Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

11.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

    

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy

 

Dílčí programy

 

Individuální projekty systémové

Zaměření dotačního titulu: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení. Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci.Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí. Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci. Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Příjemci podpory: Příspěvkové organizace zřízené MŠMT, Organizační složky státu (OSS).

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017.

  

Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II

Zaměření dotačního titulu: Výzva je určena pro území obcí zapojených v Koordinovaném přístupu pro sociálně vyloučené lokality a soustředí se na podporu inkluzivního vzdělávání právě na území sociálně vyloučených lokalit. Aktivity podpoří mateřské, základní i střední školy v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a workshopů mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení. Výzva obsahuje jednu povinnou aktivitu (Aktivitu č. 1: řízení projektu) a dvě povinně volitelné aktivity (aktivitu č. 2 Předškolní vzdělávání a Aktivitu č. 3 Prevence školní neúspěšnosti). Žadatel je povinen zvolit si alespoň jednu povinně volitelnou aktivitu. Aktivita č. 2 má za cíl jednak podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, ale také podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu těchto dětí do mateřské školy. Cílem aktivity je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. Aktivita se zaměřuje na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, ale také podporuje spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání.

Příjemci podpory: Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze: - spolek, - ústav, - obecně prospěšná společnost, - nadace nebo nadační fond, - registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba. - Školy a školská zařízení zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku). - Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku). - Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku).

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 12. 2017. 

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V koncepčních projektech a tematických partnerstvích a sítích, které ve výzvě vzniknou, budou dále podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a kompetencí pro demokratickou kulturu. Podporované aktivity: řízení projektu; formativní hodnocení (individuální projekty tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 70 000 000 Kč, propojení s individuálním projektem systémovým Komplexní systém hodnocení - ČŠI); vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků (individuální projekty koncepční, dílčí alokace 63 000 000 Kč); propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí (individuální projekty koncepční, dílčí alokace 230 000 000 Kč); podpora pracovníků formálního a