Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Plná moc k převzetí mzdy či platu podle § 142 odst. 6 ZP

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6
Plná moc k převzetí mzdy či platu podle § 142 odst. 6 ZP

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Plná moc k převzetí mzdy či platu podle § 142 odst. 6 ZP

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo)

Věc

Plná moc k převzetí mzdy (platu) za měsíc …. 20..

 

Já, níže podepsaný ……………, zmocňuji svou manželku (partnerku, sestru,…) …………………, bytem ………………………, č. OP ……………………, aby převzala mzdu (plat) za měsíc květen 2017 u mého zaměstnavatele, společnosti ……………… se sídlem ………………………

V ..................... dne ...................

.........................................

podpis zaměstnance

Přijímám zmocnění:

V ……… dne …………..

……………………………

podpis zmocněné osoby

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 142 ZP

  • § 143 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • § 436 až § 449 NOZ

Komentář:

Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty. Zaměstnavatel je povinen vyplácet mzdu nebo plat v hotovosti. Podle § 143 odst. 1 ZP je možné, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na bezhotovostním poukazování mzdy nebo platu na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu. V případě takovéto dohody je možné sjednat i pozdější termín poukázání částky.

Bezhotovostní výplata mzdy nebo platu u některých zaměstnavatelů a na některých pracovištích převažuje, stále však platí i to, že není-li dohoda se zaměstnancem sjednána, má zaměstnavatel povinnost mzdu nebo plat vyplácet v hotovosti a v pracovní době a na pracovišti. Výhradně pro hotovostní výplatu mzdy či platu je možné použít přiložený vzor plné moci. Při bezhotovostní výplatě je udělení plné moci k převzetí mzdy či platu bezpředmětné, protože zaměstnavatel je povinen mzdu poukazovat bezhotovostně, jak si to se zaměstnancem dohodl. Je-li dohoda o bezhotovostním poukazování mzdy či platu podle § 143 odst. 1 ZP sjednána, nelze tento způsob výplaty změnit udělením plné moci k převzetí mzdy nebo platu jiné osobě.

Výkon práce za mzdu či plat je jedním z definičních znaků výkonu závislé práce podle § 2 odst. 2 ZP. Závislou práci je zaměstnanec povinen pro zaměstnavatele vykonávat osobně a její výkon nemůže nikdy přenést na jinou osobu. Proto se i mzda či plat za vykonanou práci vyplácí výhradně zaměstnanci. Pokud by zaměstnavatel vyplatil mzdu nebo plat jiné osobě, aniž by tak učinil na základě plné moci, anebo je-li tak stanoveno zákonem, není mzda nebo plat řádně zaměstnanci vyplacen. Zaměstnavatel nesplnil řádně svou povinnost a zaměstnanec má na jejich úhradu stále právo. Vyplacením mzdy nebo platu jiné osobě bez zákonného oprávnění nedochází k splnění povinnosti zaměstnavatele poskytovat za vykonanou práci mzdu či plat.

Ačkoliv zákoník práce výslovné ustanovení o tom, že se mzda a plat musí poskytovat přímo zaměstnanci, nemá, lze tento závěr dovodit z ustanovení § 142 odst. 6 ZP. Jiné osobě než zaměstnanci je možné vyplatit mzdu nebo plat jen na základě písemné plné moci. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby bez ohledu na příbuzenský či rodinný vztah k osobě zaměstnance. Vztahuje se to proto v plném rozsahu i na manžela (míněno tím i manželku) nebo partnera podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Zákaz vyplácet mzdu nebo plat bez plné moci se týká i dětí nebo jakýchkoliv jiných zaměstnanci blízkých osob. Zaměstnavatel bez plné moci nemůže mzdu nebo plat jiné osobě