dnes je 20.2.2019
Input:

Rozvaha v plném rozsahu

8.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvaha v plném rozsahu

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

AKTIVA CELKEM 
Ř. výkazu Obsah položky (způsob výpočtu) Přiřazený účet (Brutto) Přiřazený účet korekce 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353   
B. Stálá aktiva   

 
B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek    

 
 B.I.1.  Nehmotné výsledky vývoje  012  072; 091 AÚ  

 
 B.I.2.  Ocenitelná práva    

 
  B.I.2.1.  Software  013  072; 091 AÚ  

 
  B.I.2.2.  Ostatní ocenitelná práva  014  074; 091 AÚ  

 
 B.I.3.  Goodwill  015  075; 091 AÚ  

 
 B.I.4.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  019, 012 AÚ  079; 072 AÚ; 091 AÚ  
  B.I.5.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    
   B.I.5.1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  051  095 AÚ  
   B.I.5.2.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  041  093  
 B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek    
  B.II.1.  Pozemky a stavby    
   B.II.1.1.  Pozemky  031  092 AÚ  
   B.II.1.2.  Stavby  021  081; 092 AÚ  
  B.II.2.  Hmotné movité věci a jejich soubory  022  082; 092 AÚ  
  B.II.3.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  027  087  
  B.II.4.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    
   B.II.4.1.  Pěstitelské celky trvalých porostů  025  085; 092 AÚ  
   B.II.4.2.  Dospělá zvířata a jejich skupiny  026  086; 092 AÚ  
   B.II.4.3.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek  029; 032  089; 092 AÚ  
  B.II.5.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    
   B.II.5.1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  052  095 AÚ  
   B.II.5.2.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  042  094  
 B.III.  Dlouhodobý finanční majetek    
  B.III.1.  Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  061; 064 AÚ  096 AÚ  
  B.III.2.  Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba  066  096 AÚ  
  B.III.3.  Podíly – podstatný vliv  062; 064 AÚ  096 AÚ  
  B.III.4.  Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv  068  096 AÚ  
  B.III.5.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  063; 065; 064 AÚ  096 AÚ  
  B.III.6.  Zápůjčky a úvěry – ostatní  067  096 AÚ  
  B.III.7.  Ostatní dlouhodobý finanční majetek    
   B.III.7.1.  Jiný dlouhodobý finanční majetek  069; 064 AÚ  096 AÚ  
   B.III.7.2.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  053  096 AÚ  
C. Oběžná aktiva   
 C.I.  Zásoby    
  C.I.1.  Materiál  112; 119  191  
  C.I.2.  Nedokončená výroba a polotovary  121; 122  192; 193  
  C.I.3.   Výrobky a zboží    
   C.I.3.1.  Výrobky  123  194  
   C.I.3.2.  Zboží  132; 139  196  
  C.I.4.  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  124  195  
  C.I.5.  Poskytnuté zálohy na zásoby  151; 152; 153  197  
 C.II.  Pohledávky    
  C.II.1.  Dlouhodobé pohledávky    
   C.II.1.1.  Pohledávky z obchodních vztahů  311 AÚ; 313 AÚ; 315 AÚ  391 AÚ  
   C.II.1.2.  Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  351 AÚ  391 AÚ  
   C.II.1.3.  Pohledávky – podstatný vliv  352 AÚ  391 AÚ  
   C.II.1.4.  Odložená daňová pohledávka  481 AÚ   
   C.II.1.5.  Pohledávky – ostatní    
    C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky  354 AÚ; 355 AÚ; 358 AÚ  391 AÚ  
    C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy  314 AÚ  391 AÚ  
    C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní  388 AÚ   
    C.II.1.5.4. Jiné pohledávky  335 AÚ; 371 AÚ; 373 AÚ; 374 AÚ; 375 AÚ; 376 AÚ; 378 AÚ  391 AÚ  
  C.II.2.  Krátkodobé pohledávky    
   C.II.2.1.  Pohledávky z obchodních vztahů  311 AÚ; 313 AÚ; 315 AÚ  391 AÚ  
   C.II.2.2.  Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  351 AÚ  391 AÚ  
   C.II.2.3.  Pohledávky – podstatný vliv  352 AÚ  391 AÚ  
   C.II.2.4.  Pohledávky – ostatní    
    C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky  354 AÚ; 355 AÚ; 358 AÚ; 398  391 AÚ  
    C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  336  391 AÚ  
    C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky  341; 342; 343; 345  391 AÚ  
    C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy  314 AÚ  391 AÚ  
    C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní  388 AÚ   
    C.II.2.4.6. Jiné pohledávky  335 AÚ; 371 AÚ; 373 AÚ; 374 AÚ; 375 AÚ; 376 AÚ; 378 AÚ  391 AÚ  
  C.ll.3.  Časové rozlišení aktiv  
   C.ll.3.1.  Náklady příštích období  381   
   C.ll.3.2.  Komplexní náklady příštích období  382   
   C.ll.3.3.  Příjmy příštích období  385   
 C.III.  Krátkodobý finanční majetek    
  C.III.1.  Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  254; 259 AÚ  291 AÚ  
  C.III.2.  Ostatní krátkodobý finanční majetek  251; 253; 256; 257; 259 AÚ  291 AÚ  
 C.IV.  Peněžní prostředky    
  C.IV.1.  Peněžní prostředky v pokladně  211; 213; (+/-) 261   
  C.IV.2.  Peněžní prostředky na účtech  221;(+/-) 261   
D. Časové rozlišení aktiv   
 D.1.  Náklady příštích období  381   
 D.2.  Komplexní náklady příštích období  382   
 D.3.  Příjmy příštích období  385   
PASIVA CELKEM 
Ř. výkazu Obsah položky (způsob výpočtu) Přiřazený účet 
A. Vlastní kapitál  
 A.I.  Základní kapitál   
  A.I.1.  Základní kapitál  411 nebo 491  
  A.I.2.  Vlastní podíly  (-) 252  
  A.I.3.  Změny základního kapitálu  (+/-) 419  
 A.II.  Ážio a kapitálové fondy   
  A.II.1.  Ážio  412  
  A.II.2.  Kapitálové fondy   
   A.II.2.1.  Ostatní kapitálové fondy  413  
   A.II.2.2.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)  (+/-) 414  
   A.II.2.3.  Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)  (+/-) 418  
   A.II.2.4.  Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)  (+/-) 417  
   A.II.2.5.  Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)  (+/-) 416  
 A.III.  Fondy ze zisku   
  A.III.1.  Ostatní rezervní fondy  421  
  A.III.2.  Statutární a ostatní fondy  423; 424  
 A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let   
  A.IV.1.  Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let  428;(-) 429  
  A.IV.2.   Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)  (+/-) 427  
 A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období   
 A.VI.  Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku  - 432  
B+C CIZÍ ZDROJE  
B. Rezervy  
 B.1.  Rezerva na důchody a podobné závazky  452  
 B.2.  Rezerva na daň z příjmů  453  
 B.3.  Rezervy podle zvláštních právních předpisů  451  
 B.4.  Ostatní rezervy  459 AÚ  
C. Závazky  
 C.I.  Dlouhodobé závazky   
  C.I.1.  Vydané dluhopisy   
   C.I.1.1.  Vyměnitelné dluhopisy  473 AÚ; (-) 255 AÚ  
   C.I.1.2.  Ostatní dluhopisy  473 AÚ; (-) 255 AÚ  
  C.I.2.  Závazky k úvěrovým institucím  461 AÚ  
  C.I.3.  Dlouhodobé přijaté zálohy  475 AÚ  
  C.I.4.  Závazky z obchodních vztahů  476  
  C.I.5.  Dlouhodobé směnky k úhradě  478 AÚ  
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz