Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pořizování dlouhodobého majetku

25.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1
Pořizování dlouhodobého majetku

Ing. Blanka Jindrová

Dlouhodobý majetek se pořizuje zejména:

 • koupí (za hotové, na splátky, na úvěr),

 • vytvořením vlastní činností,

 • nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti,

 • bezúplatným nabytím (darováním a zděděním),

 • nepeněžitým vkladem společníka do společnosti,

 • převodem podle právních předpisů,

 • přeřazením z osobního užívání do podnikání,

 • zařazením po skončení smlouvy o finančním leasingu,

 • vydražením,

 • v rámci koupě obchodního závodu nebo jeho části,

 • vkladem tichého společníka,

 • směnou.

Dále lze k dlouhodobému majetku nabýt pouze užívací právo, a to v případě:

 • výpůjčky (bezplatné užívání DM na dobu určitou podle § 2193 NOZ),

 • výprosy (bezplatné užívání DM na dobu neurčitou podle § 2189 NOZ),

 • nájmu (úplatné užívání DM na dobu neurčitou podle § 2201 NOZ),

 • pachtu (užívání i požívání DM podle § 2332 NOZ),

Uvedení do užívání

Dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedením do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

Dlouhodobým finančním majetkem se stávají složky tohoto majetku okamžikem uskutečnění účetního případu.

Pořízení DM

O pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nebo přímo na vrub příslušných účtů účtových skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, pokud při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení nevznikají náklady související s jeho pořízením, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtových skupin například:

 1. 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku v případě bezúplatného převodu z finančního leasingu,
 2. 21 – Peněžní prostředky v pokladně v případě pořízení dlouhodobého majetku nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti za hotové,
 3. 32 – Závazky (krátkodobé) nebo 47 – Dlouhodobé závazky v případě bezhotovostního pořízení dlouhodobého majetku nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti,
 4. 35 – Pohledávky za společníky v případě vkladu za upsaný základní kapitál,
 5. 37 – Jiné pohledávky a závazky v případě uplatnění práva nákupní opce a v případě úroků z úvěrů a zápůjček do doby uvedení do užívání,
 6. 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy v případě bezúplatně převedeného majetku vyjma daru,
 7. 49 – Individuální podnikatel v případě převodu majetku z osobního užívání do podnikání,
 8. 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace v případě vytvoření majetku vlastní činností a
 9. 64 – Jiné provozní výnosy v případě daru.

Pořízení DM koupí

1/ Pořízení dlouhodobého majetku koupí na fakturu, za hotové

Způsoby oceňování veškerého dlouhodobého majetku při jeho pořízení jsou upraveny v ZoÚ – § 24 až 27 ZoÚ a ve Vyhlášce – § 47, 48, 51, 61 a 61a PVZÚ. Pro účely zákona o účetnictví je možné k okamžiku uskutečnění účetního případu použít pro DM pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu a vlastní náklady. Co je součástí pořizovací ceny a které náklady do pořizovací ceny nepatří, je podrobně popsáno v  Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají náklady související s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtových skupin 02, 03 – Dlouhodobý hmotný majetek na účty účtové skupiny 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek.

Pořízení z EU a mimo EU

2/ Pořízení dlouhodobého majetku koupí ze země EU a mimo EU

Aktivace DM

3/ Vytvoření dlouhodobého majetku vlastní činností

Vybrané souvztažnosti – vedlejší výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku

Příklad – pořízení DM dodavatelsky a vlastní činností

Č. Doklad Text Částka MD DAL
1.   FAP   Strojní zařízení – smluvní cena 2.178.000,00   321
Cena bez daně 1.800.000,00 042  
DPH 21 % 378.000,00 343  
2. VÚD Doprava a montáž stroje ve vlastní režii 40.000,00 042 586
3.   FAP   Speciální kurz pro zaměstnance na obsluhu stroje celkem 13.310,00   321
Cena bez daně 11.000,00 518  
DPH 21 % 2.310,00 343  
4. FAP Nákup pozemku pro výstavbu výrobní haly 90.000,00 042 321
5. VÚD Zařazení stroje do užívání 1.840.000,00 022 042
6. VBÚ Úhrada faktury za nákup strojního zařízení 2.178.000,00 321 221
7. VÚD Doručení výpisu z katastru – zápis pozemku 90.000,00 031 042
8.   FAP   Projekt výrobní haly 60.500,00   321
Cena bez daně 50.000,00 042  
DPH 21 % 10.500,00 343  
9. VPD Poplatek za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5.000,00 042 211
10.   FAP   Stavební práce související s výrobní halou 7.260.000,00   321
Cena bez daně 6.000.000,00 042  
DPH 21 % 1.260.000,00 343  
11. VÚD Uvedení výrobní haly do užívání 6.055.000,00 021 042
12. VBÚ Úhrada faktury za projekt výrobní haly a za stavební práce 7.320.500,00 321 221

Se založením společnosti jsou spojeny výdaje, které se po zápisu společnosti do obchodního rejstříku stávají buď nákladem, nebo jsou účtovány jako náklady příštích období.

Příklad – založení společnosti

Dne 10. 5. sepsali 3 společníci společenskou smlouvu, ve které určili název společnosti BETA, podnikání v oblasti ekonomického poradenství, výši základního kapitálu 300.000 Kč a stejné poměry vkladů všech společníků. Za správce vkladů byl určen společník A, společník B byl pověřen vyřizováním záležitostí spojených se založením společnosti a společník C pořízením vybavení pro kanceláře. Každý společník bude uhrazovat ze svých osobních peněz výdaje, které mu vzniknou, a tyto prostředky budou po vzniku společnosti považovány za zápůjčky společníků do společnosti, vráceny budou do 1 roku a bude o nich sepsána smlouva, nebudou úročeny.

Podíly jednotlivých společníků:

Společník A – peněžitý vklad 100.000 Kč, který bude ve výši 50.000 Kč převeden na účet peněžních prostředků společnosti, do výše 100 % bude doplacen do 6 měsíců po zápisu společnosti do OR
Společník B – peněžitý vklad v hotovosti 100.000 Kč, splacen bude celý do 10 dnů po založení společnosti
Společník C – nepeněžitý vklad – starší osobní automobil v pořizovací ceně 100.000 Kč (automobil byl oceněn podle posudku znalce)

Operace před zápisem do obchodního rejstříku

Účty se analyticky člení podle jednotlivých společníků a dále pro potřeby účetní závěrky. Společníci si stanovili pro účtování o dlouhodobém hmotném majetku výši ocenění 10.000 Kč a pro dlouhodobý nehmotný majetek 50.000 Kč.

Č. Text MD D
1. Společník B založil účet peněžních prostředků v Komerční bance a uhradil poplatek v hotovosti (pokladní doklad o úhradě) 2.000 381 365B
2. Společník A vložil na účet v bance část svého vkladu
(obdržel potvrzení o složení peněz)
50.000
3. Společník B předal společníkovi A celý svůj vklad v hotovosti 100.000 Kč a společník A vydal písemné prohlášení o splacení vkladu 100.000 211 411B
4. Společník B uhradil notáři v hotovosti 30.000 Kč za sepsání společenské smlouvy (přijal fakturu a doklad o zaplacení) 30.000 381 365B
5. Společník B zakoupil kolky za hotové 1.000 Kč (potvrzení o zaplacení) a použil je při ověřování listin a pro výpis z rejstříku trestů 1.000 381 365B
6. Přijata faktura od znalecké společnosti za posudek na osobní automobil 10.000
7. Společníci podepsali nájemní smlouvu a společník B uhradil zálohu na nájemné 50.000 Kč (nájemní smlouva, potvrzení o složení zálohy, příjmový pokladní doklad) 50.000 314 365B
a měsíční nájemné na 1 měsíc 20.000 Kč 20.000 381 365B
8. Společník C zakoupil:      
– počítač 80.000 022 365C
– tiskárnu 15.000 022 365C
– drobný kancelářský materiál a papíry 8.000 112 365C
– židle, stůl a kancelářské skříňky cena jednotlivých kusů do 7.000 Kč 40.000 022 365C
Výdaje uhrazoval v hotovosti (dodací listy, pokladní doklady)      
9. Společník B uhradil poplatek 2.000 Kč za vydání živnostenského listu pro společnost (potvrzení o úhradě) 2.000 381 365B
10. Společník C předal k užívání společnosti osobní automobil a společník A vystavil písemné prohlášení o předání automobilu k užívání 100.000 022 411C
11. Společník B uhradil v hotovosti fakturu z operace 6 10.000 381 365B
12. Přišel výpis z účtu peněžních prostředků o připsání části vkladu společníkovi A z operace 2 50.000 221 411A
13. Ověření podpisů na společenské smlouvě (3 podpisy) uhradil společník B 120 381 365B
14. Byl předložen návrh na zápis společnosti do OR      

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 26. 8. téhož roku.

Sestavení zahajovací rozvahy

Do zapsání do OR nebyla společnost účetní jednotkou. Účetní knihy otevře podle zahajovací rozvahy, která bude sestavena podle zůstatků operací ke dni zapsání do obchodního rejstříku.

Zahajovací rozvaha

AKTIVA PASIVA
353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 50.000 411 – Základní kapitál 300.000
381 – Náklady příštích období 65.120 365 – Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace 258.120
022 – Hmotné movité věci a jejich soubory 235.000
112 – Materiál na skladě 8.000
211 – Peněžní prostředky v pokladně 100.000