Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

    

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zdroje informací: http://www.dotacni.info/op-vvv-vyzva-c-02_17_051-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-vyloucene-lokality-svl/

 

Dílčí programy

Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)

Zaměření dotačního titulu: Dotační program pro obce, sdružení obcí či svazky obcí zapojené v KPSVL, které nečerpají finanční prostředky z výzvy 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL, a dále kraje, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita (lokality/obce nezapojené v KPSVL), a to vždy s prokazatelnou vazbou aktivit na řešení problematiky zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků žijících právě na území těchto lokalit. Typy podporovaných projektů: řízení projektu, podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání, podpora kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání. Forma a výše podpory: Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 250 mil. Kč. Minimální výše dotace je 3 000 000 Kč a maximální výše dotace je 50 000 000 Kč. Financování je formou ex-ante a výše 1. zálohové platby tvoří maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Příjemci podpory: Obce. Sdružení obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů). Svazek obcí. Vyšší územní samosprávné celky – kraje, včetně hl. města Prahy.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2018.

 

Programy Ministerstva školství a mládeže

Sportování bez bariér – sportovní reprezentace ZPS (zdravotně postižených sportovců)

Zaměření dotačního titulu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců.

Výzva je zaměřena na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“). Jedná se zejména o Paralympijské hry (dále jen „PH“), Deaflympijské hry (dále jen „DH“), Global Games (dále jen „GG“), mistrovství světa (dále jen „MS“), mistrovství Evropy (dále jen „ME“), světové poháry (dále jen „SP“) a evropské poháry (dále jen „EP“), světové a evropské ligy a obdobné soutěže pod patronací Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen „MPV“) a dalších mezinárodních autorit jak pro jednotlivé druhy zdravotního postižení, tak pro specifické druhy sportů s podporou ZPS.

Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:

  1. žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  2. hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu pro ZPS nebo činnost pro specifický druh sportu s podporou ZPS;
  3. žadatelem může být sportovní svaz nebo sportovní asociace s celostátní působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu určený pro ZPS, nebo sportovní svaz s celostátní působností pro specifický druh sportu, v jehož Návrh pro PV č. j.: MSMT-23174/2018-1 III. 3 působnosti je také inkluze ZPS v daném sportu, tedy svaz, který v daném druhu sportu podporuje sport ZPS;
  4. ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu (2) dvou let hlavním