Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Plátci daně, registrace k DPH, identifikovaná osoba

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1 Plátci daně, registrace k DPH, identifikovaná osoba

Ing. Olga Hochmannová

Osoba povinná k dani, plátce DPH

Osobou povinnou k dani je osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (viz definice v § 5 ZDPH). Ekonomickou činností je dle § 5 ZDPH také soustavné využívání hmotného i nehmotného majetku za účelem získání příjmů (např. nájem majetku). Ustanovení nerozlišuje, zda tento majetek je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani či nikoli, proto i pronájem zdaňovaný podle § 9 ZDP je pro účely DPH ekonomickou činností.

Osobou povinnou k dani je i veřejnoprávní subjekt, který kromě výkonu veřejné správy uskutečňuje ekonomickou činnost, např. obec, která uskutečňuje i dodání vody, pronájem bytů nebo nebytových prostor, reklamní služby atd. Výkon působnosti veřejné správy ekonomickou činností není (např. činnosti obce, za něž obec vybírá správní nebo místní poplatky, jako evidence v matrice a její změny, např. změna místa bydliště, dále ekonomickou činností není svoz komunálního odpadu, péče o hřbitovní místa a jejich údržba, péče o veřejné komunikace a jejich výstavba a údržba a podobně).

Osobou povinnou k dani mají být od 1. 7. 2017 dle novelizovaného § 5 odst. 5 i provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákon a (Český rozhlas, Česká televize) a jejich činnost má být ekonomickou činností. Toto ustanovení je však v rozporu se směrnicí o společném systému DPH (2006/112/ES).

Podmínky, za nichž vznikne osobě povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku povinnost registrovat se jako plátce, jsou stanoveny v § 6 až § 6f ZDPH, podmínky, za nichž osobě povinné k dani vznikne povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba, jsou stanoveny v § 6g až § 6i ZDPH.

Nejčastější důvody, pro které se osoba povinná k dani musí registrovat jako plátce DPH

Důvod   Povinnost předložit přihlášku k registraci   Plátcem se stává  
Překročení limitu obratu 1.000.000 Kč
Poznámka: Výpočet obratu – viz tabulka Obrat pro účely DPH.  
Do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl překročen obrat (§ 94 ZDPH).   Od prvního dne druhého kalendářního měsíce po měsíci překročení obratu.  

Komentář:

Další podmínky, za nichž se osoba povinná k dani musí registrovat jako plátce, které jsou v praxi méně časté, jsou stanoveny v § 6b–6f ZDPH (při nabytí majetku plátce při přeměnách obchodních korporací – § 6b, při pokračování v živnosti po zemřelém plátci – § 6e, v souvislosti se členstvím ve skupině při skupinové registraci – § 6d, při poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku prostřednictvím provozovny umístěné mimo tuzemsko – § 6c).

Limit obratu zůstává i nadále ve výši 1 mil. Kč, neboť zákonem č. 360/2014 Sb. bylo zrušeno dříve plánované snížení limitu obratu na 750 tis. Kč.

Osoba povinná k dani se může registrovat i dobrovolně (viz § 94a ZDPH). Při dobrovolné registraci je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je registrována (viz § 6f ZDPH).

Příklad

Podnikatel si pořídil ojetý osobní automobil z Německa pro podnikání. Stane se plátcem daně?

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se dle novely ZDPH od r. 2013 nestane při pořízení zboží z jiného členského státu, jehož hodnota překročí za kalendářní rok stanovený limit, plátcem, ale stane se identifikovanou osobou. Při pořízení ojetého osobního automobilu se osoba povinná k dani, která není plátcem, stane identifikovanou osobou, pouze pokud jí tento ojetý automobil není dodáván ve zvláštním režimu pro použité zboží a hodnota automobilu bez daně překročí limit 326 000 Kč. U zánovních vozů je nutno ověřit, zda i pro účely DPH jde o ojetý nebo nový dopravní prostředek. Podle definice v § 4 odst. 3 písm. b) ZDPH je novým dopravním prostředkem vozidlo, které bylo dodáno do 6 měsíců od prvního uvedení do provozu nebo které má najeto méně než 6 000 km (postačí splnění jedné z podmínek).

Příklad

Podnikatel si zaplatil upgrade softwaru za 10 dolarů, který si sám stáhl z internetu. Stane se plátcem daně?

V uvedeném případě se podnikatel, který dosud není registrován jako plátce DPH, nestane od r. 2013 kvůli přijetí těchto služeb plátcem (jako mu ZDPH ukládal do konce r. 2012), ale stane se podle § 6h ZDPH identifikovanou osobou, a to ode dne přijetí služby, neboť jde o službu, která má místo plnění v tuzemsku podle § 9 ZDPH a byla poskytnuta osobou neusazenou v tuzemsku. Je povinen podat daňové přiznání podle § 101 ZDPH a přiznat z této přijaté služby daň [viz osoby povinné přiznat daň v § 108 odst. 1 písm. c) ZDPH].

Příklad

Podnikateli se při pracovní cestě  v Rakousku porouchalo auto. Musel si ho nechat spravit v opravně. Stane se plátcem daně?

Obdobně jako v příkladu 2 se podnikatel, který dosud není registrován jako plátce DPH, nestane od r. 2013 z důvodu přijetí těchto služeb plátcem, ale stane se identifikovanou osobou, pokud poskytne opravně své DIČ. Pokud poskytne pro přijetí opravy své DIČ, opravna poskytne služby bez DPH s tím, že povinnost přiznat daň má příjemce služby. Jde o službu, která má místo plnění v tuzemsku podle čl. 44 směrnice o společném systému DPH (odpovídá § 9 odst. 1 ZDPH) a byla poskytnuta osobou neusazenou v tuzemsku. Podnikatel je povinen podat daňové přiznání podle § 101 ZDPH a přiznat z tohoto přijetí služby daň [viz osoby povinné přiznat daň v § 108 odst. 1 písm. c) ZDPH].

Pokud by opravně neposkytl své DIČ a přijal opravu jako soukromá osoba, uplatní opravna na službu rakouskou daň.

Příklad

Podnikatel si při pracovní cestě ve Francii přivezl vína v hodnotě 30 EUR. Stane se plátcem daně? 

Od r. 2013 by se mohl z důvodu pořízení tohoto zboží do ČR stát pouze identifikovanou osobou. Je však otázkou, zda podnikatel skutečně nakoupil víno jako osoba povinná k dani nebo zda je nakoupil pro svou osobní potřebu. Pokud nekoupil víno pro účely své ekonomické činnosti, nevznikne mu povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba.

Příklad

Vzhledem k příznivějším cenám za kancelářský nábytek v Polsku, se podnikatel rozhodl pro koupi 2 stolů a 8 židlí. Stane se plátcem daně?

Od r. 2013 se z tohoto důvodu nestane plátcem, ale mohl by se stát identifikovanou osobou, rozhodující je, zda hodnota pořízeného zboží bez daně překročí částku 326 000 Kč (za kalendářní rok). Pokud tato hodnota překročena není, nevzniká podnikateli povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba.

Pozor!

Povinnost registrovat se při splnění uvedených podmínek jako identifikovaná osoba a přiznat z pořízení daň se může týkat i osob povinných k dani, které nejsou plátci, protože uskutečňují pouze činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (např. lékařů, kteří si z jiného členského státu nakoupí vybavení ordinace nebo zdravotnický přístroj). V praxi pak takové pořízení může této osobě způsobit poměrně velké problémy – jednak jí vzniká povinnost registrace, dále povinnost přiznat daň z pořízení zboží, kterým výše uvedený limit překročila a z každého dalšího pořízení zboží z jiného členského státu i z pořízení služeb s místem plnění v tuzemsku podle § 9 – § 10d ZDPH (např. poradenské služby) daň, kterou si samozřejmě nemůže uplatnit jako odpočet daně. K nákladům na pořízení zboží či služeb je tedy nutno také připočítat daň, kterou je povinna přiznat, a teprve poté je možné stanovit, zda je tento nákup výhodnější než nákup v tuzemsku.

Obrat pro účely DPH

Nejčastějším důvodem, pro který osobě povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku vznikne povinnost registrovat se jako plátce, je překročení limitu obratu 1 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Výše obratu pro účely DPH nemusí být totožná s úhrnem příjmů nebo výnosů osoby povinné k dani, neboť některé druhy příjmů