Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech

JUDr. Zdeňka Leiblová

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 ZZ je nárokový příspěvek zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců upravuje vyhláška č. 518/2004 Sb. Ta upravuje nejen způsob výpočtu pro účely poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ale i způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu.

Účel a výše příspěvku

Příspěvek je určen na úhradu skutečně vynaložených mzdových (platových) prostředků v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených na osoby se zdravotním postižením včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto pojištěnce, nejvýše však:

  • 9 500 Kč měsíčně, jde-li o osobu uznanou invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni,

  • 5 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou.

V souladu s § 78 odst. 3 ZZ lze poskytnout další příspěvek, nejvýše však:

  • 2 700 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou uznanou invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni,

  • 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou.

Zvýšení příspěvku nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele nebo na zaměstnance agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením a je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.

Vynaložené prostředky na mzdy nebo platy se sníží podle § 78 odst. 2 ZZ o částky, odpovídající poskytnuté naturální mzdě, náhrady poskytnuté při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, srážky určené k uspokojení plnění zaměstnavatele, nebo srážky ze mzdy, které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Poskytovatel příspěvku

Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je krajská pobočka Úřadu práce, v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož obvodu má trvalé bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.

Žádost o příspěvek

Příspěvek je zaměstnavatelům poskytován zpětně vždy za uplynulé čtvrtletí na základě písemné žádosti zaměstnavatele. K žádosti zaměstnavatel dokládá průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců a zvlášť těch, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a osobami s těžším zdravotním postižením. Rovněž dokládá seznamy zaměstnanců se zdravotním postižením. Zákonný nárok se vždy vyplatí (při splnění podmínek) jednorázově za uplynulé čtvrtletí a již nebude ročně vyúčtováván. Může se tedy stát, že v některých čtvrtletích zaměstnavatel příspěvek obdrží a v některých ne. O příspěvek musí požádat zaměstnavatel nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Příspěvek je splatný nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti příslušnému úřadu práce. Pokud zaměstnavatel o tento příspěvek v zákonném termínu nepožádá, ztrácí na něj nárok. Formuláře žádosti jsou k dispozici na webových stránkách MPSV.

Do průměrného přepočteného počtu zaměstnanců pro účely získání příspěvku se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru (nikoliv dohody konané mimo pracovní poměr).

Průměrný přepočtený počet

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném čtvrtletí, zvýšeného o neodpracované hodiny

  • v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské včetně prvních 14 dnů, za které náleží náhrada mzdy a též včetně prvních 3 dnů pracovní neschopnosti,

  • v důsledku čerpání dovolené,

  • z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,

  • z důvodu překážek v práci na