dnes je 18.2.2019
Input:

Správa daně z přidané hodnoty

6.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12 Správa daně z přidané hodnoty

Ing. Olga Hochmannová

Místní příslušnost

V ustanovení § 93a ZDPH je vymezena místní příslušnost ve zvláštních případech, tj. u skupiny a u osob, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu. Obecně je místní příslušnost ke správci daně vymezena v ustanoveních § 13 – § 15 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Místní příslušnost správce daně dle § 93a ZDPH

Plátce   Místně příslušný správce daně  
Skupina, člen skupiny   Správce daně příslušný zastupujícímu členu skupiny.  
Osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu   Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (od 1. 9. 2016).  
Osoby evidované v tuzemsku ke zvláštnímu režimu pro poskytnutí elektronických služeb   Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (§ 110a ZDPH).  

Komentář:

Od r. 2012 je u vybraných subjektů místně příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze (např. pro právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obrat více než 2 mld. Kč, banky, spořitelny, pojišťovny, zajišťovny).

Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa je správcem daně vždy FÚ pro Jihomoravský kraj, bez ohledu na obrat osoby povinné k dani.

Registrace plátce, povinný registrační údaj

V ustanovení § 94 a § 94a ZDPH je upraveno podání přihlášky k registraci plátce.

Důvod registrace   Lhůta pro podání přihlášky  
Překročení limitu obratu   Do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém obrat překročil.  
Ostatní důvody povinné registrace   Do 15 dnů ode dne, v němž se stal dle ZDPH plátcem.  
Dobrovolná registrace   Není stanovena lhůta.  

Povinný registrační údaj

V přihlášce k registraci je nutno uvést také čísla všech bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost a určit, která mají být správcem daně zveřejněna (§ 96 ZDPH).

Zdaňovací období

Délka zdaňovacího období se stanoví dle § 99 až § 99b ZDPH.

Zdaňovací období   Podmínky  
Kalendářní měsíc  
 • Obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl 10 mil. Kč

 • Nespolehlivý plátce

 • Skupina

 • Identifikovaná osoba

 • Nově registrovaný plátce v kalendářním roce, v němž byl registrován a v následujícím kalendářním roce (v následujícím kalendářním roce může správce daně povolit změnu – viz komentář níže).

 
Může se rozhodnout pro kalendářní čtvrtletí   Pokud není splněna žádná z podmínek výše uvedených a plátce oznámí změnu správci daně (viz komentář níže).  

Komentář:

Plátce, který splňuje některou z podmínek uvedených v první části tabulky, má povinně ze zákona měsíční zdaňovací období. Měsíční zdaňovací období má i identifikovaná osoba.

Plátce, který nepřesáhl obrat 10 mil. Kč a nesplňuje ani jinou z uvedených podmínek, se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, změnu však musí oznámit správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku.

Zvláštní ustanovení se týká zdaňovacího období plátce, na jehož majetek byl prohlášen úpadek.

Podmínky   Zdaňovací období § 99, § 99a, § 99b  
Při prohlášení úpadku   Zdaňovací období, v němž nastala účinnost úpadku, končí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nastala účinnost rozhodnutí o úpadku.  
V průběhu insolvenčního řízení a po jeho ukončení až do konce kalendářního roku   Kalendářní měsíc.  
Při ukončení insolvenčního řízení   Zdaňovací období končí dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení a následující zdaňovací období začíná dnem následujícím po dni ukončení insolvenčního řízení.  

Evidence pro daňové účely

Plátce je dle § 100 a § 100a ZDPH povinen vést evidenci pro daňové účely, v níž uvádí veškeré údaje, které se vztahují k jeho daňové povinnosti.

U přijatých zdanitelných plnění, z nichž uplatňuje odpočet daně, je plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH také DIČ poskytovatele.

Evidence pro daňové účely musí zahrnovat také plnění, která nejsou předmětem daně, i když tato plnění se do daňového přiznání neuvádějí (např. náhrady škod, prodej pohledávek vzniklých z vlastní obchodní činnosti a další).

Při pořízení zboží z jiného členského státu je plátce povinen vést evidenci hodnot pořízeného zboží v členění podle jednotlivých členských států.

Plátce, který podniká společně s jinými plátci na základě smlouvy o sdružení nebo obdobné smlouvy, je povinen vést evidenci za činnost sdružení odděleně od evidence činnosti, kterou vykonává samostatně. Evidenci za celé sdružení vede určený účastník sdružení.

Člen skupiny je povinen vést evidenci plnění, která uskutečnil pro ostatní členy skupiny.

Daňové přiznání k DPH a splatnost daně

Lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně dle § 101 ZDPH

Úkon   Lhůta  
Podání daňového přiznání plátcem   Do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že plátci nevznikla daňová povinnost.  
Podání daňového přiznání identifikovanou osobou   Do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jí vznikla daňová povinnost.  
Zaplacení daně (vlastní daňová povinnost)   Do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.  

Komentář:

Ve zvláštních případech (pro plátce, na jehož majetek byl prohlášen úpadek, pro plátce, který pokračuje v živnosti po zemřelém plátci a pro podání daňového přiznání za zaniklou společnost nebo družstvo) jsou lhůty pro podání daňového přiznání v § 101 ZDPH stanoveny odlišně.

Podání daňového přiznání a zaplacení daně v případě insolvence § 101b

Podmínky   Lhůta  
Při prohlášení úpadku, za zdaňovací období, které končí dnem předcházejícím nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku   Do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, pokud ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání uplynulo méně než 30 dnů.  
V průběhu insolvenčního řízení a za zdaňovací období končící dnem ukončení insolvenčního řízení   Do 25 dnů od skončení zdaňovacího období.  
Osoba spravující pozůstalost za zdaňovací období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele   Do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, nebo 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, pokud jeho zdaňovacím obdobím bylo kalendářní čtvrtletí.  

Komentář:

Povinnost přiznat daň může vzniknout i osobě, která není plátcem, pokud uvede na dokladu daň [viz § 108 odst. 1 písm. i) ZDPH], tato osoba je povinna podat daňové přiznání a zaplatit daň do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém takový doklad vystavila.

Vracení nadměrného odpočtu

Nadměrný odpočet se vrací ve lhůtě dle § 105 ZDPH, pokud jeho vyměřením vznikne vratitelný přeplatek.

Vratitelný přeplatek   Lhůta pro vrácení  
Na základě vyměření nadměrného odpočtu dle řádného daňového přiznání   Do 30 dnů ode dne vyměření, vrací se bez žádosti.  
Na základě vyměření nadměrného odpočtu při podání dodatečného daňového přiznání   Přeplatek se vrací pouze tehdy, pokud o jeho vrácení plátce požádá, do 30 dnů od doručení žádosti (§ 155 DŘ).  

Komentář:
Přeplatek skupiny se stává vratitelným pouze tehdy, pokud skupina a kterýkoli člen skupiny nemá daňový nedoplatek.

Přeplatek se vrátí, pokud činí více než 100 Kč.

Kontrolní hlášení § 101c – 101k

Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal platbu na takové plnění nebo pokud přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo poskytl úplatu na takové plnění.

Obsah a členění kontrolního hlášení je novelizovaným § 101d odst. 1 ZDPH vymezen jen rámcově, podrobně vyplývá z metodické informace GFŘ.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení § 101e

Právnická osoba   Za kalendářní měsíc  
Fyzická osoba   Ve lhůtě pro podání daňového přiznání (= měsíční nebo čtvrtletní)  

Podrobnější informace – viz část 4.13 – Kontrolní hlášení.

Souhrnné hlášení

Plátce má povinnost podat souhrnné hlášení v těchto případech (§ 102 ZDPH):  
 • dodal zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani,

 
 • přemístil obchodní majetek do jiného členského státu pro účely uskutečňování ekonomických činností,

 
 • uskutečnil třístranný obchod, v němž je prostřední osobou,

 
 • poskytl služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, z nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

 
Identifikovaná osoba má povinnost podat souhrnné hlášení v tomto případě:  
 • poskytla služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, z nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

 

Komentář:

Do souhrnného hlášení se uvádějí pouze služby, u nichž se místo plnění v jiném členském státě určí podle § 9 odst. 1 ZDPH. Neuvádějí se služby, u nichž je místo plnění v jiném členském státě na základě ustanovení § 10 – § 10d ZDPH, např. služby související s nemovitou věcí, i kdyby osobou povinnou přiznat daň byl příjemce služby.

Lhůty pro podání souhrnného hlášení

Podmínky   Lhůta  
Obecně lhůta pro plátce   Do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém uskutečnil dodání zboží, přemístění obchodního majetku, poskytnutí služby dle § 9 odst. 1 ZDPH nebo dodání zboží ve třístranném obchodu jako prostřední osoba.  
Plátce, který má čtvrtletní zdaňovací období a poskytuje do jiného členského státu jen služby   Do 25 dnů od skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém poskytl služby dle § 9 odst. 1 ZDPH s místem plnění v jiném členském státě.  
Identifikovaná osoba   Do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém poskytla službu dle § 9 odst. 1 ZDPH s místem plnění v jiném členském státě.  

Souhrnné hlášení se podává pouze v elektronické formě.

Případné chyby v souhrnném se opravují následným souhrnným hlášením, plátce má povinnost podat následné souhrnné hlášení do 15 dnů od data zjištění chybných údajů.

Příklad

Plátce daně dodal 20. března zboží za 6 000 EUR osobě registrované k dani na Slovensku. Daňový doklad vystavil 25. března. Kdy uvede dodání zboží do souhrnného hlášení?

Toto dodání zboží uvede do souhrnného hlášení za březen, hodnotu dodávky uvede v Kč, přepočtenou kurzem platným ke dni vzniku povinnosti přiznat toto plnění, tj. 25. března (viz § 4 a § 22 ZDPH).

Zrušení registrace

Plátce může obecně požádat o zrušení registrace za těchto podmínek stanovených v § 106 ZDPH:  
 • nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti registrace a

 
 • pokud za období 12 předcházejících kalendářních měsíců jeho obrat nepřesáhl 1 000 000 Kč nebo

 
 • pokud uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

 

Komentář:

Plátci, který podniká na základě smlouvy společně s jinými jako společník společnosti (dříve – sdružení), lze zrušit registraci jednotlivě jen, zaniklo-li jeho členství ve společnosti nebo při zániku společnosti (sdružení) po vypořádání majetku.

Správce daně je oprávněn zrušit registraci i z moci úřední v těchto případech, pokud plátce:  
 • přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,

 
 • neuskutečnil bez oznámení důvodů za 12 po sobě jdoucích měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti,

 
 • uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,

 
 • neplní své povinnosti vyplývající ze ZDPH a současně za 12 předcházejících kalendářních měsíců jeho obrat nepřesáhl 1 mil. Kč nebo je skupinou.

 

Odvolání proti rozhodnutí o zrušení registrace má v tomto případě odkladný účinek.

Podmínky zrušení registrace ve zvláštních případech (u skupiny, identifikované osoby) jsou stanoveny v § 106e – § 107a ZDPH.

Nespolehlivý plátce

Pokud plátce poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, může správce daně rozhodnout, že je nespolehlivým plátcem (§ 106a ZDPH). Informaci o tom, že plátce je či není nespolehlivým plátcem, zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Odvolání proti rozhodnutí správce daně má odkladný účinek. Za daň, kterou nezaplatí z uskutečněného zdanitelného plnění plátce, o němž je zveřejněno, že je nespolehlivým plátcem, se může za podmínek dle § 109 ZDPH stát ručitelem příjemce zdanitelného plnění.

V lednu 2013 byla vydána informace GFŘ k aplikaci § 106a nespolehlivý plátce (č. j.: 101/13-1210002-506729), v níž jsou uvedeny okolnosti, za nichž může správce daně rozhodnout, že plátce je nespolehlivým plátcem, tato metodická informace byla posléze doplněna o další okolnosti dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2:

Důvod   Použije se od:  
Pokud dojde k vyměření nebo doměření daně podle pomůcek v minimální výši 500 000 Kč v řízení, které bylo zahájeno po 1. 1. 2013.   Po 1. 1. 2013  
Pokud dojde k vyměření nebo doměření daně podle pomůcek v minimální výši 500 000 Kč v řízení, které bylo zahájeno po 1. 1. 2013.   Po 1. 1. 2013  
Pokud je u plátce po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH minimálně 10 mil. Kč z daňových povinností vyměřených nebo doměřených po 1. 1. 2013.   Po 1. 1. 2013  
Pokud plátci nebyl uznán uplatňovaný nárok na odpočet daně a správce daně vyměřil nebo doměřil daň jinak, než plátce uvedl v podaném daňovém přiznání k DPH nebo dodatečném daňovém přiznání k DPH, pokud bude snížen plátcem uplatněný odpočet daně minimálně 500 tisíc Kč a související vyměřená nebo doměřená daň není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti uvedené v platebním výměru. Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze v tomto případě přihlížet výhradně k porušení plnění povinností v řízeních nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013 a která se projeví v rozhodnutích vydaných správcem daně po 1. 1. 2014.   Po 1. 1. 2014  
Opakované vyměření nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé dani; za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň za 2 zdaňovací období z 6 po sobě jdoucích zdaňovacích období, v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013 a rozhodnutí o stanovení daně podle pomůcek bylo vydáno po 1. 10. 2014.   Po 1. 10. 2014  
Plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně; lze přihlížet výhradně k porušení povinnosti nebo neposkytnutí požadované součinnosti nastalému po 1. 10. 2014.   Po 1. 10. 2014  
Plátce opakovaně, ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem, nepodal daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely; za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň dvakrát v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, lze v tomto případě přihlížet výhradně k případům, kdy konec lhůty stanovené správcem daně nebo náhradní lhůty stanovené přímo zákonem uplynul po 1. 10. 2014.   Po 1. 10. 2014  
Plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH, zejména pokud plátce nedoplnil, a to ani ve lhůtě stanovené správcem daně, neopravil již neplatný nebo uvedl nepravdivý nebo jinak nereálný registrační údaj týkající se skutečného sídla, které je pro účely DPH vymezeno v § 4 odst. 1 písm. j) ZDPH; lze v tomto případě přihlížet výhradně k porušení plnění povinnosti nastalému po 1. 1. 2015.   Po 1. 1. 2015  

Správce daně je podle uvedeného metodického pokynu a jeho dodatků vždy povinen přihlédnout i k dosavadním zkušenostem s plátcem daně a k objektivním důvodům hodným zvláštního zřetele, které vedly k neplnění povinností plátce (např. živelné pohromy, závažné zdravotní důvody, důvody vzniku platební neschopnosti).

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz