Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

3.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy

  

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm [JA1] 

 

Dílčí programy

 

Úspory energie v SZT - Výzva II

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rekonstrukce a rozvoje soustav zásobování teplem a maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie. Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů. Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií. Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit, které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.

Příjemci podpory: Malý, střední a velký podnik s minimálně dvouletou historií.

Termín: Příjem plných žádostí probíhá od 20. 3. 2017 do 31 10. 2017.

Potenciál – výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. V rámci projektu bude možné pořídit výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek), dále náklady na povinnou publicitu projektu.

Příjemci podpory: Malé a střední podniky mimo hl. m. Praha, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, obecně prospěšná společnost, ústav, družstvo, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, státní příspěvková organizace ze zákona, státní příspěvková organizace ostatní, veřejnoprávní instituce, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, vysoká škola (veřejná, státní), školská právnická osoba, veřejná výzkumná instituce, spolek, pobočný spolek, zájmové sdružení právnických osob, zahraniční spolek, organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční FO, odštěpný závod zahraniční FO, zahraniční pobočný spolek, státní podnik.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 30. 11. 2017.

Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita - výzva III.

Zaměření dotačního titulu:

Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je především podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Příjemci podpory: Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 17. 09. 2017.

 Nízkouhlíkové technologie – druhotné suroviny – výzva III.
Zaměření dotačního titulu:
Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR. Dalším cílem je zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: