Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm; http://www.oppik.cz/dotacni-programy


Dílčí programy

 

Úspory energie v SZT - Výzva II

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rekonstrukce a rozvoje soustav zásobování teplem a maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie. Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů. Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií. Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit, které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.

Příjemci podpory: Malý, střední a velký podnik s minimálně dvouletou historií.

Termín: Příjem plných žádostí probíhá od 20. 3. 2017 do 31 10. 2017.

Potenciál – výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. V rámci projektu bude možné pořídit výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek), dále náklady na povinnou publicitu projektu.

Příjemci podpory: Malé a střední podniky mimo hl. m. Praha, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, obecně prospěšná společnost, ústav, družstvo, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, státní příspěvková organizace ze zákona, státní příspěvková organizace ostatní, veřejnoprávní instituce, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, vysoká škola (veřejná, státní), školská právnická osoba, veřejná výzkumná instituce, spolek, pobočný spolek, zájmové sdružení právnických osob, zahraniční spolek, organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční FO, odštěpný závod zahraniční FO, zahraniční pobočný spolek, státní podnik.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 30. 11. 2017.

 Nízkouhlíkové technologie – druhotné suroviny – výzva III.
Zaměření dotačního titulu:
Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR. Dalším cílem je zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností, zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

Příjemci podpory:
Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha.

Termín:
Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 17. 11. 2017.


Nízkouhlíkové technologie – úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – výzva III.

Z
aměření dotačního titulu:
Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, případně plnění v rámci místní infrastruktury. Dotaci lze získat na pořízení technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě a na technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

Příjemci podpory:
Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha.

Termín:
Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 17. 11. 2017.

 
Aplikace - výzva IV

Zaměření dotačního titulu:
Cílem programu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu, náklady na smluvní výzkum, neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu, náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Příjemci podpory:
Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha, veřejně výzkumné instituce, vysoké školy
Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 30. 11. 2017


Inovace - projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví- výzva II.

Zaměření dotačního titulu:
Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě vynálezů/patentů, ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů.  Dotaci lze získat na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: vynálezů/patentů, ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů

Příjemci podpory: Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha, veřejně výzkumné instituce, vysoké školy
Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017.

Program Energ

Zaměření dotačního titulu:
Cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů, zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich činnost za účelem dosažení úspor v konečné spotřebě energie, a tím přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu s environmentální politikou trvale udržitelného rozvoje Evropské unie. Celková finanční alokace programu ENERG je ve výši 129 856 463 korun. Program je financován z výnosu z prodeje emisních povolenek za rok 2014. Výzva bude přispívat k naplnění cíle České republiky k dosažení úspor energie v konečné spotřebě v roce 2020 v souladu s Národním plánem energetické účinnosti. Schválený program je jedním z opatření, dosahujícího každoroční úspory energie ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům. Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru s finančním příspěvkem za dosažení výsledků realizace projektu a finančního příspěvku na úhradu nákladů energetického posudku. Zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem se poskytuje za těchto podmínek: výše zvýhodněného úvěru až 70 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, minimálně však 2 mil. Kč, maximálně 20 mil. Kč.

Příjemci podpory: Malé a střední podniky, hl. m. Praha.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 12. 2018.

Obnovitelné zdroje energie – výzva III

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Příjemci podpory: Malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE; typy podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy.

Typy podporovaných aktivit: Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií. Výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně. Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Termín: Příjem žádostí probíhá od  22. 9. 2017 bude ukončen 28. 02. 2018.

Technologie - ITI (Ostrava) - výzva I.

Zaměření dotačního titulu:Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Žádosti se podávají dvojstupňově, nejprve nositeli ITI Ostravské aglomerace a po jeho schválení standardně přes OP PIK. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Příjemci podpory: Malé a středníky podniky realizující záměr na území ITI Ostrava

Typy podporovaných aktivit: Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dlouhodobý nehmotný majetek – výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW s vazbou na pořízené stroje, zařízení a výstupy v rámci předmětného projektu

Termín: Příjem žádostí probíhá od  12. 10. 2017 (ITI), do 7. 9. 2018 (OP PIK)

Partnerství znalostního transferu – výzva III.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Příjemci podpory: Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha.

Typy podporovaných aktivit:vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště, projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku, zlepšení výrobních procesů, vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 13. 10. 2017.

Spolupráce – klastry – výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou

Příjemci podpory: Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha., podnikatelské subjekty (MSP splňující definici klastru), výzkumné