dnes je 24.5.2022

Input:

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

11.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Podnikatelé, kteří vedou podvojné účetnictví, sestavují účetní závěrku v rozsahu daném kategorií, do které patří. Správné určení kategorie účetní jednotky je klíčové pro určení minimálního rozsahu, v jakém bude účetní závěrka sestavena. Kategorie jsou čtyři a účetní jednotka sama vyhodnotí, do které z nich patří.

Zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie je odvislé od překročení (či nepřekročení) příslušného počtu sledovaných ukazatelů (aktiv celkem – jedná se o aktiva netto, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců). Testování probíhá níže uvedeným způsobem:

Kategorie účetní jednotky Aktiva celkem Roční úhrn
čistého obratu
Průměrný počet
zaměstnanců
Mikro účetní jednotka
  • nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

9.000.000 Kč 18.000.000 Kč 10
Malá účetní jednotka
  • účetní jednotka, která není mikro a nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

100.000.000 Kč 200.000.000 Kč 50
Střední účetní jednotka
  • účetní jednotka, která není mikro či malá a nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

500.000.000 Kč 1.000.000.000 Kč 250
Velká účetní jednotka
  • překročí alespoň 2 z hraničních hodnot

  • vždy subjekt veřejného zájmu (§ 1a ZoÚ)

  • vždy vybraná účetní jednotka (§ 1 odst. 3 ZoÚ)

500.000.000 Kč 1.000.000.000 Kč 250
Obsahové vymezení testovacího kritéria Úhrn aktiv zjištěný z rozvahy (aktiva netto) Výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky ČSÚ.

V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

Zákon o účetnictví („ZoÚ”) totiž pamatuje i na případnou změnu kategorie účetní jednotky. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí (nebo naopak přestane překračovat) dvě z výše uvedených hraničních hodnot, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky. Tato změna mohla nastat poprvé v roce 2018. Od roku 2019 bude účetní jednotka, která vznikla v roce 2017 a dříve, znovu testovat případnou změnu kategorie dle dosažených hodnot testovacích kritérií v předchozích dvou letech.

V roce 2016 (kdy se kategorie v zákoně o účetnictví poprvé objevily), se účetní jednotka zařadila do kategorie testováním výše uvedených ukazatelů, které dosáhla v účetní závěrce za rok 2015. V roce 2017 zůstala ve stejné kategorii jako v roce 2016, neboť ke změně kategorie může dojít nejdříve po dvou letech. Účetní jednotky vzniklé v roce 2015 a dříve tak byly pro rok 2017 zařazeny do stejných kategorií jako v roce 2016. V roce 2018 tak účetní jednotka poprvé testovala, zda u ní nedošlo ke změně kategorie. Od roku 2019 testujeme každý rok, s výjimkou nově vzniklé účetní jednotky. Na níže uvedených modelových situacích otestujeme jak příslušnost ke kategorii účetní jednotky, tak povinnost ověřit účetní závěrku konkrétního roku statutárním auditorem dle ustanovení § 20 ZoÚ.

Situace I.

Rok Aktiva
celkem
v Kč
Roční úhrn 
čistého obratu
v Kč
Průměrný počet
zaměstnanců
Kategorie
ÚJ
Komentář
2015 115.000.000 205.000.000 40 X Bez zařazení.
2016 95.000.000 195.000.000 40 střední Překročena dvě kritéria v roce 2015 pro kategorii malá (aktiva, obrat).
2017 80.000.000 150.000.000 25 střední Zůstává kategorie roku 2016.
2018 70.000.000 130.000.000 20 malá V roce 2016 i 2017 překročena 3 kritéria (obrat, aktiva i průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.
2019 39.000.000 85.000.000 18 malá V roce 2017 i 2018 překročena 3 kritéria (obrat, aktiva i průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.
2020 25.000.000 75.000.000 18 malá V roce 2018 i 2019 překročena 3 kritéria pro kategorii mikro, pro kategorii malá nebylo překročeno žádné z kritérií.

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u společnosti s ručením omezeným (dle § 20 ZoÚ)

       
Testovací
kritéria
Aktiva
celkem
v Kč
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
Průměrný počet
zaměstnanců
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem Zdůvodnění
Hranice
pro testování
40.000.000 80.000.000 5095.000.000 195.000.000 40 2016 ANO .
Střední ÚJ, má povinný audit vždy.

80.000.000 150.000.000 25 2017 ANO .
Střední ÚJ, má povinný audit vždy.

70.000.000 130.000.000 20 2018 ANO
Malá ÚJ testuje kritéria. Překročení dvou ze tří kritérií v roce 2017 a 2018.

39.000.000 85.000.000 18 2019 NE
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2018 překročena dvě kritéria, v roce 2019 jen jedno kritérium.
25.000.000 75.000.000 18 2020 NE
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2019 překročeno jedno kritérium, v roce 2020 žádné.

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u akciové společnosti

 
Testovací
kritéria
Aktiva
celkem
v Kč
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
Průměrný počet
zaměstnanců
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem
Hranice
pro testování
40.000.000 80.000.000 50


95.000.000 195.000.000 40 2016 ANO
Střední ÚJ, má povinný audit vždy.

80.000.000 150.000.000 25 2017 ANO
Střední ÚJ, má povinný audit vždy.

70.000.000 130.000.000 20 2018 ANO
Malá ÚJ testuje kritéria. Překročení dvou ze tří kritérií v roce 2017 a 2018.

39.000.000 85.000.000 18 2019 ANO
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2018 překročena dvě kritéria, v roce 2019 jedno kritérium.
25.000.000 75.000.000 18 2020 NE
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2019 překročeno jedno kritérium, v roce 2020 žádné.

SITUACE II.

Rok Aktiva
celkem
v Kč
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
Průměrný počet
zaměstnanců
Kategorie účetní jednotky Komentář
2015 5.000.000 20.000.000 9 X Bez zařazení.
2016 6.000.000 22.000.000 11 mikro Překročeno jedno kritérium v roce 2015 pro kategorii mikro (obrat).
2017 8.000.000 25.000.000 15 mikro Zůstává kategorie roku 2016.
2018 9.000.000 30.000.000 15 malá V roce 2016 i 2017 překročena 2 kritéria (obrat a průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.
2019 15.000.000 90.000.000 52 malá V roce 2017 i 2018 překročena 2 kritéria (obrat a průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.
2020 35.000.000 130.000.000 70 malá V roce 2018 překročena 2 kritéria (obrat a průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v roce 2019 překročeno jedno kritérium (průměrný počet zaměstnanců) pro kategorii malá.

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u společnosti s ručením omezeným

 
Testovací
kritéria
Aktiva
celkem
v Kč
Roční úhrn čistého obratu v Kč Průměrný počet zaměstnanců Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem
Hranice
pro testování
40.000.000 80.000.000 50


6.000.000 22.000.000 11 2016 NE
Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.

8.000.000 25.000.000 15 2017 NE
Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.

9.000.000 30.000.000 15 2018 NE
Malá ÚJ testuje kritéria pro povinný audit. Nepřekročila v roce 2017 ani v roce 2018 žádné z testovaných kritérií pro povinný audit účetní závěrky.

15.000.000 90.000.000 52 2019 NE
Malá ÚJ testuje kritéria pro povinný audit. Nepřekročila v roce 2018 žádné z kritérií pro povinný audit účetní závěrky, v roce 2019 překročila dvě z testovaných kritérii.
35.000.000 130.000.000 70 2020 ANO
Malá ÚJ testuje kritéria pro povinný audit. V roce 2019 překročena dvě kritéria, v roce 2020 překročena dvě kritéria.

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u akciové společnosti

   
Testovací
kritéria
Aktiva
celkem
v Kč
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
Průměrný počet
zaměstnanců
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem
Hranice
pro testování
40.000.000 80.000.000 50

6.000.000 22.000.000 11 2016 NE
Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.

8.000.000 25.000.000 15 2017 NE
Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.

9.000.000 30.000.000 15 2018 NE
Malá ÚJ testuje kritéria. Nepřekročila v roce 2017 ani v roce 2018 žádné z testovaných kritérií pro povinný audit účetní závěrky.

15.000.000 90.000.000 52 2019 NE
Malá ÚJ testuje kritéria. Nepřekročila v roce 2018 žádné z kritérií pro povinný audit účetní závěrky, v roce 2019 překročila dvě z testovaných kritérií.
35.000.000 130.000.000 70 2020 ANO
Malá ÚJ testuje kritéria pro povinný audit. V roce 2019 překročena dvě kritéria, v roce 2020 překročena dvě kritéria.

SITUACE III.

Rok Aktiva
celkem
v Kč
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
Průměrný počet
zaměstnanců
Kategorie účetní jednotky Komentář
2015 80.000.000 210.000.000 52 X Bez zařazení.
2016 120.000.000 250.000.000 55 střední Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2015 pro kategorii malá, nebylo překročeno žádné z kritérií pro střední účetní jednotku, jde o střední účetní jednotku.
2017 35.000.000 75.000.000 18 střední Zůstává kategorie roku 2016.
2018 20.000.000 50.000.000 12 střední Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2016 pro kategorii malá.

Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2017 pro kategorii mikro.

Vzhledem k tomu, že ke změně nedošlo v obou letech (2016 i 2017), zůstává zařazení do kategorie beze změny – střední.
2019 25.000.000 75.000.000 22 malá Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2017 pro kategorii mikro.

Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2018 pro kategorii mikro.

V roce 2019 se ÚJ ocitá v kategorii malá účetní jednotka, neboť v letech 2017 a 2018 splnila kritéria pro malou účetní jednotku.
2020 35.000.000 85.000.000 22 malá Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2018 pro kategorii mikro.

Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2019 pro kategorii mikro.

V roce 2020 je účetní jednotka v kategorii malá.

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Testovací
kritéria
Aktiva
celkem
v Kč
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
Průměrný počet
zaměstnanců
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem
Hranice
pro testování
40.000.000 80.000.000 50


120.000.000 250.000.000 55 2016 ANO
Střední ÚJ má povinný audit účetní závěrky vždy.

35.000.000 75.000.000 18 2017 ANO
Střední ÚJ má povinný audit účetní závěrky vždy.

20.000.000 50.000.000 12 2018 ANO
Střední ÚJ má povinný audit účetní závěrky vždy (ačkoli za roky 2018 a 2017 nepřekročila ani jedno z testovacích kritérií pro povinný audit účetní závěrky).

25.000.000 75.000.000 22 2019 NE
Malá ÚJ testuje kritéria. Nepřekročila v roce 2018 ani v roce 2019 žádné z kritérií pro povinný audit účetní závěrky.

35.000.000 85.000.000 22 2020 NE
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2019 není překročeno žádné kritérium pro povinný audit, v roce 2020 překročeno jedno kritérium (obrat).

SITUACE IV.

Rok Aktiva
celkem
v Kč
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
Průměrný počet
zaměstnanců
Kategorie účetní jednotky Komentář
2017 51.000.000 10.500.000 5 mikro Vznik účetní jednotky – předpoklad splnění kritérií podle § 1e odst. 1 ZoÚ pro zařazení do mikro účetní jednotky. Překročeno jedno kritérium v kategorii mikro (aktiva).
2018 50.000.000 25.000.000 12 mikro Účetní jednotka zůstává ve stejné kategorii, do které se zařadila v roce vzniku – 2017.
2019 45.000.000 40.000.000 25 mikro Překročeno jedno kritériu (aktiva) v roce 2017 pro kategorii mikro.

Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2018 pro kategorii mikro.

Ke změně však nedošlo v obou letech 2017 i 2018, proto zůstává kategorie mikro.
Nahrávám...
Nahrávám...