dnes je 20.8.2019
Input:

Rozvaha v plném rozsahu

8.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvaha v plném rozsahu

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

AKTIVA CELKEM 
Ř. výkazu Obsah položky (způsob výpočtu) Přiřazený účet (Brutto) Přiřazený účet korekce 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353   
B. Stálá aktiva   

 
B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek    

 
 B.I.1.  Nehmotné výsledky vývoje  012  072; 091 AÚ  

 
 B.I.2.  Ocenitelná práva    

 
  B.I.2.1.  Software  013  072; 091 AÚ  

 
  B.I.2.2.  Ostatní ocenitelná práva  014  074; 091 AÚ  

 
 B.I.3.  Goodwill  015  075; 091 AÚ  

 
 B.I.4.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  019, 012 AÚ  079; 072 AÚ; 091 AÚ  
  B.I.5.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    
   B.I.5.1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  051  095 AÚ  
   B.I.5.2.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  041  093  
 B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek    
  B.II.1.  Pozemky a stavby    
   B.II.1.1.  Pozemky  031  092 AÚ  
   B.II.1.2.  Stavby  021  081; 092 AÚ  
  B.II.2.  Hmotné movité věci a jejich soubory  022  082; 092 AÚ  
  B.II.3.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  027  087  
  B.II.4.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    
   B.II.4.1.  Pěstitelské celky trvalých porostů  025  085; 092 AÚ  
   B.II.4.2.  Dospělá zvířata a jejich skupiny  026  086; 092 AÚ  
   B.II.4.3.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek  029; 032  089; 092 AÚ  
  B.II.5.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    
   B.II.5.1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  052  095 AÚ  
   B.II.5.2.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  042  094  
 B.III.  Dlouhodobý finanční majetek    
  B.III.1.  Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  061; 064 AÚ  096 AÚ  
  B.III.2.  Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba  066  096 AÚ  
  B.III.3.  Podíly – podstatný vliv  062; 064 AÚ  096 AÚ  
  B.III.4.  Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv  068  096 AÚ  
  B.III.5.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  063; 065; 064 AÚ  096 AÚ  
  B.III.6.  Zápůjčky a úvěry – ostatní  067  096 AÚ  
  B.III.7.  Ostatní dlouhodobý finanční majetek    
   B.III.7.1.  Jiný dlouhodobý finanční majetek  069; 064 AÚ  096 AÚ  
   B.III.7.2.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  053  096 AÚ  
C. Oběžná aktiva   
 C.I.  Zásoby    
  C.I.1.  Materiál  112; 119  191  
  C.I.2.  Nedokončená výroba a polotovary  121; 122  192; 193  
  C.I.3.   Výrobky a zboží    
   C.I.3.1.  Výrobky  123  194  
   C.I.3.2.  Zboží  132; 139  196  
  C.I.4.  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  124  195  
  C.I.5.  Poskytnuté zálohy na zásoby  151; 152; 153  197  
 C.II.  Pohledávky    
  C.II.1.  Dlouhodobé pohledávky    
   C.II.1.1.  Pohledávky z obchodních vztahů  311 AÚ; 313 AÚ; 315 AÚ  391 AÚ  
   C.II.1.2.  Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  351 AÚ  391 AÚ  
   C.II.1.3.  Pohledávky – podstatný vliv  352 AÚ  391 AÚ  
   C.II.1.4.  Odložená daňová pohledávka  481 AÚ   
   C.II.1.5.  Pohledávky – ostatní    
    C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky  354 AÚ; 355 AÚ; 358 AÚ  391 AÚ  
    C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy  314 AÚ  391 AÚ  
    C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní  388 AÚ   
    C.II.1.5.4. Jiné pohledávky  335 AÚ; 371 AÚ; 373 AÚ; 374 AÚ; 375 AÚ; 376 AÚ; 378 AÚ  391 AÚ  
  C.II.2.  Krátkodobé pohledávky    
   C.II.2.1.  Pohledávky z obchodních vztahů  311 AÚ; 313 AÚ; 315 AÚ  391 AÚ  
   C.II.2.2.  Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  351 AÚ  391 AÚ  
   C.II.2.3.  Pohledávky – podstatný vliv  352 AÚ  391 AÚ  
   C.II.2.4.  Pohledávky – ostatní    
    C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky  354 AÚ; 355 AÚ; 358 AÚ; 398  391 AÚ  
    C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  336  391 AÚ  
    C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky  341; 342; 343; 345  391 AÚ  
    C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy  314 AÚ  391 AÚ  
    C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní  388 AÚ   
    C.II.2.4.6. Jiné pohledávky  335 AÚ; 371 AÚ; 373 AÚ; 374 AÚ; 375 AÚ; 376 AÚ; 378 AÚ  391 AÚ  
  C.ll.3.  Časové rozlišení aktiv  
   C.ll.3.1.  Náklady příštích období  381   
   C.ll.3.2.  Komplexní náklady příštích období  382   
   C.ll.3.3.  Příjmy příštích období  385   
 C.III.  Krátkodobý finanční majetek    
  C.III.1.  Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  254; 259 AÚ  291 AÚ  
  C.III.2.  Ostatní krátkodobý finanční majetek  251; 253; 256; 257; 259 AÚ  291 AÚ  
 C.IV.  Peněžní prostředky    
  C.IV.1.  Peněžní prostředky v pokladně  211; 213; (+/-) 261   
  C.IV.2.  Peněžní prostředky na účtech  221;(+/-) 261   
D. Časové rozlišení aktiv   
 D.1.  Náklady příštích období  381   
 D.2.  Komplexní náklady příštích období  382   
 D.3.  Příjmy příštích období  385   
PASIVA CELKEM 
Ř. výkazu Obsah položky (způsob výpočtu) Přiřazený účet 
A. Vlastní kapitál  
 A.I.  Základní kapitál   
  A.I.1.  Základní kapitál  411 nebo 491  
  A.I.2.  Vlastní podíly  (-) 252  
  A.I.3.  Změny základního kapitálu  (+/-) 419  
 A.II.  Ážio a kapitálové fondy   
  A.II.1.  Ážio  412  
  A.II.2.  Kapitálové fondy   
   A.II.2.1.  Ostatní kapitálové fondy  413  
   A.II.2.2.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)  (+/-) 414  
   A.II.2.3.  Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)  (+/-) 418  
   A.II.2.4.  Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)  (+/-) 417  
   A.II.2.5.  Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)  (+/-) 416  
 A.III.  Fondy ze zisku   
  A.III.1.  Ostatní rezervní fondy  421  
  A.III.2.  Statutární a ostatní fondy  423; 424  
 A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let   
  A.IV.1.  Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let  428;(-) 429  
  A.IV.2.   Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)  (+/-) 427  
 A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období   
 A.VI.  Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku  - 432  
B+C CIZÍ ZDROJE  
B. Rezervy  
 B.1.  Rezerva na důchody a podobné závazky  452  
 B.2.  Rezerva na daň z příjmů  453  
 B.3.  Rezervy podle zvláštních právních předpisů  451  
 B.4.  Ostatní rezervy  459 AÚ  
C. Závazky  
 C.I.  Dlouhodobé závazky   
  C.I.1.  Vydané dluhopisy   
   C.I.1.1.  Vyměnitelné dluhopisy  473 AÚ; (-) 255 AÚ  
   C.I.1.2.  Ostatní dluhopisy  473 AÚ; (-) 255 AÚ  
  C.I.2.  Závazky k úvěrovým institucím  461 AÚ  
  C.I.3.  Dlouhodobé přijaté zálohy  475 AÚ  
  C.I.4.  Závazky z obchodních vztahů  476  
  C.I.5.  Dlouhodobé směnky k úhradě  478 AÚ