dnes je 26.5.2020

Input:

Postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělku

13.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.2 Postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělku

Ing. Růžena Klímová

Průměrný hrubý měsíční výdělek (§ 356 odst. 2 ZP)

Průměrný výdělek se zjišťuje jako hodinový. Při výpočtu průměrného měsíčního výdělku se vychází z průměrného hodinového výdělku a průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance platnou v den, kdy je zákonem stanoveno zjišťování průměrného výdělku, tedy k 1. 1., k 1. 4., k 1. 7. a k 1. 10. roku a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na jeden měsíc v průměrném roce.

Výpočet:

Průměrný počet dnů v roce: [366 + (3 × 365)] : 4 = 365,25 
Průměrný počet týdnů v roce: 365,25 : 7 = 52,1786 
Průměrný počet týdnů v měsíci: 52,1786 : 12 = 4,348 
Příklad
Příklad 1:

Zaměstnanec dosáhl průměrného hodinového výdělku 82,93 Kč a pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby.

Průměrný měsíční výdělek činí:

82,93 × 4,348 × 40 = 14 423,19 Kč, po zaokrouhlení 14 424 Kč.

(V souladu s § 142 ZP se mzda zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Analogicky může být postupováno i v případě měsíčního výdělku pro pracovněprávní účely. Lze však použít i matematického způsobu zaokrouhlování a průměrný měsíční výdělek zaokrouhlit v daném případě na 14 423 Kč.)

Průměrný čistý měsíční výdělek (§ 356 odst. 3 ZP)

Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli vystavit zápočtový list i zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (viz § 313 ZP). Na žádost zaměstnance zaměstnavatel vystaví údaj o čistém průměrném výdělku na samostatném listu.

Příklad
Příklad 2:

Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o čistý průměrný měsíční výdělek. Jeho pracovněprávní náležitosti byly následující:

  • Dohoda o pracovní činnosti trvala od 1. 3. do 31. 8. kalendářního roku, odměna byla vyplácena pravidelně měsíčně a rozsah sjednaného úkolu byl v průměru ve výši 20 hodin týdně.

  • Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti.

  • Odměny vyplacené za duben až červen kalendářního roku činily 36 000 Kč a odpracováno bylo 250 hodin.

V příloze zápočtového listu bude uveden průměrný měsíční výdělek odvozený z průměrného hrubého měsíčního výdělku zjištěného z průměrného hodinového výdělku k 1. 7. kalendářního roku.

Průměrný hodinový výdělek 36 000 : 250 = 144 Kč 
Průměrný měsíční hrubý výdělek 144 × 4,348 × 20 = 12 522,24 Kč,
po zaokrouhlení 12 523 Kč
 
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnavatelem 12 523 × 13,5 % = 1 690,61 Kč,
po zaokr. 1 691 Kč, 1 691 : 3 = 563,66 Kč,
po zaokr. 564 Kč, 1 691 – 564 = 1 127 Kč
 
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnavatelem 12 523 × 25 % = 3 130,75 Kč,
po zaokr. 3 131 Kč
 
Základ daně 12 523 + 1 127 + 3 131 = 16 781 Kč 
Zaokrouhlení základu daně na celé 100 Kč nahoru 16 800 Kč 
Záloha daně ve výši 15 % 16 800 × 15 % = 2 520 Kč 
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem 12 523 × (13,5 % : 3) = 563,54 Kč,
po zaokr. 564 Kč
 
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem 12 523 × 6,5 % = 813,99 Kč,
po zaokr. 814 Kč
 
Průměrný měsíční čistý výdělek 12 523 – 564 – 814 – 2 520 = 8 625 Kč 
Příklad
Příklad 3:

Průměrný hrubý měsíční výdělek činil u zaměstnance 14 205 Kč. Zaměstnanec podepsal „Prohlášení poplatníka“ a uplatnil slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění na 2 děti. Má vlastní invaliditu prvního stupně, kterou doložil potvrzením z finančního úřadu, avšak není poživatelem invalidního důchodu.

Výpočet:

Průměrný měsíční hrubý výdělek 14 205 Kč 
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnavatelem 14 205 × 13,5 % = 1 917,67 Kč,
zaokr. 1 918 Kč,
1 918 : 3 = 639,33 Kč, zaokr. 640 Kč,
1 918 – 640 = 1 278 Kč
 
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnavatelem 14 205 × 25 % = 3 551,25 Kč,
zaokr. 3 552 Kč
 
Základ daně 14 205 + 1 278 + 3 552 = 19 035 Kč 
Zaokrouhlení základu daně na celé 100 Kč nahoru 19 100 Kč 
Záloha daně ve výši 15 % 19 100 × 15 % = 2 865 Kč 
– sleva na poplatníka
– sleva na invaliditu I. stupně
 
–2 070 Kč
–210 Kč
 
Záloha daně po slevě 585 Kč 
– daňové zvýhodnění na 2 děti 2 234 Kč 
Sleva na záloze 585 Kč 
Daň po slevě 0 Kč 
Daňový bonus 2 234 – 585 = 1 649 Kč 

Pro účely podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci není případný daňový bonus součástí čistého průměrného výdělku. Tuto skutečnost je nutné v příloze zápočtového listu uvést, aby úřad práce nemusel znovu zjišťovat, je-li daňový bonus započten, či nikoliv.

Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem 640 Kč 
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem 14 205 × 6,5 % = 923,33 Kč,
zaokr. 924 Kč
 
Průměrný měsíční čistý výdělek 14 205 – 640 – 924 = 12 641 Kč 
Příklad
Příklad 4:

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 1. do 31. 12. v rozsahu 250 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

Zaměstnavatel musí u dohod o provedení práce postupovat obdobně jako v případě výpočtu průměrného měsíčního výdělku u pracovního poměru nebo u dohody o pracovní činnosti.

V souladu s § 356 zákoníku práce se průměrný měsíční výdělek vypočte jako součin průměrného hodinového výdělku, průměrného počtu týdnů v měsíci a týdenní pracovní doby zaměstnance. Problém výpočtu průměrného měsíčního výdělku u dohody o provedení práce spočívá v tom, že sjednaný objem výkonu práce uvedený v § 75 zákoníku práce je v hodinách (za kalendářní rok nejvýše 300 hodin) a pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je nutné znát týdenní pracovní dobu zaměstnance. Pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je proto nutné nejprve sjednaný objem výkonu práce v hodinách převést na týdenní objem výkonu práce a získat fiktivní týdenní pracovní dobu.

Za rok sjednáno 250 hod. 
Za jeden měsíc sjednáno 250 : 12 = 20,83 hod. 
Za jeden týden sjednáno průměrně
(fiktivní úvazek)
 
20,83 : 4,348 = 4,79 hod. 

Dále je nutné vypočítat hodinový výdělek. Téměř vždy nebude splněna podmínka pro výpočet skutečného hodinového výdělku, protože pro výpočet skutečného hodinového výdělku musí zaměstnanec v rozhodném období odpracovat alespoň 21 dnů.

Dohoda o provedení práce končí 31. 12. roku, proto rozhodným obdobím pro výpočet hodinového výdělku je 3. čtvrtletí roku, v němž jistě zaměstnanec neodpracoval 21 dnů. Bude proto použit pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude obvykle sjednaná hodinová odměna.

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek činí 125 × 4,348 × 4,79 = 2 603,37,
zaokr. 2 604 Kč
 

Pro přepočet průměrného měsíčního hrubého výdělku na čistý průměrný měsíční výdělek se použije postup, který byl použit nebo by byl použit při výpočtu čisté mzdy v měsíci, kdy dohoda o provedení práce končí a kdy je potřeba průměrný měsíční výdělek také zjišťovat.

Odměna z dohody o provedení práce založí účast na nemocenském a zdravotním pojištění, pokud bude v kalendářním měsíci činit více než 10 000 Kč. Tato zásada se logicky promítne i do postupu při „zdanění“ průměrného hrubého měsíčního výdělku a výpočtu čistého měsíčního výdělku. Předpokládejme, že zaměstnanec nemá podepsané Prohlášení.

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek 2 604 Kč 
Daňový základ 2 604 Kč 
Srážková daň 15 % zaokr. na celé koruny dolů 390 Kč 
Čistý měsíční pravděpodobný výdělek 2 214 Kč 
Příklad
Příklad 5:

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 3. do 16. 4. v rozsahu 260 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. V měsíci březnu mu bylo zúčtováno 20 000 Kč, v dubnu 12 500 Kč. Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

K výpočtu bude nutné použít pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude hodinová odměna ve výši 125 Kč. Dále bude nutné získat fiktivní týdenní pracovní dobu, kterou odvodíme z doby, na kterou byla dohoda uzavřena, a ze sjednaného objemu výkonu práce v hodinách.

Od 1. 3. do 16. 4. se jedná o 47 dnů 
Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci činí 365 : 12 = 30,42 dne 
Počet měsíců 47 : 30,42 = 1,55 měsíce 
Průměrný počet hodin na jeden měsíc 260 : 1,55 = 167,74 hod. 
Fiktivní týdenní pracovní doba 167,74 : 4,348 = 38,58 hod. 
Výpočet pravděpodobného hrubého měsíčního výdělku 125 × 4,348 × 38,58 = 20 968,23,
zaokr. 20 968 Kč
 
Výpočet zdravotního pojištění 20 968 × 13,5 % = 2 830,68,
zaokr. 2 831 Kč,
2 2 831 : 3 = 943,66, zaokr. 944 Kč,
944 × 2 = 1 888 Kč
 
Výpočet nemocenského pojištění 20 968 × 6,5 % = 1 362,92,
zaokr. 1 363 Kč
20 968 × 25 % = 5 242 Kč
 
Daňový základ 20 968 + 1 888 + 5 242 = 28 098 Kč 
Zaokrouhlený daňový základ 28 100 Kč 
Záloha daně 15 % 4 215 Kč 
Pravděpodobný čistý měsíční výdělek 20 968 – 944 – 1 363 – 4 215 = 14 446 Kč