dnes je 7.7.2020

Input:

Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti podle § 209 ZP

7.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.5
Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti podle § 209 ZP

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti podle § 209 ZP

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………………………………………

Zaměstnavatel oznamuje, že nemůže v období od………. do………….. zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobku (nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách – je nutné podrobněji vzhledem ke konkrétním důvodům uvést). Po tuto dobu se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 209 odst. 1 ZP z důvodu částečné nezaměstnanosti.

Po dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši ……. % průměrného výdělku (nejméně 60 % průměrného výdělku). Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo ve výplatním termínu, který je u zaměstnavatele určen k výplatě mzdy.

Výše náhrady mzdy po dobu částečné nezaměstnanosti podle § 209 odst. 1 ZP je upravena dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací ze dne ……………… (nebo nepůsobí-li odborová organizace ve vnitřním předpisu ze dne…….).

Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni s tímto oznámením seznámit podřízené zaměstnance nejpozději do 5 dnů od jeho přijetí.

Oznámení je uloženo k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupné na intranetu zaměstnavatele v sekci rozhodnutí zaměstnavatele.

V ..................... dne ...................

 

 

.........................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 34b odst. 1 ZP

  • § 208 ZP

  • § 209 ZP

  • § 305 ZP

  • § 351 až § 362 ZP

Komentář:

Pokles omezení odbytu výrobků zaměstnavatele nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách může řešit zaměstnavatel různými formami, od nejzávažnějšího ukončením své podnikatelské činnosti nebo snižováním počtu zaměstnanců až po dočasné omezení výroby či omezení poskytování služeb. Jednou z právních možností je i překážka v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti podle § 209 odst. 1 ZP.

Při řešení právních důsledků nemožnosti zaměstnavatele přidělovat po určitou dobu práci anebo nemožnosti přidělovat ji v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, musí zaměstnavatel zohlednit dvě zákonná ustanovení. Jednak povinnost uloženou zaměstnavateli § 38 odst. 1 písm. a) ZP po celou dobu trvání pracovního poměru přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy buď v rozsahu sjednané délky pracovní doby (§ 80 ZP), anebo v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (§ 79 ZP). Dále musí zaměstnavatel vyjít z ustanovení § 34b odst. 1 ZP, podle kterého má zaměstnanec v pracovním poměru právo na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby s výjimkou konta pracovní doby podle § 86 a § 87 ZP.

Možností jak postupovat je § 209 ZP, který upravuje tzv. částečnou nezaměstnanost. Tato formulace vyjadřuje skutečnost, že zaměstnavatel není schopen zaměstnancům práci přidělovat v celém původním rozsahu, dochází k částečnému omezení, předpokládá se na přechodnou dobu. Ustanovení § 209 ZP přenáší dopady toho, že zaměstnavatel ztratil částečně odbyt a poptávku po poskytovaných službách a zboží, i na zaměstnance. Omezení spočívá v tom, že zaměstnanci po dobu, kdy mu práce není z tohoto důvodu přidělována, nepřísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, ale v menším rozsahu, nejméně však 60 % průměrného výdělku. Pod hranici 60 % průměrného výdělku ani v případě postupu podle § 209 ZP nelze zaměstnanci náhradu mzdy snížit. Podíl zaměstnance na snížení poptávky či odbytu výrobků se proto pohybuje v maximálním rozsahu 40 %.

O překážku z důvodu částečné nezaměstnanosti se může jednat výhradně u zaměstnavatele tzv. podnikatelského typu, jiného než uvedeného v § 109 odst. 3 ZP. Zaměstnavatelé uvedení v tomto ustanovení, kteří odměňují zaměstnance za výkon práce platem, nemohou podle ustanovení § 209 ZP nikdy postupovat. Dojde-li u nich k omezení poptávky po poskytovaných službách, může připadat v úvahu výhradně postup podle ustanovení § 208 ZP. Tzn., že nebude-li zaměstnavatel zaměstnanci přidělovat práci, vždy bude zaměstnanci příslušet za tuto dobu náhrada platu ve výši průměrného výdělku, a pokud se bude jednat o dobu nikoliv dočasnou, nezbylo by nic jiného než ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů. Zaměstnavatelé,