dnes je 24.5.2022

Input:

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Podnikatelé, kteří vedou podvojné účetnictví, sestavují účetní závěrku v rozsahu daném kategorií, do které patří. Správné určení kategorie účetní jednotky je klíčové pro určení minimálního rozsahu, v jakém bude účetní závěrka sestavena. Kategorie jsou čtyři a účetní jednotka sama vyhodnotí, do které z nich patří.

Zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie je odvislé od překročení (či nepřekročení) příslušného počtu sledovaných ukazatelů (aktiv celkem – jedná se o aktiva netto, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců). Testování probíhá níže uvedeným způsobem:

Kategorie účetní jednotky Aktiva celkem Roční úhrn
čistého obratu
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Mikro účetní jednotka
  • nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

 
9.000.000 Kč  18.000.000 Kč  10  
Malá účetní jednotka
  • účetní jednotka, která není mikro a nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

 
100.000.000 Kč  200.000.000 Kč  50  
Střední účetní jednotka
  • účetní jednotka, která není mikro či malá a nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

 
500.000.000 Kč  1.000.000.000 Kč  250  
Velká účetní jednotka
  • překročí alespoň 2 z hraničních hodnot

  • vždy subjekt veřejného zájmu (§ 1a ZoÚ)

  • vždy vybraná účetní jednotka (§ 1 odst. 3 ZoÚ)

 
500.000.000 Kč  1.000.000.000 Kč  250  
Obsahové vymezení testovacího kritéria Úhrn aktiv zjištěný z rozvahy (aktiva netto)  Výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12  Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky ČSÚ  

V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

Zákon o účetnictví („ZoÚ”) totiž pamatuje i na případnou změnu kategorie účetní jednotky. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí (nebo naopak přestane překračovat) 2 z výše uvedených hraničních hodnot, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky. Tato změna mohla nastat poprvé v roce 2018. V roce 2019 bude účetní jednotka, která vznikla v roce 2017 a dříve, znovu testovat případnou změnu kategorie dle dosažených hodnot testovacích kritérií v roce 2018 a 2017.

V roce 2016 (kdy se kategorie v zákoně o účetnictví poprvé objevily), se účetní jednotka zařadila do kategorie testováním výše uvedených ukazatelů, které dosáhla v účetní závěrce za rok 2015. V roce 2017 zůstala ve stejné kategorii jako v roce 2016, neboť ke změně kategorie může dojít nejdříve po dvou letech. Účetní jednotky vzniklé v roce 2015 a dříve tak byly pro rok 2017 zařazeny do stejných kategorií jako v roce 2016. V roce 2018 tak účetní jednotka poprvé testovala, zda u ní nedošlo ke změně kategorie. V roce 2019 bude testovat znovu. Na níže uvedených modelových situacích otestujeme jak příslušnost ke kategorii účetní jednotky, tak povinnost ověřit účetní závěrku konkrétního roku statutárním auditorem dle ustanovení § 20 ZoÚ.

Situace I.

Rok  Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Kategorie
ÚJ
 
Komentář 
2015 115.000.000  205.000.000  40  X  Bez zařazení.  
2016 95.000.000  195.000.000  40  střední  Překročena dvě kritéria v roce 2015 pro kategorii malá (aktiva, obrat).  
2017 80.000.000  150.000.000  25  střední  Zůstává kategorie roku 2016.  
2018 70.000.000  130.000.000  20  malá  V roce 2016 i 2017 překročena 3 kritéria (obrat, aktiva i průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.  
2019 39.000.000  85.000.000  18  malá  V roce 2017 i 2018 překročena 3 kritéria (obrat, aktiva i průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u společnosti s ručením omezeným

Testovací
kritéria
 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  Zdůvodnění 
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 

 

 
95.000.000  195.000.000  40  2016  ANO  Střední ÚJ, má povinný audit vždy.  

 
80.000.000  150.000.000  25  2017  ANO  Střední ÚJ, má povinný audit vždy.  

 
70.000.000  130.000.000  20  2018  ANO  Malá ÚJ testuje kritéria. Překročení dvou ze tří kritérií v roce 2017 a 2018.  

 
39.000.000  85.000.000  18  2019  NE  Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2018 překročena dvě kritéria, v roce 2019 jen jedno kritérium.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u akciové společnosti

Testovací
kritéria
 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  Zdůvodnění 
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 

 

 
95.000.000  195.000.000  40  2016  ANO  Střední ÚJ, má povinný audit vždy.  

 
80.000.000  150.000.000  25  2017  ANO  Střední ÚJ, má povinný audit vždy.  

 
70.000.000  130.000.000  20  2018  ANO  Malá ÚJ testuje kritéria. Překročení dvou ze tří kritérií v roce 2017 a 2018.  

 
39.000.000  85.000.000  18  2019  ANO  Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2018 překročena dvě kritéria, v roce 2019 jedno kritérium.  

SITUACE II.

Rok  Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Kategorie účetní jednotky Komentář 
2015 5.000.000  20.000.000  9  X  Bez zařazení.  
2016 6.000.000  22.000.000  11  mikro  Překročeno jedno kritérium v roce 2015 pro kategorii mikro (obrat).  
2017 8.000.000  25.000.000  15  mikro  Zůstává kategorie roku 2016.  
2018 9.000.000  30.000.000  15  malá  V roce 2016 i 2017 překročena 2 kritéria (obrat a průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.  
2019 15.000.000  90.000.000  52  malá  V roce 2017 i 2018 překročena 2 kritéria (obrat a průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u společnosti s ručením omezeným

Testovací
kritéria
 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  Zdůvodnění 
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 

 

 
6.000.000  22.000.000  11  2016  NE  Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.  

 
8.000.000  25.000.000  15  2017  NE  Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.  

 
9.000.000  30.000.000  15  2018  NE  Malá ÚJ testuje kritéria. Nepřekročila v roce 2017 ani v roce 2018 žádné z testovaných kritérií pro povinný audit účetní závěrky.  

 
15.000.000  90.000.000  52  2019  NE  Malá ÚJ testuje kritéria. Nepřekročila v roce 2018 žádné z kritérií pro povinný audit účetní závěrky, v roce 2019 překročila dvě z testovaných kritérii.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u akciové společnosti

Testovací
kritéria
 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  Zdůvodnění 
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 

 
 6.000.000  22.000.000  11  2016  NE  Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.  

 
8.000.000  25.000.000  15  2017  NE  Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.  

 
9.000.000  30.000.000  15  2018  NE  Malá ÚJ testuje kritéria.
Nepřekročila v roce 2017 ani v roce 2018 žádné z testovaných kritérií pro povinný audit účetní závěrky.  

 
15.000.000  90.000.000  52  2019  NE  Malá ÚJ testuje kritéria.
Nepřekročila v roce 2018 žádné z kritérií pro povinný audit účetní závěrky, v roce 2019 překročila dvě z testovaných kritérii.  

SITUACE III.

Rok  Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Kategorie účetní jednotky Komentář 
2015 80.000.000  210.000.000  52  X  Bez zařazení.  
2016 120.000.000  250.000.000  55  střední  Překročena tři kritéria v roce 2015 pro kategorii malá, nebylo překročeno žádné z kritérií pro střední účetní jednotku, jde o střední účetní jednotku.  
2017 35.000.000  75.000.000  18  střední  Zůstává kategorie roku 2016.  
2018 20.000.000  50.000.000  12  střední  V roce 2016 jsou splněna kritéria pro střední účetní jednotku.
V roce 2017 jsou splněna tři kritéria pro malou účetní jednotku.
Vzhledem k tomu, že ke změně nedošlo v obou letech (2016 i 2017), zůstává zařazení do kategorie beze změny – střední.  
2019 25.000.000  75.000.000  22  malá  V roce 2017 jsou splněna kritéria pro malou účetní jednotku, v roce 2018 rovněž.
V roce 2019 se ÚJ ocitá v kategorii malá účetní jednotka, neboť v letech 2017 a 2018 splnila kritéria pro malou účetní jednotku.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Testovací
kritéria 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  Zdůvodnění 
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 

 
Nahrávám...
Nahrávám...