Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

19.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

    

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy

 

Dílčí programy

 

Individuální projekty systémové

Zaměření dotačního titulu: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení. Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci.Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí. Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci. Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Příjemci podpory: Příspěvkové organizace zřízené MŠMT, Organizační složky státu (OSS).

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017.

  

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Zaměření dotačního titulu: Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. Podporované aktivity: pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR;  pracovní pobyty výzkumných pracovníků (seniorů) ze zahraničí v ČR; pracovní pobyty výzkumných pracovníků (juniorů) v zahraničí; Pracovní pobyty výzkumných pracovníků (seniorů) v zahraničí Pro příjezdy do ČR i výjezdy z ČR; podpora rodiny výzkumného pracovníka.

Příjemci podpory: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu vědy, výzkumu a inovací (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků, atd.).

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 12. 2017 nebo při vyčerpání disponibilních zdrojů.

 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA - IF

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „nomoney“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships. Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR. Podpora rodiny výzkumného pracovníka,

Příjemci podpory: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu vědy, výzkumu a inovací (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků, atd.).

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 12. 2017 nebo při vyčerpání disponibilních zdrojů.

Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Zaměření dotačního titulu: Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení. Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblasti age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe. Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve