Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příjmy pravidelné, jednorázové, příjmy nepeněžní

10.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.2 Příjmy pravidelné, jednorázové, příjmy nepeněžní

Jaroslava Pfeilerová

§ 6 odst. 3 ZDP

Příjmy se podle § 6 odst. 1 rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to:

  • zda je na ně právní nárok či nikoli (např. dary zaměstnancům),

  • zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo jiná osoba,

  • zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru (zaměstnanec s nimi může disponovat) anebo

  • zda spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance (např. příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění) nebo v jeho prospěch.

Poskytnutá práva, služby nebo věci

Příjmem zaměstnance je také částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, bytu nebo rodinného domu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena

  • určená podle zákona upravujícího oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným osobám,

  • stanovená podle § 6 odst. 6 ZDP v případě poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely,

  • stanovená nařízením vlády v případě bezplatných nebo zlevněných jízdenek poskytnutých zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům.

Jde např. o prodej výrobků nebo poskytnutí služeb zaměstnancům za nižší cenu, než jakou platí jiní zákazníci. V tomto případě je nepeněžním příjmem na straně zaměstnanců rozdíl mezi cenou, za jakou zaměstnavatel prodává výrobky či poskytuje služby jiným osobám, a cenou hrazenou zaměstnancem.

Nájemné bytu

Obdobně je tomu např. v případě nájmu bytu. Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci byt zdarma, je nepeněžním příjmem zaměstnance nájemné v ceně obvyklé. Platí-li zaměstnanec nižší nájemné, je jeho zdanitelným příjmem podle § 6 ZDP rozdíl do výše obvyklého nájemného. V daném případě se nejedná o přechodné ubytování, jehož hodnota je od daně podle § 6 odst. 9 písm. i) ZDP do limitu 3 500 Kč měsíčně osvobozena.

Právo opce

Při bezúplatném poskytnutí práva opce na koupi akcií za předem sjednanou cenu za příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) a odst. 3 ZDP se považuje majetkový prospěch, který zaměstnanci plyne až v okamžiku uplatnění opce, nikoliv při jejím poskytnutí; výše příjmu se stanoví jako rozdíl mezi vyšší obvyklou cenou akcií v okamžiku uplatnění opce a jejich nižší sjednanou kupní cenou.

Příklad

Příklad:

Zaměstnavatel prodal zaměstnanci byt, ve kterém zaměstnanec bydlel 5 let před prodejem. Cena obvyklá bytu v daném místě a době činí 500 000 Kč, zaměstnavatel ho zaměstnanci prodal za 150 000 Kč. Jedná se na straně zaměstnance o nepeněžní příjem, který musí zaměstnavatel přičíst ke mzdě zaměstnance?

O nepeněžní příjem zaměstnance se v souladu s § 6 odst. 3 ZDP nejedná.

Příklad

Příklad:

Zaměstnanec koupil od zaměstnavatele akcie v tržní hodnotě 150