dnes je 20.6.2021

Input:

Shrnutí novely zákona č. 253/2008 Sb., o "boji proti praní špinavých peněz"

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.2
Shrnutí novely zákona č. 253/2008 Sb., o „boji proti praní špinavých peněz”

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.

VYŠLO V ČÍSLE 10/2021

Zákonem č. 527/2020 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2021 novelizován zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. „AML zákon”) a přinesl tak změny i pro profesi daňových poradců a účetních (v textu dále je použit pro obě profese pojem „poradce”, pokud na ně ustanovení dopadají shodně). V této novele nedošlo k zásadní změně výčtu povinností, u některých povinností ale dochází k jejich prohloubení nebo změnám v jejich obsahu, následující body tak shrnují nové parametry a změny k dosud platnému systému povinností.

Z administrativních povinností AML zákon (§ 22a) stanovil po novele lhůtu už do 1. 3. 2021 pro písemné pověření člena statutárního orgánu společnosti zajištěním plnění povinností AML zákona (pro nové povinné osoby nebo v případě změny ve statutárním orgánu platí lhůta 60 dní), tato povinnost dopadá na společnosti s dvěma a více členy statutárního orgánu. U společností s jedním členem se považuje za pověřeného tento. Toto pověření není nutné nikam zasílat nebo dokládat a společnost si ho založí pro případ kontroly.

Kromě tohoto musí společnost pověřit (§ 22) konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k zajišťování průběžného styku s Finančně analytickým úřadem (dále jen FAÚ). Pro toto určení zákon nestanoví písemnou formu, ale tu lze jen doporučit pro prokázání splnění povinnosti. Ani tuto kontaktní osobu společnost nikam neoznamuje.

Identifikace klienta (§§ 5 a 7 a násl.)

U právnických osob se rozšiřuje výčet identifikačních údajů (§ 5) o základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, o údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala.

Nově povinnost identifikovat i klienta – svěřenský fond.

U klienta – právnické osoby musí být identifikační údaje ověřeny z důvěryhodného zdroje.

Pokud za klienta, který již byl identifikován, jedná jiná osoba, provede poradce i její identifikaci.

V rámci identifikace poradce zjistí a zaznamená, zda:

 1. klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo obchodním vztahu a jeho skutečný majitel, pokud je poradci znám, není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a
 2. jiná osoba ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, pokud je poradci známa, není osobou, vůči níž ČR uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Možnost elektronické identifikace (§ 8a) – prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci:

 • e-občanka nebo prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný První certifikační autoritou, a.s.,

 • bankovní identita – BankID.

Podle § 9a musí poradce provést zesílenou identifikaci a kontrolu klienta v případě, že na základě hodnocení rizik představuje jeho klient, obchod nebo obchodní vztah vyšší riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Dále při vzniku a průběhu obchodního vztahu s osobou usazenou ve vysoce rizikové třetí zemi, před uskutečněním obchodu souvisejícího s vysoce rizikovou třetí zemí a před uskutečněním obchodu nebo při uzavírání obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou:

 • získáním dalších dokumentů nebo informací o skutečném majiteli, zamýšlené povaze obchodního vztahu a zdroji finančních prostředků a zdroji majetku klienta a skutečného majitele, ověřením získaných dokumentů nebo informací z více důvěryhodných zdrojů, pravidelným a zesíleným sledováním obchodního vztahu, získáním souhlasu člena statutárního orgánu k uzavření obchodního vztahu nebo k jeho pokračování, provedením první platby v rámci obchodního vztahu nebo obchodu mimo obchodní vztah z účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce, která podléhá povinnostem identifikace a kontroly klienta, které jsou alespoň rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, nebo jiným opatřením s ohledem na povahu povinné osoby, její činnosti a vlastní hodnocení rizik.

Zjednodušená identifikace klienta – jedná se o možnost u klientů, obchodních vztahů, produktů nebo obchodů s potenciálně nižším rizikem zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, pokud je jejich nižší rizikovost řádně odůvodněna v hodnocení rizik, nejsou označeny jako rizikové v národním hodnocení rizik a nejsou splněny podmínky pro provedení zesílené identifikace a kontroly klienta. V případě pochybnosti zjednodušenou identifikaci provést nelze.

Identifikace prostřednictvím třetích osob (§ 11 odst. 5) – provádí identifikaci jménem poradce a postupuje podle jeho vnitřních předpisů, odpovědnost nadále nese sám poradce.

Identifikace „na dálku” (§ 11 odst. 7) prostřednictvím:

 • kopie příslušných částí průkazu totožnosti fyzické osoby + podpůrný doklad,

 • doklad o existenci právnické osoby/svěřenského fondu,

 • poradce zaznamená a ověří údaje,

 • poradce uzavře s klientem o tomto obchodu nebo obchodním vztahu smlouvu, jejíž obsah bude zaznamenán v textové podobě,

 • klient hodnověrným způsobem prokáže existenci platebního účtu u instituce působící v EU + první platba, příp. informace o účelu identifikace, označení povinné osoby a jméno příkazce.

Identifikace pomocí služeb vytvářejících důvěru (§ 11 odst. 8)

 • klient poradci sdělí identifikační údaje a podepíše je kvalifikovaným elektronickým podpisem,

 • poradce ověří získané identifikační údaje u kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru nebo ověří údaje z dokumentu vydaného orgánem veřejné správy.

Možnost kopírovat průkaz

Nahrávám...
Nahrávám...