dnes je 11.5.2021

Input:

Slevy na dani na poplatníka - ostatní

15.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6 Slevy na dani na poplatníka – ostatní

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 35ba ZDP umožňuje za splnění dalších podmínek poskytnout poplatníkovi další slevy na dani, a to slevu na manželku (manžela), základní slevu na invaliditu (pro invaliditu 1. a 2. stupně), rozšířenou slevu na invaliditu (pro invaliditu 3. stupně), slevu na držitele průkazu ZTP/P, slevu na studenta, slevu za umístění dítěte a slevu na evidenci tržeb.

§ 35bb ZDP upravuje od 14. 11. 2014 blíže podmínky pro slevu za umístění dítěte, kterou lze aplikovat zpětně za celý rok 2014.

§ 35bc ZDP upravuje od 1. 12. 2016 blíže podmínky pro slevu na evidenci tržeb, kterou lze aplikovat jen v období, ve kterém poplatník poprvé zaeviduje první tržbu podle zákona o evidenci tržeb.

§ 35ca ZDP omezuje od roku 2013 do roku 2016 a s určitými výjimkami i v roce 2017 nárok na slevu na manželku (manžela) v určitých případech uplatnění výdajů procentem z příjmů u příjmů podle § 7 nebo § 9 ZDP. Toto ustanovení bylo zrušeno novelou č. 170/2017 Sb., od roku 2018 se proto již neaplikuje.

§ 21e odst. 3 ZDP od roku 2014 uvádí, že se manželkou (manželem) pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství, což významně rozšiřuje použití slev.

2006–2007   2008–2009   2010–2013   2014–2021  
Sleva na manželku
4 200 Kč ročně, při příjmu do 38 040 Kč.
 
Sleva na manželku
24 840 Kč ročně, při příjmu do 68 000 Kč.
 
Sleva na manželku
24 840 Kč ročně, při příjmu do 68 000 Kč.
 
Sleva na manželku
24 840 Kč ročně, při příjmu do 68 000 Kč.
 
Částečně invalidní důchodce 1 500 Kč ročně.   Částečně invalidní důchodce 2 520 Kč ročně.   Invalidní důchodce s invaliditou 1. a 2. stupně 2 520 Kč ročně.   Základní sleva na invaliditu 2 520 Kč ročně.  
Plně invalidní důchodce
3 000 Kč ročně.
 
Plně invalidní důchodce
5 040 Kč ročně.
 
Invalidní důchodce s invaliditou 3. stupně 5 040 Kč ročně.   Rozšířená sleva na invaliditu 5 040 Kč ročně.  
Pro držitele průkazu ZTP/P 9 600 Kč ročně.   Pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč ročně.   Pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč ročně.   Sleva na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč ročně.  
Na studujícího poplatníka 2 400 Kč ročně.   Na studujícího poplatníka 4 020 Kč ročně.   Na studujícího poplatníka 4 020 Kč ročně.   Sleva na studenta 4 020 Kč ročně.  
Neupraveno.   Neupraveno.   Neupraveno.   Sleva za umístění dítěte maximálně do výše minimální mzdy (na každé dítě).  
Neupraveno.   Neupraveno.   Neupraveno.   Od 1. 12. 2016 sleva na evidenci tržeb max. 5 000 Kč .  

Komentář:

Od 1. 12. 2016 (tj. v některých případech již za rok 2016) lze uplatnit slevu na evidenci tržeb, a to do výše max. 5 000 Kč při zaevidování první tržby podle zákona o evidenci tržeb. Tato sleva ale může činit nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Od roku 2014 lze uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Horním limitem (samostatně pro každé vyživované dítě) je výše minimální mzdy, tj. pro rok 2014 částka 8 500 Kč, pro rok 2015 částka 9 200 Kč, pro rok 2016 částka 9 900 Kč, pro rok 2017 částka 11 000 Kč, pro rok 2018 částka 12 200 Kč, pro rok 2019 částka 13 350 Kč, pro rok 2020 částka 14 600 Kč a pro rok 2021 částka 15 200 Kč.

Zatímco pro roky 2014 a 2015 zákon definici předškolního zařízení neuváděl a hovořil jen o zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy, od roku 2016 je již definice předškolního zařízení v ZDP uvedena a je jím:

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a

c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou

1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo

2. mateřskou školou podle školského zákona.

Od roku 2013 do roku 2016 (a v některých situacích i v roce 2017) neměl nárok na slevu na manželku (manžela) poplatník uplatňující výdaje procentem z příjmů u dílčích základů podle § 7 nebo § 9, byl-li součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje procentem z příjmů uplatněny, vyšší než 50 % celkového základu daně. Toto omezení se nepoužilo v roce 2017 v případě, kdy poplatník použil nižší limity procentních výdajů (které platily standardně také v roce 2018 – viz článek „Uplatnění výdajů procentem z příjmů”), od roku 2018 již toto omezení není.

Sleva na manželku (manžela) v případě, že jeho (její) příjmy nedosáhnou stanovené hranice, se zvýší na dvojnásobek, je-li mu (jí) přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Do limitu uvedeného v tabulce (aktuálně 68 000 Kč) se nezapočítávají:

  • dávky státní sociální podpory,

  • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna (platí od 2013),

  • dávky osobám se zdravotním postižením (do konce roku 2011 označené jako dávky sociální péče),

  • dávky pomoci v hmotné nouzi,

  • příspěvek na péči, sociální služby,

  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

  • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření (platí od 2013),

  • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,

  • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a

  • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP.

U manželů, kteří mají majetek v SJM, se do limitu nezahrnuje ani příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů. Podle § 21e odst. 3 ZDP se od roku 2014 pod pojmem manžel (manželka) pro účely daní

Nahrávám...
Nahrávám...