Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.2 Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Ustanovení ZDP  
Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji   Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zjištěný podle § 23 odst. 2 ZDP se snižuje:   § 23 odst. 3 písm. b) ZDP  
 • o rozdíl, o který smluvní sankce zúčtované ve prospěch výnosů převyšují přijaté částky v tomto zdaňovacím období,

 
 
 • o částky  zákonného pojistného sraženého zaměstnancům, o které byl zvýšen výsledek hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích, dojde-li k jejich následnému odvedení po stanoveném termínu,

 
 
 • o částky dalších výdajů, které lze uplatnit jako daňové, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém ovlivnily výsledek hospodaření,

 
 
 • o částky zaúčtované ve prospěch výnosů nebo nákladů při nabytí akcií nebo podílu v obchodní společnosti v rámci přeměny, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýšení nabývací ceny,

 
§ 24 odst. 7 ZDP  
 • o částky zaúčtované ve prospěch výnosů nebo nákladů u společníka při nabytí akcií, pokud tyto byly nově emitovány na základě zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti, fond vytvořený ze zisku či jiné složky vlastního kapitálu, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýšení nabývací ceny,

 
§ 24 odst. 7 ZDP  
 • o částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek hospodaření a která snížila vlastní kapitál.

 
 
Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zjištěný podle § 23 odst. 2 ZDP lze snížit:   § 23 odst. 3 písm. c) ZDP  
 • o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy,

 
 
 • o částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které tam lze podle ZDP zahrnout,

 
 
 • o částky související s rozpouštěním daňově neúčinných rezerv a opravných položek, pokud jsou zaúčtovány ve prospěch nákladů nebo výnosů,

 
 
 • o oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí majetku, není-li v ZDP stanoveno jinak,

 
 
 • o záporný goodwill, pokud je zaúčtován ve prospěch výnosů, při nabytí obchodního závodu vkladem nebo přeměnou,

 
 
 • o hodnotu dluhu zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písm. a) bodu 12 (respektive bodu 11 po přečíslení daném zákonem č. 170/2017 Sb. – viz článek „Zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji”,

 
 
 • o hodnotu odvolaného daru, pokud příjem obdarovaného z daru nebyl od daně osvobozen,

 
 
 • o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 16 (respektive bodu 14 po přečíslení daném zákonem č. 170/2017 Sb. – viz část „Zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji), pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, a nebylo o něm účtováno v nákladech,

 
 
 
 • o hodnotu bezúplatného příjmu, s výjimkou příjmu od daně osvobozeného a příjmu, který není předmětem daně, ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, pokud o tomto příjmu účtoval poplatník podle právních předpisů upravujících účetnictví ve výnosech,

 
 
 
 • o částku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle zákona o rezervách.

 
Toto ustanovení je s účinností od 1. ledna 2016 dáno zákonem č. 221/2015 Sb., s tím, že ho lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2015.

Více k tomu v článku zde.  

Komentář:

Podle § 23 odst. 2 ZDP se pro zjištění základu daně vychází u poplatníků vedoucích účetnictví z výsledku hospodaření (bez vlivu Mezinárodních účetních standardů a účetní metody komponentního odpisování) a u poplatníků nevedoucích účetnictví nebo vedoucích jednoduché účetnictví z rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Z důvodů odlišností v účetnictví (například ne každý účetní výnos zvyšuje automaticky i základ daně), chyb v účetnictví zvyšujících základ daně, splnění určitých platebních povinností s dopadem do základu daně až ve zdaňovacím období jejich uhrazení, a z důvodu zohlednění určitých účetních postupů zvyšujících výsledek hospodaření poplatníka, aniž by tento skutečnou výhodu z tohoto postupu ve zdaňovacím období měl, se snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o částky uvedené v § 23 odst. 3 písm. b) – body 1 až 6) a c); body 1 až 10 ZDP, a to prostřednictvím daňového přiznání za příslušné období. Pokud by výsledkem hospodaření nebyl zisk nýbrž ztráta, tak se logicky výsledek hospodaření, tedy ztráta, o tyto částky nikoliv snižuje, nýbrž zvyšuje.

Příklad

Obchodní korporace vyfakturovala v roce 2017 svým odběratelům za pozdní úhradu svých faktur úroky z prodlení v celkové výši 40 550 Kč (žádné jiné smluvní sankce odběratelům nefakturovala). Ve zdaňovacím období 2017 obdržela z těchto faktur pouze částky v celkové výši 20 000 Kč.

Obchodní korporace si může snížit výsledek hospodaření za rok 2017 (zisk) o částku 20 550 Kč (40 550 – 20 000) rozdílu mezi v roce 2017 do výnosů vyúčtovaných a v tomto zdaňovacím období přijatých částek z faktur za úroky z prodlení a to podle § 23 odst. 3 písm. b) ZDP (bod 1). Učiní tak zahrnutím částky ve výši 20 550 Kč na řádek 111 daňového přiznání za rok 2017.

Příklad

Akciová společnost se zdaňovacím obdobím kalendářní rok svým zaměstnancům srazila za měsíc prosinec 2016 částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění v celkové výši 200 000 Kč, které jsou podle zákonů o tomto pojistném povinni platit zaměstnanci. Do 31. 1. 2017 však odvedla pouze 50 000 Kč a dalších 150 000 Kč až 15. 2. 2017. Proto musela v daňovém přiznání za rok 2016 zvýšit svůj výsledek hospodaření (zisk) o 150 000 Kč a to podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 5).

O částku 150 000 Kč sníží a. s. svůj výsledek hospodaření (zisk) roku 2017 podle § 23 odst. 3 písm. b) ZDP (bod 2) a to tak, že tuto částku zahrne na řádek 111 daňového přiznání za rok 2017.

Příklad

S. r. o. byla v roce 2016 vyúčtována smluvní pokuta, kterou zaúčtovala v souladu s účetními předpisy v roce 2016 jako náklad a tím snížila svůj výsledek hospodaření za tento rok. Pokutu uhradila až v roce 2017.

Podle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP je smluvní pokuta daňovým výdajem pouze tehdy, pokud je i zaplacena. Pokuta byla zaplacena ve zdaňovacím období roku 2017, a proto si podle § 23 odst. 3 písm. b) ZDP (bod 3) může s. r. o. zvýšit výsledek hospodaření za rok 2017 (vykázala ztrátu) o tuto zaplacenou částku, a to jejím zahrnutím na řádek 111 daňového přiznání za rok 2017.

Příklad

U obchodní korporace došlo v roce 2017 ke změně metody tvorby účetních opravných položek, která vedla ke snížení vlastního kapitálu (změna účetní metody byla účtována kapitálově).

O částku vzniklou v důsledku změny účetní metody tvorby opravných položek, která snížila vlastní kapitál, obchodní korporace podle § 23 odst. 3 písm. b) ZDP (bod 6) výsledek hospodaření (vykázala zisk) za rok 2017 snižovat nebude, protože tato změna účetní metody neovlivňuje výsledek hospodaření za rok 2017. Předmětné částky snižující vlastní kapitál vzniklé v důsledku změny účetní metody se totiž vztahují z celé množiny změn účetních metod jen k těm změnám, které ovlivňují výsledek hospodaření.

Patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů (1. 7. 2017) nastane účinnost zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Poplatníci, u nichž započne zdaňovací období 2017 dnem účinnosti tohoto zákona nebo jiným pozdějším dnem, budou postupovat již podle změněného výše uvedeného ustanovení, které lépe vystihuje smysl úpravy výsledku hospodaření, a výsledek hospodaření budou upravovat o částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která snížila vlastní kapitál, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, pokud tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu daně.

Příklad

Obchodní korporace zjistila po schválení účetní závěrky (avšak ještě před