dnes je 23.1.2019
Input:

Plátcem DPH z důvodu překročení obratu

30.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.1400.1
Plátcem DPH z důvodu překročení obratu

Ing. Jana Kolářová

VYŠLO V ČÍSLE 14/2018

Pro účely zákona o DPH je definována celá řada subjektů s různým rozsahem povinností v oblasti DPH. Nejširší povinnosti má plátce daně. Existuje vícero důvodů vyplývajících ze zákona o DPH, na jejichž základě se osoba povinná k dani stává plátcem DPH. Zpravidla tyto příčiny vedou ke vzniku plátcovství přímo ze zákona, výjimkou je pouze dobrovolná registrace.

Nejčastěji sledovaným důvodem pro vznik plátcovství u osob usazených v ČR je překročení obratu. Jde o situaci, kdy osoba povinná k dani vykonává ekonomickou činnost, aniž by jí vznikala povinnost odvádět DPH. Právě této variantě se věnujeme v tomto článku. Ostatní příčiny vzniku plátcovství budou předmětem dalších článků.

Vznik plátcovství ze zákona

Proč je potřeba průběžně sledovat výši obratu (či splnění jiných podmínek pro vznik plátcovství), vyplývá zejména ze skutečnosti, že povinnosti plátci nastávají bez ohledu na to, zda splní svou registrační povinnost či nikoliv. Registrační povinnosti plní pouze deklaratorní úlohu.

Motivací pro sledování obratu budiž následky vyplývající z následujícího příkladu.

Příklad

Pan Malíř sečetl v březnu 2018 své příjmy z řemeslné živnosti a podal přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Hranici obratu 1 mil. Kč přesáhl již za měsíce leden až listopad 2017, a to se vůbec nezabýval rokem 2016, kdy koncem roku pracoval na velké zakázce. K malé obezřetnosti v těchto otázkách vede pana Malíře i to, že jeho kolegové z oboru, kteří jsou registrováni k DPH, tuto daň na faktury zpravidla neuvádějí s tím, že ji přiznává odběratel.

Situaci pana Malíře rozluštili bohužel až pracovníci správce daně. Ti zjistili, že je pan Malíř plátcem DPH z důvodu překročení obratu již od 1. 11. 2017. Činnosti pana Malíře jsou specializovanými stavebními pracemi spadajícími do kódu 43 klasifikace CZ-CPA. Jde tedy o plnění podléhající tuzemskému režimu přenosu daňové povinnosti podle § 92e ZDPH, pokud je poskytnuto mezi plátci DPH s místem plnění v ČR. Při tomto režimu daň neodvádí dodavatel ve standardním režimu, ale přiznává ji odběratel. Pokud plátce, který poskytl zdanitelné plnění, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, nelze použít režim přenesení daňové povinnosti do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce (§ 92a odst. 3 zákona o DPH).

Ze služeb, které pan Malíř poskytl od 1. 11. 2017 do okamžiku právní moci rozhodnutí o registraci v dubnu 2018, mu byla doměřena daň, kterou musel zaplatit na účet finančního úřadu. Byly mu vyměřeny úroky z prodlení a pokuta za pozdní podání přiznání a kontrolního hlášení, jejíž výše se odvíjí od výše daně a doby prodlení. Na opravě dokladů a dodatečné úhradě DPH od odběratelů se panu Malíři podařilo dohodnout jen s několika odběrateli. Zbytek daně musel uhradit ze svých příjmů.

Plátcem při překročení obratu

Podle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zákon o DPH), se plátcem stane:

 • osoba povinná k dani,

 • se sídlem v tuzemsku,

 • jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 mil. Kč,

 • s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

V tomto vymezení je obsažena celá řada dodatečných podmínek, jejichž naplnění je potřeba dále zkoumat.

Osoba povinná k dani

Kdo je osobou povinnou k dani, stanoví § 5 zákona o DPH. Je jí fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani může být i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Tu však nyní ponecháme trochu stranou, stejně jako veřejnoprávní subjekty vč. veřejnoprávních médií a skupinu pro účely DPH.

Pojem ekonomické činnosti, rozhodný u fyzické nebo právnické osoby, aby se stala osobou povinnou k dani, je specifikován v § 5 odst. 2 zákona o DPH. Zahrnuje:

 • podnikatelské aktivity (činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby),

 • činnosti podle zvláštních předpisů (lékařů, právníků, inženýrů, architektů, znalců, dentistů, účetních znalců),

 • nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů atp.

 • a dále využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů.

Příklad

Paní Žižkovská má příjmy ze zaměstnání a nevykonává žádnou podnikatelskou činnost. Darem od dědečka však nabyla činžovní dům, v němž jsou pronajímány bytové i nebytové prostory. Paní Žižkovská pronajímá tyto prostory dlouhodobě.

Pronájem je v tomto případě ekonomickou činností. Neznamená to však, že se paní Žižkovská v každém případě stane plátcem DPH, neboť může poskytovat výhradě plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet (podrobněji dále).

Podle současného znění zákona o DPH se musí jednat o soustavnou činnost a soustavné využívání majetku. Novelizací účinnou od roku 2019 má dojít ke zpřesnění definice v tom smyslu, že ekonomickou činností má být jakákoliv činnost či využití majetku s cílem získání pravidelného příjmu. Činnost či využití majetku soustavné či pravidelné samy o sobě být nemusí.

Činnost nemusí být zisková, aby byla ekonomickou činností. Už přípravné či zahajovací fáze jsou samy o sobě ekonomickou činností, i když ještě nejsou generovány příjmy, popř. jde o příjmy omezené.

Příklad

Pan Bavič tu a tam složí vlastní píseň doprovázenou humornou scénkou, jejíž nahrávku umístí na svou internetovou stránku. Její návštěvnost roste, rozhodne se tedy každé stažení zpoplatnit.

Jde o ekonomickou činnost.

Ekonomická činnost musí být vykonávána samostatně na nezávislé bázi, není jí činnost na základě pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu. Podle současného znění zákona o DPH lze zjednodušeně konstatovat, že ekonomickou činnost nevykonávají osoby, jejichž příjmy se zdaňují jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Znamená to, že osoby, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy, jejichž příjmy jsou zdaňovány obdobně jako příjmy zaměstnanců, nepovažuje zákon o DPH za osoby povinné k dani. Nesrovnalosti oproti faktickému stavu a úpravě ve Směrnici Rady 2006/112/ES potvrzuje i judikatura, nicméně do konce roku 2018 mají dotčené osoby možnost postupovat podle zákona o DPH a tyto činnosti nepovažovat za ekonomické činnosti. Novelizací účinnou od roku 2019 má dojít k úpravě definice, která vyvolá nutnost zkoumat nastavení u statutárních orgánů a jejich členů (zejména jednatelů, statutárních ředitelů, členů představenstev a správních rad).

Sídlo v ČR

Pravidla pro vznik plátcovství podle výše obratu jsou omezena na osoby usazené v tuzemsku, tj. na území ČR.

Příklad

Pan Kutil si na důchod pořídil bývalou rychtu a rozhodl se ji zvelebit a později využívat pro vlastní bydlení a jako místo setkávání své široké rodiny. Shání speciální vybavení do dílny. Má nabídku od českého truhláře, který není plátcem DPH a může vybavení dílny vyrobit z materiálu nakoupeného panem Kutilem. Další nabídku získal od společnosti Horehronský Truhlár s. r. o. se sídlem na Slovensku, která nemá provozovnu v ČR a není registrována k DPH v ČR. Ta může zboží koupit hotové od českého velkoobchodníka, od něhož běžně pořizuje zboží z jeho českého skladu pro slovenský trh.

Český truhlář i nadále sleduje hranici 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců.

Pro slovenského dodavatele platí zcela jiná pravidla pro vznik plátcovství v ČR, než je hranice 1 mil. Kč. Pokud dodá zboží v rámci ČR a zákazníky jsou osoby nepovinné k dani, pak se stává plátcem první dodávkou a zatíží ji českou DPH.

Pokud by zákazník byl češký plátce DPH, pak povinnost registrace nevznikne, neboť daň podle § 108 odst. 1 písm. d) ZDPH přiznává odběratel. (Podrobnostem se budeme věnovat v části věnované vzniku plátcovství u neusazených osob. )

Z uvedeného vyplývá, že pravidla pro vznik plátcovství při překročení určené hranice obratu platí pouze pro osoby usazené v ČR, nikoliv pro osoby se sídlem či místem pobytu mimo ČR, které se mohou stát plátcem daně již na základě jediné dodávky. Výhody osvobození malých podniků tak může využít každý subjekt pouze ve státě, kde je usazen. Zdůvodněním tohoto postupu se zabýval Soudní dvůr EU („SDEU”) v rozsudku C-97/09 Ingrid Schmelz, kde vyslovil názor, že naléhavý veřejný zájem je v tomto případě důležitější než případná diskriminace subjektů.

Sídlem je místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení. To platí též pro podnikající fyzické osoby. Pokud nelze určit místo jejího vedení, rozumí se sídlem místo jejího pobytu. Jak uvádí i nařízení Rady č. 282/2011/EU, pouhá existence poštovní adresy nemůže být postačující pro sídlo ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Z definice je patrné, že se sídlo pro účely DPH může lišit od údaje formálně zapsaného do veřejných rejstříků.

Příklad

Pan Radomil poskytuje jako fyzická osoba technické poradenství v oblasti strojírenství. Není plátcem DPH, sleduje obrat 1 mil. Kč. Z osobních důvodů se odstěhoval na Slovensko, služby i nadále poskytuje českým odběratelům.

Místem pobytu pana Radomila je Slovensko. Pokud poskytuje poradenské služby českým zákazníkům, vztahují se na něj jiná pravidla vzniku plátcovství než počítání obratu.

Obrat

Obratem se podle § 4a ZDPH rozumí:

 • souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění,

 • kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,

 • jde-li o úplaty za:

a) zdanitelné plnění,

b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo

c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Úplata

Úplatou je vše, na co má poskytovatel plnění nárok za poskytnuté plnění. Rozhodným okamžikem pro zahrnutí úplaty do souhrnu je den uskutečnění zdanitelného plnění, nikoliv den přijetí platby. Tento záměr zákonodárce vyjádřil v důvodové zprávě k novelizaci zákona o DPH zákonem č. 302/2008 Sb. Ošetřuje to situace, kdy jsou hrazeny zálohy před uskutečněním plnění nebo za plnění nebylo zaplaceno atp. Zároveň to však znamená, že i osoba povinná k dani, která sleduje svůj obrat, musí vyhodnocovat den uskutečnění plnění podle zákona o DPH.

Příklad

Pan Chytrý poskytuje prostřednictvím své s. r. o. poradenskou činnost vztahující se k výstavbě v ČR. Často bývá sjednána úplata v eurech. Jeho obrat se pohybuje těsně pod hranicí 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. K 31. 12. eviduje pohledávky za poskytnuté služby, které nebyly uhrazeny. Účetní zaúčtuje

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz