Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příjmy fyzických osob a jejich výpočty

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3 Příjmy fyzických osob a jejich výpočty

Ing. Miloš Hovorka

Ustanovení § 3 ZDP stanoví, že předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou:

 • příjmy ze závislé činnosti,

 • příjmy ze samostatné činnosti,

 • příjmy z kapitálového majetku,

 • příjmy z nájmu a

 • ostatní příjmy.

Dílčí základy daně   Druhy příjmů jednotlivých dílčích základů daně   Poznámka, ustanovení ZDP  
Příjmy ze závislé činnosti   Plnění v podobě:
 • příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce,

 • funkčního požitku.

 
§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP  
Příjmy za práci:
 • člena družstva,

 • společníka společnosti s ručením omezeným,

 • komanditisty komanditní společnosti.

 
§ 6 odst. 1 písm. b) ZDP  
Odměny:
 • člena orgánu právnické osoby,

 • likvidátora.

 
§ 6 odst. 1 písm. c) ZDP  
Příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává.   § 6 odst. 1 písm. d) ZDP  
Příjmy ze samostatné činnosti   Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství.   § 7 odst. 1 písm. a) ZDP
Co se zemědělskou výrobou včetně lesního a vodního hospodářství rozumí je rozvedeno v pokynu GFŘ D-22.  
Příjmy ze živnostenského podnikání.   § 7 odst. 1 písm. b) ZDP  
Příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech § 7 odst. 1 písm. a), b) ZDP, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění.   § 7 odst. 1 písm. c) ZDP
Jde například o příjmy advokátů, daňových poradců, auditorů nebo lékařů.  
Podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.   § 7 odst. 1 písm. d) ZDP  
Příjmy ze samostatné činnosti   Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví autorských práv, včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem.   § 7 odst. 2 písm. a) ZDP  
Příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.   § 7 odst. 2 písm. b) ZDP  
Příjem z výkonu nezávislého povolání.   § 7 odst. 2 písm. c) ZDP

Z pokynu GFŘ D-22 vyplývá, že za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP se také považují příjmy ze samostatné činnosti ve smyslu § 420 odst. 1 NOZ provozované bez příslušného podnikatelského oprávnění.

Pokud je však některá činnost zákonem zcela zakázána (např. obchodování s lidmi, obchod s drogami apod.), nemůže být taková činnost podnikáním ve smyslu § 420 NOZ.

U všech těchto příjmů spadajících pod § 7 ZDP je třeba dbát na to, že nesmí jít o příjmy podle § 6 ZDP.

Herec v divadle totiž může mít např. uzavřen pracovní poměr, a potom je nutné takový příjem přiřadit pod ustanovení § 6 jako příjem ze závislé činnosti a nikoliv pod ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) ZDP.

Za příjmy podle § 7 ZDP se považují i příjmy spolupracujících osob (§ 13 ZDP), včetně členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu.  
Příjmy z kapitálového majetku   Podíly na zisku z obchodní korporace, podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na účtu, výnosy z vkladových listů a z vkladů jim na roveň postavených, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, plnění ze soukromého životního pojištění, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na běžných účtech, úrokové a jiné výnosy z držby směnek, plnění ze zisku svěřenského fondu.   § 8 odst. 1 ZDP

Patří sem i úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení v případě, že je poplatník obdržel od odběratele za pozdní úhradu faktury (kdyby je například živnostník nesprávně zahrnul mezi příjmy podle § 7 ZDP, tak by si chybně díky těmto příjmům zvyšoval vyměřovací základy pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění).


Pozor zde na to, že je na tento řádek třeba zahrnout například i úroky z bankovních účtů v zahraničí
– v rámci fungující mezinárodní spolupráce s jinými státy se čeští správci daně mohou dozvědět o účtech poplatníka v zahraničí a o výnosech z nich.  
Rozdíl mezi vyplacenou nominální hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň a emisním kurzem při jejich vydání.   § 8 odst. 2 ZDP  
Příjmy z nájmu   Příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů.   § 9 odst. 1 písm. a) ZDP  
Příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP.   § 9 odst. 1 písm. b) ZDP


Pozor na to, že o příjmy z nájmu podle § 9 ZDP jde pouze tehdy, pokud, nejde o příjmy uvedené v § 6§ 8 ZDP!


Protože z § 21c odst. 3 ZDP vyplývá, že ustanovení tohoto zákona upravující nájem se použijí i pro pacht, použije se § 9 i pro pacht (kromě speciální úpravy v odst. 7 pro pacht obchodního závodu).

Příjmem z nájmu jsou i příjmy z nájmu části nemovité věci nebo z nájmu části bytu.

K příjmům z nájmu podle § 9 ZDP se podrobně vyjadřuje pokyn GFŘ D-22.