikovanou osobou.

Příklad
Příklad 3:

Pokud by předcházející příklad 2 pokračoval např. tím, že v prosinci 2018 přistoupí do společnosti třetí společník, který je plátcem DPH, nebude to pro stávající dva společníky znamenat, že by se museli povinně znovu registrovat jako plátci (podle nové právní úpravy již mohou být společníky jedné společnosti plátci i osoby, které plátci nejsou).

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty a podávání daňových tvrzení u společníků společnosti

Podle dřívější právní úpravy byli plátci, kteří jsou společníky téže společnosti, povinni vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně. Tuto evidenci za společnost vedl určený společník, který za společnost plnil všechny povinnosti a uplatňoval práva vyplývající z tohoto zákona pro ostatní společníky. Mezi tyto povinnosti patřilo uvádět ve svém daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení údaje za činnost celé společnosti. Ostatní společníci ve svých daňových tvrzeních uváděli skutečnosti týkající se jejich daňové povinnosti v zásadě pouze ve vztahu k činnosti mimo společnost.

Podle nové právní úpravy eviduje každý společník společnosti samostatně ve své evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje podle § 100 a § 100a ZDPH týkající se jeho činnosti v rámci společnosti i mimo ni a každý společník uvádí ve svých daňových tvrzeních (tj. v daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení) údaje týkající se veškeré jeho ekonomické činnosti, tj. činnosti v rámci společnosti i mimo ni. Nová právní úprava již neumožňuje vykazování údajů týkajících se společnosti v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a v daňových tvrzeních určeného společníka.

Z bodu 1 přechodných ustanovení novely ZDPH vyplývá pro společníky povinnost postupovat podle původní právní úpravy (tj. zejména pro určeného společníka povinnost vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty a podání daňových tvrzení) ještě za poslední zdaňovací období před přechodem na novou právní úpravu. Taktéž podání dodatečných daňových tvrzení za zdaňovací období, na která dopadá původní právní úprava, a v zásadě veškeré povinnosti na DPH u společnosti týkající se těchto zdaňovacích období musí plnit společník, který byl podle původní právní úpravy jako určený společník povinen uvést údaje z činnosti celé společnosti ve svém daňovém tvrzení za opravované či jinak dotčené zdaňovací období.

Příklad
Příklad 4:

Společnost, která vznikla v roce 2014, má tři společníky, všichni jsou plátci DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím a společníkem určeným k vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty za společnost je společník A. K 1. 7. 2017 se společníci rozhodli, že podle přechodného ustanovení novely ZDPH využijí možnost postupovat až do konce roku 2018 podle dřívějších zvláštních ustanovení ZDPH upravujících společnost. V tom případě bude až do zdaňovacího období měsíce prosince 2018 vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a podávat daňová přiznání a kontrolní hlášení za celou společnost určený společník A, a teprve od zdaňovacího období měsíce ledna 2019 budou všichni tři společníci postupovat podle nové právní úpravy, kdy již každý společník bude uvádět stanovené údaje týkající se jeho činnosti ve společnosti samostatně ve své evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a ve svých daňových přiznáních a kontrolních hlášeních.

Pokud bude v daném případě nutno např. v průběhu roku 2019 podat dodatečné daňové přiznání nebo následné kontrolní hlášení za zdaňovací období měsíce prosince 2018, musí toto dodatečné daňové přiznání či následné kontrolní hlášení podat za společnost společník A.

Podle § 100 odst. 3 ZDPH je plátce povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty také přehled obchodního majetku [podle § 4 odst. 4 písm. c) ZDPH se pro účely tohoto zákona obchodním majetkem rozumí majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností]. Zatímco podle dřívější právní úpravy vedl přehled obchodního majetku pořízeného ze společných prostředků ve společnosti určený společník, podle nové právní úpravy musí každý společník společnosti vést ve své evidenci pro účely DPH samostatně i přehled o svém obchodním majetku včetně svého spoluvlastnického podílu na majetku pořízeného ze společných prostředků ve společnosti (podle § 2728 NOZ jsou věci nabyté za trvání společnosti vždy ve spoluvlastnictví, pokud není smlouvou ujednáno něco jiného).

Příklad
Příklad 5:

Pro společnou podnikatelskou činnost ve společnosti, v níž jsou tři společníci (všichni jsou plátci DPH), si v roce 2019 tito společníci pořídí ze společných prostředků motorové vozidlo. Každý společník bude podle § 100 odst. 3 ZDPH povinen vést samostatně svůj spoluvlastnický podíl na tomto vozidle jako obchodní majetek ve své evidenci pro účely DPH (pokud bude vozidlo využíváno pro společnou podnikatelskou činnost jen zčásti, uvedou společníci tuto skutečnost ve svém přehledu obchodního majetku).

Podle nové právní úpravy může být plátce, který je členem skupiny, současně i společníkem společnosti. Na rozdíl od společníků společnosti však pro členy skupiny nadále platí, že pro účely ZDPH za skupinu jedná její zastupující člen a členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti skupiny vyplývající z daňových zákonů, a to i po zrušení skupiny nebo po zániku jejich členství ve skupině (viz § 5b ZDPH).

Uplatňování daně na výstupu u společníků společnosti

Podle dřívější právní úpravy uváděl daň na výstupu za zdanitelná plnění uskutečněná při společné činnosti ve společnosti určený společník ve svém daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení.

Podle nové právní úpravy je uplatňování daně na výstupu založeno na samostatném působení každého společníka. V Informaci GFŘ je k tomu uvedeno, že v praxi mohou nastat různé varianty jednání společníků vůči třetím stranám i mezi sebou navzájem, přičemž je na úvaze

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz