dnes je 23.1.2019
Input:

Postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělku

13.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.2 Postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělku

Ing. Růžena Klímová

Průměrný hrubý měsíční výdělek (§ 356 odst. 2 ZP)

Průměrný výdělek se zjišťuje jako hodinový. Při výpočtu průměrného měsíčního výdělku se vychází z průměrného hodinového výdělku a průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance platnou v den, kdy je zákonem stanoveno zjišťování průměrného výdělku, tedy k 1. 1., k 1. 4., k 1. 7. a k 1. 10. roku a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na jeden měsíc v průměrném roce.

Výpočet:

Průměrný počet dnů v roce: [366 + (3 × 365)] : 4 = 365,25 
Průměrný počet týdnů v roce: 365,25 : 7 = 52,1786 
Průměrný počet týdnů v měsíci: 52,1786 : 12 = 4,348 
Příklad
Příklad 1:

Zaměstnanec dosáhl průměrného hodinového výdělku 82,93 Kč a pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby.

Průměrný měsíční výdělek činí:

82,93 × 4,348 × 40 = 14 423,19 Kč, po zaokrouhlení 14 424 Kč.

(V souladu s § 142 ZP se mzda zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Analogicky může být postupováno i v případě měsíčního výdělku pro pracovněprávní účely. Lze však použít i matematického způsobu zaokrouhlování a průměrný měsíční výdělek zaokrouhlit v daném případě na 14 423 Kč.)

Průměrný čistý měsíční výdělek (§ 356 odst. 3 ZP)

Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli vystavit zápočtový list i zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (viz § 313 ZP). Na žádost zaměstnance zaměstnavatel vystaví údaj o čistém průměrném výdělku na samostatném listu.

Příklad
Příklad 2:

Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o čistý průměrný měsíční výdělek. Jeho pracovněprávní náležitosti byly následující:

 • Dohoda o pracovní činnosti trvala od 1. 3. do 31. 8. kalendářního roku, odměna byla vyplácena pravidelně měsíčně a rozsah sjednaného úkolu byl v průměru ve výši 20 hodin týdně.

 • Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti.

 • Odměny vyplacené za duben až červen kalendářního roku činily 36 000 Kč a odpracováno bylo 250 hodin.

V příloze zápočtového listu bude uveden průměrný měsíční výdělek odvozený z průměrného hrubého měsíčního výdělku zjištěného z průměrného hodinového výdělku k 1. 7. kalendářního roku.

Průměrný hodinový výdělek 36 000 : 250 = 144 Kč 
Průměrný měsíční hrubý výdělek 144 × 4,348 × 20 = 12 522,24 Kč,
po zaokrouhlení 12 523 Kč
 
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnavatelem 12 523 × 13,5 % = 1 690,61 Kč,
po zaokr. 1 691 Kč, 1 691 : 3 = 563,66 Kč,
po zaokr. 564 Kč, 1 691 – 564 = 1 127 Kč
 
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnavatelem 12 523 × 25 % = 3 130,75 Kč,
po zaokr. 3 131 Kč
 
Základ daně 12 523 + 1 127 + 3 131 = 16 781 Kč 
Zaokrouhlení základu daně na celé 100 Kč nahoru 16 800 Kč 
Záloha daně ve výši 15 % 16 800 × 15 % = 2 520 Kč 
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem 12 523 × (13,5 % : 3) = 563,54 Kč,
po zaokr. 564 Kč
 
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem 12 523 × 6,5 % = 813,99 Kč,
po zaokr. 814 Kč
 
Průměrný měsíční čistý výdělek 12 523 – 564 – 814 – 2 520 = 8 625 Kč 
Příklad
Příklad 3:

Průměrný hrubý měsíční výdělek činil u zaměstnance 14 205 Kč. Zaměstnanec podepsal „Prohlášení poplatníka“ a uplatnil slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění na 2 děti. Má vlastní invaliditu prvního stupně, kterou doložil potvrzením z finančního úřadu, avšak není poživatelem invalidního důchodu.

Výpočet:

Průměrný měsíční hrubý výdělek 14 205 Kč 
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnavatelem 14 205 × 13,5 % = 1 917,67 Kč,
zaokr. 1 918 Kč,
1 918 : 3 = 639,33 Kč, zaokr. 640 Kč,
1 918 – 640 = 1 278 Kč
 
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnavatelem 14 205 × 25 % = 3 551,25 Kč,
zaokr. 3 552 Kč
 
Základ daně 14 205 + 1 278 + 3 552 = 19 035 Kč 
Zaokrouhlení základu daně na celé 100 Kč nahoru 19 100 Kč 
Záloha daně ve výši 15 % 19 100 × 15 % = 2 865 Kč 
– sleva na poplatníka
– sleva na invaliditu I. stupně
 
–2 070 Kč
–210 Kč
 
Záloha daně po slevě 585 Kč 
– daňové zvýhodnění na 2 děti 2 234 Kč 
Sleva na záloze 585 Kč 
Daň po slevě 0 Kč 
Daňový bonus 2 234 – 585 = 1 649 Kč 

Pro účely podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci není případný daňový bonus součástí čistého průměrného výdělku. Tuto skutečnost je nutné v příloze zápočtového listu uvést, aby úřad práce nemusel znovu zjišťovat, je-li daňový bonus započten, či nikoliv.

Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem 640 Kč 
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem 14 205 × 6,5 % = 923,33 Kč,
zaokr. 924 Kč
 
Průměrný měsíční čistý výdělek 14 205 – 640 – 924 = 12 641 Kč 
Příklad
Příklad 4:

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 1. do 31. 12. v rozsahu 250 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

Zaměstnavatel musí u dohod o provedení práce postupovat obdobně jako v případě výpočtu průměrného měsíčního výdělku u pracovního poměru nebo u dohody o pracovní činnosti.

V souladu s § 356 zákoníku práce se průměrný měsíční výdělek vypočte jako součin průměrného hodinového výdělku, průměrného počtu týdnů v měsíci a týdenní pracovní doby zaměstnance. Problém výpočtu průměrného měsíčního výdělku u dohody o provedení práce spočívá v tom, že sjednaný objem výkonu práce uvedený v § 75 zákoníku práce je v hodinách (za kalendářní rok nejvýše 300 hodin) a pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je nutné znát týdenní pracovní dobu zaměstnance. Pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je proto nutné nejprve sjednaný objem výkonu práce v hodinách převést na týdenní objem výkonu práce a získat fiktivní týdenní pracovní dobu.

Za rok sjednáno 250 hod. 
Za jeden měsíc sjednáno 250 : 12 = 20,83 hod. 
Za jeden týden sjednáno průměrně
(fiktivní úvazek)
 
20,83 : 4,348 = 4,79 hod. 

Dále je nutné vypočítat hodinový výdělek. Téměř vždy nebude splněna podmínka pro výpočet skutečného hodinového výdělku, protože pro výpočet skutečného hodinového výdělku musí zaměstnanec v rozhodném období odpracovat alespoň 21 dnů.

Dohoda o provedení práce končí 31. 12. roku, proto rozhodným obdobím pro výpočet hodinového výdělku je 3. čtvrtletí roku, v němž jistě zaměstnanec neodpracoval 21 dnů. Bude proto použit pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude obvykle sjednaná hodinová odměna.

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek činí 125 × 4,348 × 4,79 = 2 603,37,
zaokr. 2 604 Kč
 

Pro přepočet průměrného měsíčního hrubého výdělku na čistý průměrný měsíční výdělek se použije postup, který byl použit nebo by byl použit při výpočtu čisté mzdy v měsíci, kdy dohoda o provedení práce končí a kdy je potřeba průměrný měsíční výdělek také zjišťovat.

Odměna z dohody o provedení práce založí účast na nemocenském a zdravotním pojištění, pokud bude v kalendářním měsíci činit více než 10 000 Kč. Tato zásada se logicky promítne i do postupu při „zdanění“ průměrného hrubého měsíčního výdělku a výpočtu čistého měsíčního výdělku. Předpokládejme, že zaměstnanec nemá podepsané Prohlášení.

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek 2 604 Kč 
Daňový základ 2 604 Kč 
Srážková daň 15 % zaokr. na celé koruny dolů 390 Kč 
Čistý měsíční pravděpodobný výdělek 2 214 Kč 
Příklad
Příklad 5:

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 3. do 16. 4. v rozsahu 260 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. V měsíci březnu mu bylo zúčtováno 20 000 Kč, v dubnu 12 500 Kč. Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

K výpočtu bude nutné použít pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude hodinová odměna ve výši 125 Kč. Dále bude nutné získat fiktivní týdenní pracovní dobu, kterou odvodíme z doby, na kterou byla dohoda uzavřena, a ze sjednaného objemu výkonu práce v hodinách.

Od 1. 3. do 16. 4. se jedná o 47 dnů 
Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci činí 365 : 12 = 30,42 dne 
Počet měsíců 47 : 30,42 = 1,55 měsíce 
Průměrný počet hodin na jeden měsíc 260 : 1,55 = 167,74 hod. 
Fiktivní týdenní pracovní doba 167,74 : 4,348 = 38,58 hod. 
Výpočet pravděpodobného hrubého měsíčního výdělku 125 × 4,348 × 38,58 = 20 968,23,
zaokr. 20 968 Kč
 
Výpočet zdravotního pojištění 20 968 × 13,5 % = 2 830,68,
zaokr. 2 831 Kč,
2 2 831 : 3 = 943,66, zaokr. 944 Kč,
944 × 2 = 1 888 Kč
 
Výpočet nemocenského pojištění 20 968 × 6,5 % = 1 362,92,
zaokr. 1 363 Kč
20 968 × 25 % = 5 242 Kč
 
Daňový základ 20 968 + 1 888 + 5 242 = 28 098 Kč 
Zaokrouhlený daňový základ 28 100 Kč 
Záloha daně 15 % 4 215 Kč 
Pravděpodobný čistý měsíční výdělek 20 968 – 944 – 1 363 – 4 215 = 14 446 Kč 
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz