Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Roční zúčtování pojistného OSVČ

27.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.6 Roční zúčtování pojistného OSVČ

Ing. Antonín Daněk

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Roční zúčtování   Pojistné na zdravotní pojištění se odvádí podle výsledků samostatné výdělečné činnosti za předcházející kalendářní rok.

Vyměřovacím základem pro placení pojistného OSVČ je sazba 50 % příjmů po odpočtu výdajů s přihlédnutím k minimu platnému pro OSVČ, což je v roce 2018 měsíční částka 14.989,50 Kč.

Minimální vyměřovací základ nemusí dodržet OSVČ uvedené v ustanovení § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., kdy především jde o osoby, za které je plátcem pojistného i stát.

Maximální vyměřovací základ OSVČ není v roce 2018 (fakticky od 1. 1. 2013) určen.  
Případný doplatek pojistného je splatný do osmi dnů po dni, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za předcházející kalendářní rok.
Pokud není tento doplatek včas uhrazen, nabíhá penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

Komentář:

Rozhodným obdobím pro placení pojistného osobami samostatně výdělečně činnými je ve zdravotním pojištění kalendářní rok. Nejkratší poměrnou částí tohoto období je kalendářní měsíc, což mimo jiné znamená, že podniká-li pojištěnec jako OSVČ v příslušném kalendářním měsíci po dobu kratší (fakticky třeba i jen jeden den), považuje se za OSVČ po celý tento kalendářní měsíc. K takovým situacím dochází v případě, kdy OSVČ zahajuje, resp. končí (případně přerušuje) svoji samostatnou výdělečnou činnost v průběhu měsíce.

Pokud se na OSVČ vztahuje povinnost placení měsíční zálohy, musí být záloha v plné výši (tedy poměrně nesnížená) zaplacena i za období výkonu samostatné výdělečné činnosti po část takového měsíce. Pokud pro OSVČ neplatí ustanovení o minimálním vyměřovacím základu, odvádí se pojistné sazbou 13,5 % z 50 % skutečných příjmů po odpočtu výdajů (viz níže příklad 2).

Příklad

OSVČ platila od ledna 2018 minimální zálohy 2.024 Kč a od měsíce podání Přehledu (březen 2018) pak 2.100 Kč, za rok 2018 vykáže příjmy 957.208 Kč a výdaje 501.300 Kč. Jak spočítat pojistné za rok 2018?

Pojistné za rok 2018 se vypočte následovně:

P = 0,135 × 0,5 × (957.208 – 501.300) = 30.774 Kč

Na zálohách bylo za rok 2018 zaplaceno celkem 25.048 Kč, doplatek činí 5.726 Kč.

Příklad

Poživatel starobního důchodu (přiznán v roce 2016) začal podnikat dne 9. 1. 2018 s příjmy 127.590 Kč a výdaji 85.542 Kč za celý rok 2018. Jaké bude pojistné za rok 2018 a nová výše záloh na rok 2019?

Poživatel některého