dnes je 20.8.2019
Input:

Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1 Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné

Ing. Olga Krchovová

Slevu za umístění dítěte si mohou uplatnit rodiče, pokud vynaložili náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.

Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí

  1. mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
  3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
    • zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo

    • mateřskou školou podle školského zákona.

Sleva za umístění dítě se v žádném případě netýká případných poplatků, které platí rodiče za plavecké kurzy, jazykové kurzy a další kroužky, které jsou organizovány mateřskou školkou.

Sleva za umístění dítěte je formou slevy na dani a odečítá se z vypočtené roční daně. Sleva se uplatní buď v rámci ročního zúčtování, nebo v rámci daňového přiznání. Podmínkou pro uplatnění slevy za umístění dítěte je společná domácnost.

Maximální výše slevy na jedno dítě činí v roce 2018 až 12 200 Kč, v roce 2019 až 13 350 Kč.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě není touto novou daňovou slevou nijak omezeno, tzn., že jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění.

Slevu za umístění dítěte nelze uplatnit v průběhu kalendářního roku. Nárok na slevu a její výši musí poplatník prokázat. Na žádost rodiče vystaví předškolní zařízení potvrzení o výši vynaložené částky ve zdaňovacím období, které se předloží do mzdové účtárny v rámci žádosti o provedení ročního zúčtování nebo se doklad přiloží k daňovému přiznání.

Není podstatné, navštěvuje-li dítě předškolní zařízení po celý kalendářní rok nebo jen po určitou část roku. Rozhodující je výše nákladů za umístění dítěte v předškolním zařízení.

Na rozdíl od daňového zvýhodnění na dítě, kde se setkáváme s daňovým bonusem (tzv. negativní daň), se sleva za umístění dítěte uplatní jen do výše daňové povinnosti poplatníka. Znamená to, že při nízkém příjmu, kdy má poplatník nižší daňovou povinnost, se uplatní sleva jen do nuly.

Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů/poplatníků a nelze ji mezi ně rozdělit. Za určitých okolností může uplatnit slevu jeden z prarodičů, pokud s nimi dítě žije v péči nahrazující péči rodičů.

I osoby výdělečně činné mohou uplatnit slevu za umístění dítěte, i když třeba daňové zvýhodnění uplatnit nemohou z důvodu, že uplatňují výdaje paušálem. Slevu však nemůže uplatnit osoba výdělečně činná, která si výdaje za předškolní zařízení uplatní jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle § 24 ZDP.

Způsob prokazování nároku na slevu za umístění dítěte

Nárok se prokazuje potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Od roku 2018 se v potvrzení uvádí částka školkovného za příslušný kalendářní rok bez ohledu na okamžik samotné úhrady. Dalším povinným údajem je datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění. To znamená, že slevu je možné uplatnit až od data splnění uvedených podmínek předškolním zařízením.

Není potřeba dokládat potvrzení od zaměstnavatele druhého poplatníka, že sleva za umístění není u jeho zaměstnavatele uplatněna, protože v Prohlášení poplatníka daně z příjmů zaměstnanec žádající o provedení ročního zúčtování prohlašuje: „Současně prohlašuji, že na výše uvedené dítě (děti) za zdaňovací období …… neuplatňuje slevu za umístění vyživovaného dítěte jiný poplatník, žijící s dítětem ve společně hospodařící domácnosti.”

Při ročním zúčtování lze uznat:

  • potvrzení od mateřské školy dle školského zákona a obdobné zařízení v zahraničí,

  • potvrzení od dětské skupiny, která je registrovaná na MPSV,

  • potvrzení od subjektu, který má živnostenské oprávnění k poskytování péče o děti předškolního věku.

Pokud byl subjekt v rámci dětské skupiny zaregistrován na MPSV až v průběhu vyúčtovávaného roku, lze uznat školkovné pouze za tu část zdaňovacího období, kdy již byla dětská skupina zaregistrována. Poplatník musí předložit potvrzení, kde bude započtena pouze částka za umístění dítěte odpovídající době trvání ode dne registrace dětské skupiny v registru na MPSV.

V případě potvrzení od zahraniční školky se přepočtou náklady za umístění dítěte v předškolním zařízení s použitím jednotného kurzu, který zveřejňuje GFŘ po ukončení zdaňovacího období.

Priklad

Příklad 1 – rozdělení si uplatnění slevy mezi dva poplatníky

Ve společně hospodařící domácnosti žijí rodiče se dvěma dětmi, které navštěvují mateřskou školku. Oba rodiče jsou zaměstnáni. Je možné, aby slevu za umístění jednoho dítěte uplatnila matka a za umístění druhého dítě otec?

Tuto možnost ZDP připouští. Není však možné, aby se sleva za umístění na jedno dítě rozdělila mezi dva poplatníky. Pokud