dnes je 24.4.2019
Input:

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3 Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Ing. Věra Engelmannová

Předmět daně – nabytí vlastnického práva k nemovité věci
Od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016  
Podmínky
Od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016  
Předmět daně – nabytí vlastnického práva k nemovité věci
Od 1. 11. 2016  
Podmínky
Od 1. 11. 2016
 
Ustanovení ZDNNV   DAP  
Členským státem EU (tedy i ČR)   Nejsou uvedeny   Členským státem EU (tedy i ČR)   Nejsou uvedeny   § 6 odst. 1 písm. a) ZDNNV   Nepodává se § 40 ZDNNV  
Jiným státem   Je-li zaručena vzájemnost   Jiným státem   Je-li zaručena vzájemnost   § 6 odst. 1 písm. b) ZDNNV   Nepodává se § 40 ZDNNV  
Územním samosprávným celkem (ÚSC)  
 • v souvislosti se změnou jeho území,

 • zánikem PO zřízené nebo založené ÚSC,

 • snížením základního kapitálu obchodní korporace, je-li územní samosprávný celek jejím jediným členem.

 
Územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí   Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí nemovitých věcí jako takové bez dalších podmínek.   § 6 odst. 1 písm. c) ZDNNV   Podává se – zkrácený formulář. Od 1. 11. 2016 se nepodává.  
Právnickou osobou   Majetek je nabýván z majetku členského státu EU nebo z majetku jiného státu, je-li zaručena vzájemnost a zároveň nejde o veřejnou podporu, a stát je zřizovatelem PO nebo jejím jediným členem.   Právnickou osobou   Majetek je nabýván z majetku členského státu EU nebo z majetku jiného státu, je-li zaručena vzájemnost a zároveň nejde o veřejnou podporu, a stát je zřizovatelem PO nebo jejím jediným členem.   § 6 odst. 2 písm. a) ZDNNV   Podává se – zkrácený formulář  
Právnickou osobou   Majetek je nabývám z majetku ÚSC, který je zřizovatelem PO nebo jejím jediným členem.   Právnickou osobou   Majetek je nabývám z majetku ÚSC, který je zřizovatelem PO nebo jejím jediným členem   § 6 odst. 2 písm. b) ZDNNV   Podává se – zkrácený formulář  
Nabytí vlastnického práva - k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu, nebo nové stavby rodinného domu, jednotky v nové stavbě bytového domu, jednotky vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou, nepůjde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek v bytovém domě, nebo jednotky v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.  
 • jde o první úplatný převod,
  vztahuje se pouze na nemovité věci vymezené zákonem,

podmínka 5letého časového testu – převod je nutné realizovat nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat.  
Nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu, nebo dokončené nebo užívané stavby rodinného domu, jednotky v dokončené nebo užívané stavbě bytového domu, dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která nebytový prostor jiný než nezahrnuje garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,

 • na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.

 
 • jde o první úplatný převod,
  vztahuje se pouze na nemovité věci vymezené zákonem,
  podmínka 5letého časového testu – převod je nutné realizovat nejpozději v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Nově nepožívají osvobození rozestavěné stavby.  
§ 7 ZDNNV   Podává se
poplatník si uplatní osvobození  
- k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami   FO
je nájemcem jednotky,
 • je členem této právnické osoby a

podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami. 
- k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami.   FO
je nájemcem jednotky,
 • je členem této právnické osoby a

podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami. 
§ 8 odst. 2 ZDNNV   Podává se
poplatník si uplatní osvobození  
Převody bytů, které vznikly v rámci komplexní bytové výstavby na budovách ve vlastnictví státu, a to bez toho, aby se budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví.
Stavebnímu bytovému družstvu bylo k bytům postaveným na stávající budově ve vlastnictví státu, zřízeno věcné břemeno a následně dochází k převodu bytu do osobního vlastnictví  
Nabyvatelem je fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.   Převody bytů, které vznikly v rámci komplexní bytové výstavby na budovách ve vlastnictví státu, a to bez toho, aby se budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví.
Stavebnímu bytovému družstvu bylo k bytům postaveným na stávající budově ve vlastnictví státu, zřízeno věcné břemeno a následně dochází k převodu bytu do osobního vlastnictví.  
Nabyvatelem je fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.   § 8 odst. 1 ZDNNV   Podává se
poplatník si uplatní osvobození  
Při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení   Jde o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.   Při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení.   Jde o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.   § 9 odst. 1 písm. a) ZDNNV   Podává se
poplatník si uplatní osvobození  
Při vložení nemovité věci do sociálního družstva nebo evropského fondu sociálního podnikání     Při vložení nemovité věci do sociálního družstva nebo evropského fondu sociálního podnikání.     § 9 odst. 1 písm. b) ZDNNV   Podává se
poplatník si uplatní osvobození  
Osvobozeno je nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu podle zákona upravujícího daně z příjmů, jejím uživatelem podle zákona upravujícího daně z příjmů; pro účely daně z nabytí nemovitých věcí může být předmětem finančního leasingu i právo stavby.   Posuzuje se, zda se jedná o naplnění podmínek finančního leasingu upraveného zákonem o daních z příjmů platného ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.   Osvobozeno je nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu podle zákona upravujícího daně z příjmů, jejím uživatelem podle zákona upravujícího daně z příjmů.   Posuzuje se, zda se jedná o naplnění podmínek finančního leasingu upraveného zákonem o daních z příjmů platného ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.   § 9 odst. 2 ZDNNV   Podává se
poplatník si uplatní osvobození.  

Komentář:

Stát a územní samosprávné celky

Zákonné opatření upravuje osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě, že nabyvatelem bude členský stát Evropské unie, tedy i Česká republika. Je třeba upozornit na skutečnost, že na rozdíl od ZDDPN zákonné opatření neupravuje osvobození v případě převodu majetku z vlastnictví České republiky.

Nové stavby

V základních rysech zůstává zachováno osvobození převodů, resp. nabytí nových staveb. Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová (po novele „dokončená nebo užívaná”) stavba rodinného domu, nebo nové / dokončené nebo užívané stavby rodinného domu, jednotky v nové stavbě bytového domu, jednotky vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou, nepůjde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek v bytovém domě, nebo jednotky v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, po novele se osvobození opět vztahuje na dokončenou nebo užívanou jednotku. Aby bylo možné přiznat osvobození, bude nutné první úplatný převod realizovat nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat. Po novele je časový test splněn, dojde-li k nabytí vlastnického práva v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněném stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve. Při splnění shora uvedených podmínek nebude rozhodující ani osoba převodce ani osoba nabyvatele. Ustanovení neobsahuje