Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Souhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace formou studia a návrh na sjednání dohody o zvýšení kvalifikace

22.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.6
Souhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace formou studia a návrh na sjednání dohody o zvýšení kvalifikace

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Souhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace formou studia a návrh na sjednání dohody o zvýšení kvalifikace

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………………………………………

a

Zaměstnanec …………………………… (jméno a příjmení), narozen dne ………………… číslo OP ………………….. trvale bytem ………………….…

Věc:

Souhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace formou studia podmíněný návrhem na sjednání dohody o zvýšení kvalifikace podle § 231 odst. 2 ZP

Vážený pane (paní),

sdělujeme Vám, že souhlasíme se zvýšením kvalifikace formou studia na …………….. ve studijním programu na ………………, které se bude konat v době od ………… do …………. u (označit subjekt, u kterého studium nebo zvýšení kvalifikace bude prováděno). Souhlas však činíme pouze za podmínky, že se zaměstnavatelem sjednáte v souvislosti se shora uvedeným zvyšováním kvalifikace kvalifikační dohodu podle § 234 ZP. Součástí této dohody bude závazek zaměstnavatele, že Vám umožní zvýšení shora uvedené kvalifikace formou studia na ……………. a Váš závazek setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání od zvýšení kvalifikace po dobu ……. (až 5 let). Pro případ, že tuto povinnost nesplníte, zavážete se uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace vynaloží. Povinnost uhradit vynaložené náklady zaměstnavatele budete mít i v případě, že skončíte pracovní poměr před zvýšením kvalifikace anebo pro případ, že zvýšení kvalifikace úspěšně neukončíte.

Přiloženou dohodu vraťte zaměstnavateli podepsanou nejpozději do ………………... V případě jejího podpisu zaměstnavatel souhlas ke shora uvedenému studiu dává, to je ostatně již obsahem navržené kvalifikační dohody.

Nebude-li Vámi kvalifikační dohoda podepsána, zaměstnavatel souhlas se zvyšováním kvalifikace nedává, což znamená, že Vám ani nebude poskytovat pracovní volno podle § 232 ZP a ke zvyšování kvalifikace musí docházet mimo pracovní dobu, po kterou jste povinen konat práci v pracovním poměru.

V ..................... dne ...................

 

 

 

.........................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Příloha: Kvalifikační dohoda (vzor 3.8.1)

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 231 ZP

  • § 232 ZP

  • § 234 ZP

Komentář:

Zvyšování kvalifikace je změna hodnoty kvalifikace, rozumí se jím také její získání nebo rozšíření. Pro účely zákoníku práce je však zvyšováním kvalifikace pouze takové studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. Účast na školení, studiu nebo jiné formě přípravy, v níž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, která je v souladu potřebnou zaměstnavatele, je překážkou na straně