dnes je 23.5.2019
Input:

Plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění

5.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1 Plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Zaměstnavatel plní oznamovací povinnost danou zákonem (viz Oznamovací povinnost zaměstnavatele ) na formulářích vydávaných zdravotní pojišťovnou, tyto formuláře jsou pro jednotlivé zdravotní pojišťovny obdobné.

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Pro oznamování jednotlivých skutečností (změn) je používán formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele. Předávat tyto údaje lze i elektronickou cestou.

Prostřednictvím formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele oznamuje zaměstnavatel zejména nástup zaměstnance do zaměstnání a ukončení zaměstnání a dále skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem. Ke zjednodušení jsou pro oznamované skutečnosti stanoveny kódy (viz Poučení k formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele).

Kódy změn

Přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance, odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance a další kódy (Poznámka: pod zkratkou „stát EU” rozumíme země Evropské unie včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska):

 nástup do zaměstnání
(použije se v případě nástupu do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR nebo zaměstnance s dlouhodobým pobytem, který má již přiděleno číslo pojištěnce, a při přestupu od jedné zdravotní pojišťovny k jiné)   
 nástup do zaměstnání občana ze státu EU, pojištěného v ČR dle pravidel Evropské unie (č. 883/2004 a 987/2009), který má již přiděleno číslo pojištěnce   
 první přihlášení zaměstnance – občana státu EU pojištěného v ČR
[tohoto kódu použije zaměstnavatel místo kódu „P” pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu – občana státu EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Pokud má zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželku, děti), upozorní jej zaměstnavatel, že musí osobně navštívit pracoviště zdravotní pojišťovny a přihlásit je ke zdravotnímu pojištění]   
 první přihlášení zaměstnance cizince ze zemí mimo státy EU, který nemá trvalý pobyt na území ČR
[tohoto kódu použije zaměstnavatel místo kódu „P” pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu z jiných zemí než EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Příslušným dokladem je zaměstnanecká karta, která je nositelem jak pracovního, tak pobytového povolení]   
 ukončení zaměstnání u zaměstnance přihlášeného kódy „P”, „A”, „E” nebo „C”
(použije se nejen při ukončení zaměstnání, ale i v případech přestupu od jedné zdravotní pojišťovny k jiné či v souvislosti s ukončením pojištění v ČR)   
 jednodenní zaměstnání
(použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den, resp. trvá jeden den)   

Skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem:

 - nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nebo osoby na rodičovskou dovolenou,
- začátek nepřítomnosti v práci, po kterou se osobě poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
- začátek pobírání rodičovského příspěvku   
 - ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené,
- ukončení nepřítomnosti v práci, po kterou se osobě poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
- ukončení pobírání rodičovského příspěvku   
 - přiznání důchodu (starobního, invalidního ve všech třech stupních, vdovského, vdoveckého),
- nástup poživatele důchodu do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „D”)   
 - odejmutí důchodu (starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého),
- ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu   
 nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „I”)   
 ukončení evidence uchazeče o zaměstnání   
 – nástup nezaopatřeného dítěte, tj. studenta střední nebo vysoké školy do zaměstnání v průběhu studia (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „G”),
 přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání, počátek studia na střední nebo vysoké škole atd.   
 ukončení nezaopatřenosti dítěte   
 začátek nároku na zařazení do kategorie „L” – osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku podle § 7 odst. 1 písm. k) ZVZP   
 ztráta nároku na zařazení do kategorie „L”   
 výplata dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání (je-li tato skutečnost zaměstnavateli známa)   
 ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vypláceny po ukončení zaměstnání (je-li tato skutečnost zaměstnavateli známa)   
 zahájení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření   
 ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření   
 přihlášení manžela/ky nebo registrovaného partnera státního zaměstnance podle zákona o státní službě   
 odhlášení manžela/ky nebo registrovaného partnera státního zaměstnance podle zákona o státní službě   

Opravy:

 oprava v položce číslo pojištěnce: zaměstnavatel uvede na jednom řádku zaměstnance s kódem „X” chybné číslo pojištěnce, příjmení a jméno, datum změny (původní). Dojde ke zrušení chybného čísla pojištěnce. Na dalším řádku uvede s kódem „P” správné číslo pojištěnce, případně na následujících řádcích ostatní hlášení, která byla provedena pod špatným číslem pojištěnce   
 oprava v položce datum přihlášení  
 oprava v položce datum odhlášení  

Použití kódů

Hlášení pomocí kódů P, C, A, E, O, Q probíhá nezávisle na hlášeních o platbě pojistného státem s použitím kódů M, D, I, G, L, N, V, případně U, H, J, F, T, K, W (nelze tedy hlásit např. nástup studenta či důchodce do zaměstnání jen kódem „D”, resp. „G”).

Příklad

Příklad – pracovní poměr a den nástupu do zaměstnání:

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní smlouvu od středy 1. května, přičemž zaměstnanec nastoupil do zaměstnání ve čtvrtek dne 2. května.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 ZP se v případě pracovního poměru považuje za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den, který je takto uveden v pracovní smlouvě. Jelikož lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu, považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru, uvedený v pracovní smlouvě. V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti přihlásí zaměstnavatel tohoto zaměstnance v rámci osmidenní lhůty u jeho zdravotní pojišťovny k datu 1. 5.

Poznámka: Trvá-li pracovní poměr a bude-li v jeho průběhu současně u téhož zaměstnavatele uzavřena na určitou dobu některá z dohod, nemá tato okolnost vliv na plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem, přičemž v této souvislosti nerozhoduje, zda je nebo není u této dohody dosaženo příjmu zakládajícího povinnost platit pojistné. Každý (typově odlišný) pracovněprávní vztah se posuzuje samostatně a osoba je jako zaměstnanec trvale přihlášena z titulu běžícího pracovního poměru.

Příklad

Příklad – DPČ a den nástupu do zaměstnání:

Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti od 1. 3., kdy zaměstnanec začal pracovat v pondělí 4. 3.

V případě tohoto pracovněprávního vztahu (jakož i u dohody o provedení práce) je při plnění oznamovací povinnosti zapotřebí vycházet z ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) ZVZP. Dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání je den, ve kterém zaměstnanec začal poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti vykonávat sjednanou práci. Dnem skončení zaměstnání je u těchto dohod den, jímž uplynula doba, na kterou byla příslušná dohoda sjednána. Podmínkou pro přihlášení zaměstnance ke dni 4. 3. je výše příjmu v měsíci březnu alespoň 3 000 Kč, jinak by byla osoba jako zaměstnanec přihlášena k prvnímu dni toho kalendářního měsíce, ve kterém bude příjem činit alespoň 3 000 Kč.


Odhlášení v průběhu zaměstnání

Je-li osoba zaměstnána na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a nastane situace, kdy v rozhodném období kalendářního měsíce:

  • poklesne příjem na dohodu o pracovní činnosti pod 3 000 Kč nebo

  • u dohody o provedení práce bude zúčtováno maximálně 10 000 Kč,

musí být tato osoba jako zaměstnanec na příslušný kalendářní měsíc odhlášena. Pokud zaměstnavatel takto nepostupuje, může způsobit problém i zaměstnanci – kdyby totiž došlo k takovému odhlášení až s časovým odstupem, může se pojištěnec ocitnout v situaci, kdy nebude mít v daném měsíci řešen svůj pojistný vztah. V takovém případě bude zpětně zaregistrován u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů s povinností dodatečné úhrady měsíčního pojistného ve výši pojistného vypočteného z vyměřovacího základu na úrovni minimální mzdy včetně penále. Připomínám, že veškeré pohledávky a závazky jsou ve zdravotním pojištění řešeny v rámci desetileté promlčecí doby.

Příklad

Příklad – konec jednoho pracovněprávního vztahu a začátek nového:

Dohoda o pracovní činnosti byla sjednána do 31. 3. Ode dne 1. 4. byla uzavřena nová dohoda o pracovní činnosti s tím, že zaměstnanec nastoupil do práce dne 3. 4.

Při komunikaci se zdravotní pojišťovnou sdělí zaměstnavatel kódem „O” k datu 31. 3. ukončení jedné dohody a kódem „P” k datu 3. 4. nástup zaměstnance do zaměstnání (resp. zahájení práce) u další dohody. Podmínkou pro uplatnění tohoto postupu je skutečnost, že v každém z měsíců března a dubna bude dosaženo příjmu