dnes je 23.5.2019
Input:

Plnění oznamovací povinnosti

20.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1 Plnění oznamovací povinnosti

Vladimíra Janečková

Zaměstnavatel plní oznamovací povinnost danou zákonem (viz Oznamované skutečnosti - zaměstnavatel ) na formulářích vydávaných zdravotní pojišťovnou.

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Pro oznamování jednotlivých skutečností je používán formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele. Místo formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele je možné jednotlivé údaje předávat elektronicky v datovém rozhraní určeném pro tento účel. (Datové rozhraní VZP je popsáno v brožuře Metodika pro pořizování dokladů VZP – příjmová část. Tato publikace je k dispozici na úřadovnách VZP a na internetových stránkách VZP.)

Prostřednictvím formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele zaměstnavatel oznamuje nástup a ukončení zaměstnání a dále skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem. Ke zjednodušení jsou pro oznamované skutečnosti stanoveny kódy.

Kódy změn

Přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance, odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance:

P nástup do zaměstnání
(použije se v případě nástupu do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území
ČR nebo zaměstnance s dlouhodobým pobytem, který má již přiděleno číslo pojištěnce,
a při přestupu od jedné zdravotní pojišťovny k jiné) 
A nástup do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR, který má již přiděleno číslo
pojištěnce 
E první přihlášení zaměstnance – občana EU pojištěného v ČR
[tohoto kódu použije zaměstnavatel místo kódu „P“ pro první přihlášení zaměstnance
bez trvalého pobytu – občana EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M
(muž), Z (žena) a datum narození. Pokud má zaměstnanec nezaopatřené rodinné
příslušníky (manželka, děti), upozorní jej zaměstnavatel, že musí osobně navštívit pracoviště
zdravotní pojišťovny a přihlásit je ke zdravotnímu pojištění.] 
C první přihlášení zaměstnance – cizince ze zemí mimo EU, který nemá trvalý pobyt na
území ČR
[tohoto kódu použije zaměstnavatel místo kódu „P“ pro první přihlášení zaměstnance
bez trvalého pobytu z jiných zemí než EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví
M (muž), Z (žena) a datum narození. Zaměstnavatel dále doloží pracovní povolení.] 
O ukončení zaměstnání u zaměstnance přihlášeného kódy „P“, „A“, „E“ nebo „C“
(použije se nejen při ukončení zaměstnání, ale i v případech přestupu od jedné zdravotní
pojišťovny k jiné či ukončení pojištění v ČR) 
Q jednodenní zaměstnání
(použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den) 

Skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem:

M - nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nebo osoby na rodičovskou
dovolenou
,
- začátek nepřítomnosti v práci, po kterou se osobě poskytuje peněžitá pomoc
v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
- začátek pobírání rodičovského příspěvku 
U - ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené,
- ukončení nepřítomnosti v práci, po kterou se osobě poskytuje peněžitá pomoc
v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
- ukončení pobírání rodičovského příspěvku 
D - přiznání důchodu (starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého),
- nástup důchodce do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom
kódem „P“, na druhém kódem „D“) 
H – odejmutí důchodu (starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého),
ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu 
I nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P“, na druhém kódem „I“) 
J ukončení evidence uchazeče o zaměstnání 
G – nástup nezaopatřeného dítěte, tj. studenta střední nebo vysoké školy do zaměstnání v průběhu studia (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P“, na druhém kódem „G“),
přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání, počátek studia na střední nebo vysoké škole atd. 
F ukončení nezaopatřenosti dítěte 
L začátek nároku na zařazení do kategorie „L“ – osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku podle § 7 odst. 1 písm. l) ZVZP 
T ztráta nároku na zařazení do kategorie „L“ 
N výplata dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání (je-li tato skutečnost zaměstnavateli známa) 
K ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vypláceny po ukončení zaměstnání (je-li tato skutečnost zaměstnavateli známa) 
V nástup na vojenské cvičení 
W ukončení vojenského cvičení 
S zahájení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření 
R ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření 

Opravy:

X oprava v položce číslo pojištěnce: zaměstnavatel uvede na jednom řádku zaměstnance s kódem „X“ chybné číslo pojištěnce, příjmení a jméno, datum změny (původní). Dojde ke zrušení chybného čísla pojištěnce. Na dalším řádku uvede s kódem „P“ správné číslo pojištěnce, případně na následujících řádcích ostatní hlášení, která byla provedena pod špatným číslem pojištěnce 
Y oprava v položce datum přihlášení 
Z oprava v položce datum odhlášení 

Použití kódů

Hlášení pomocí kódů P, C, A, E, O, Q probíhá nezávisle na hlášeních o platbě pojistného státem s použitím kódů M, D, I, G, L, N, V, případně U, H, J, F, T, K, W (nelze tedy hlásit např. nástup studenta či důchodce jen kódem „D“, resp. „G“).

Příklad
Příklady – student:

Student nastoupil o letních prázdninách mezi jednotlivými ročníky na brigádu.

Zaměstnavatel tuto skutečnost oznámí na jednom řádku kódem „P“ a na druhém řádku kódem „G“,