Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Směnná smlouva

11.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.4
Směnná smlouva

Ing. Blanka Jindrová

Daň z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. pro účely stanovení daně z nabytí nemovitých věcí nemá speciální režim pro předmět daně, jsou-li nemovité věci nabývány směnou. Předmětem daně jsou obě nabytí samostatně, vede se u nich samostatné daňové řízení. Smlouva, kterou jsou směňovány nemovité věci, je analogickým smluvním typem ke kupní smlouvě, ve které je za nabývanou nemovitou věc poskytováno nepeněžité protiplnění formou jiné nemovité věci.

Poplatníkem daně je proto převodce, pokud se převodce a nabyvatel ve směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel.

V případě směny proto mohou být poplatníky:

  • oba převodci (každý z převodu své nemovité věci, která je nabývána druhým účastníkem smlouvy), nebo

  • oba nabyvatelé (každý z jím nabývané nemovité věci), nebo

  • jeden z nich v obou daňových řízeních (tj. jako převodce u jednoho nabytí nemovité věci a zároveň jako nabyvatel u druhého nabytí nemovité věci) – v takovém případě podává táž osoba dvě daňová přiznání.

Poplatníci, u kterých nelze určit velikost jejich podílů na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně (§ 30 odst. 1 ZDNV). Budou-li směňovány nemovité věci, které jsou ve spoluvlastnictví, je poplatníkem každý spoluvlastník samostatně z nabytí příslušného podílu na nemovité věci, i kdyby se jednalo o manžele.

Základ daně

Hodnota nemovité věci poskytované jako nepeněžité protiplnění za nabytí vlastnického práva k nemovitosti je z hlediska stanovení základu daně sjednanou cenou. Je-li poskytováno ještě další plnění (např. finanční vyrovnání či převzetí dluhu váznoucího na nemovitosti), je sjednanou cenou součet všech těchto plnění.

Standardně je hodnotou nemovité věci poskytované jako protiplnění její zjištěná cena, určená znalcem. Ta se pak porovnává se srovnávací daňovou hodnotou nabývané nemovité věci, což je 75 % její zjištěné ceny určené znalcem.

Směrná hodnota

Zákonné opatření umožňuje ocenit nemovité věci v některých případech i směrnou hodnotou. Jedná se však o postup pro poplatníky poměrně náročný, neboť zvolí-li poplatník v případě směny ocenění směrnou hodnotou, musí si sám vypočítat směrnou hodnotu nemovité věci, která je v daném případě poskytována jako protiplnění, aby z ní mohl v přiznání vyčíslit zálohu, kterou je povinen ve lhůtě pro podání přiznání zaplatit.

K přiznání je povinen