Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehledy zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovnu

11.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9
Přehledy zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovnu

Ing. Antonín Daněk

Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Přehled za zaměstnance Formulář „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele” (dále jen Přehled), podávaný zaměstnavatelem, obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců, pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, úhrnnou výši pojistného, vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců (13,5 % z vyměřovacího základu, zaokrouhleno na celou korunu směrem nahoru) a počet zaměstnanců, ke kterým se údaje vztahují.

Do celkového počtu zaměstnanců se zahrnují například i ti zaměstnanci, kterým nebyl v příslušném měsíci, za který se pojistné platí, zúčtován žádný příjem (například nemoc, žena na mateřské nebo rodičovské dovolené stále vedená jako zaměstnanec apod.).

Pokud má zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více příjmů, zakládajících účast na zdravotním pojištění, započítává se takový zaměstnanec do Přehledu pouze jedenkrát, neboť zákon hovoří o počtu zaměstnanců, nikoli o počtu pracovněprávních vztahů.
Zaměstnavatelé jsou povinni podávat Přehledy všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou jejich zaměstnanci pojištěni.
Lhůta pro předložení Přehledu Přehled podává zaměstnavatel zdravotní pojišťovně za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud tento 20. den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, lze tento Přehled předat zdravotní pojišťovně ještě nebližší následující pracovní den. Jestliže zaměstnavatel nesplní povinnost podat Přehled a tuto povinnost nesplní ani ve lhůtě stanovené zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného, pokud byl zaměstnavatel v zaslané výzvě na tento následek upozorněn. Za toto závažné porušení povinností ve zdravotním pojištění může zdravotní pojišťovna mimoto uložit nesvědomitému zaměstnavateli pokutu až do výše 50.000 Kč.
Opravný Přehled Jestliže zaměstnavatel zjistí jakoukoli chybu v některém ze tří výše uváděných údajů (úhrn vyměřovacích základů, výše pojistného, počet zaměstnanců), podává zdravotní pojišťovně opravný Přehled, a to za každý měsíc, ve kterém ke změně dochází. Zdravotní pojišťovny mohou snadno porovnat údaje týkající se počtu zaměstnanců, uváděné zaměstnavatelem, s evidencí ve svém informačním systému. Proto některé z nich v případě zjištění rozporu upozorňují zaměstnavatele na potřebu dořešení tohoto nežádoucího stavu.

Komentář:

Pokud zaměstnavatel nepředloží Přehled, nemůže zdravotní pojišťovna pouze na základě údajů ve svém informačním systému posoudit, zda je pojistné za příslušný kalendářní měsíc odvedeno zaměstnavatelem v souladu se zákonem. Správnost placení pojistného lze relevantně prověřit pouze provedením kontroly příslušných dokladů. Aby měly zdravotní pojišťovny možnost vyčíslit u těchto nezodpovědných plátců svoje pohledávky, začlenil zákonodárce do právní úpravy alternativní variantu, na jejímž základě lze výši pohledávky určit.

Při stanovení pravděpodobné výše pojistného vychází zdravotní pojišťovna