dnes je 21.3.2019
Input:

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

18.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3 Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Ing. Věra Engelmannová

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Předmět daně – nabytí vlastnického práva k nemovité věci   Podmínky   Ustanovení ZDNNV   DAP  
Členským státem EU (tedy i ČR)   Nejsou uvedeny.   § 6 odst. 1 písm. a) ZDNNV   Nepodává se § 40 ZDNNV  
Jiným státem   Je-li zaručena vzájemnost.   § 6 odst. 1 písm. b) ZDNNV   Nepodává se § 40 ZDNNV  
Územním samosprávným celkem (ÚSC)  
  • v souvislosti se změnou jeho území,

  • zánikem PO zřízené nebo založené ÚSC,

  • snížením základního kapitálu obchodní korporace, je-li územní samosprávný celek jejím jediným členem.

 
§ 6 odst. 1 písm. c) ZDNNV   Podává se – zkrácený formulář  
Právnickou osobou   Majetek je nabýván z majetku členského státu EU nebo z majetku jiného státu, je-li zaručena vzájemnost a zároveň nejde o veřejnou podporu, a stát je zřizovatelem PO nebo jejím jediným členem.   § 6 odst. 2 písm. a) ZDNNV   Podává se – zkrácený formulář  
Právnickou osobou   Majetek je nabývám z majetku ÚSC, který je zřizovatelem PO nebo jejím jediným členem.   § 6 odst. 2 písm. b) ZDNNV   Podává se – zkrácený formulář  
Nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu, nebo nové stavby rodinného domu, jednotky v nové stavbě bytového domu, jednotky vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou, nepůjde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek v bytovém domě, nebo jednotky v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem  
  • jde o první úplatný převod,

  • vztahuje se pouze na nemovité věci vymezené zákonem,

  • podmínka 5letého časového testu – převod je nutné realizovat nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat.

 
§ 7 ZDNNV   Podává se –poplatník si uplatní osvobození  
– k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami   FO
  • je nájemcem jednotky,

  • je členem této právnické osoby a

  • podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.

 
§ 8 odst. 2 ZDNNV   Podává se –poplatník si uplatní osvobození  
Převody bytů, které vznikly v rámci komplexní bytové výstavby na budovách ve vlastnictví státu, a to bez toho, aby se budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví. Stavebnímu bytovému družstvu bylo k bytům postaveným na stávající budově ve vlastnictví státu, zřízeno věcné břemeno a následně dochází k převodu bytu do osobního vlastnictví   Nabyvatelem je fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.   § 8 odst. 1 ZDNNV   Podává se –poplatník si uplatní osvobození  
Při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení   Jde o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.   § 9 odst. 1 písm. a) ZDNNV    
Při vložení nemovité věci do sociálního družstva nebo evropského fondu sociálního podnikání     § 9 odst. 1 písm. b) ZDNNV    
Osvobozeno je nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu podle zákona upravujícího daně z příjmů, jejím uživatelem podle zákona upravujícího daně z příjmů; pro účely daně z nabytí nemovitých věcí může být předmětem finančního leasingu i právo stavby     § 9 odst. 2 ZDNNV    

Komentář:

Stát a územní samosprávné celky

Zákonné opatření upravuje osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě, že nabyvatelem bude členský stát Evropské unie, tedy i Česká republika. Je třeba upozornit na skutečnost, že na rozdíl od ZDDPN zákonné opatření neupravuje osvobození v případě převodu majetku z vlastnictví České republiky.

Nové stavby

V základních rysech zůstává zachováno osvobození převodů, resp. nabytí nových staveb. Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu, nebo nové stavby rodinného domu, jednotky v nové stavbě bytového domu, jednotky vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou, nepůjde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek v bytovém domě, nebo jednotky v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem. Aby bylo možné přiznat osvobození, bude nutné první úplatný převod realizovat nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat. Při splnění shora uvedených podmínek nebude rozhodující ani osoba převodce ani osoba nabyvatele. Ustanovení neobsahuje podmínku vztahující se k zákonem vymezené náplni činnosti převodce. Osvobození není podmíněno skutečností, že stavba nebyla dosud užívána, tato podmínka je nahrazena pětiletým časovým testem. Na rozdíl od ostatních lhůt je možné akceptovat případy, kdy počátek běhu uvedené lhůty je možné vázat i k období před rokem 2014. Osvobození by neměla požívat první úplatná nabytí nebytových prostor sloužících pro podnikatelské účely, nabytí administrativních budov apod., které budou pochopitelně ve většině případů součástí pozemku. Rovněž tak nebude požívat osvobození nabytí bytového domu, který nebude rozdělen na jednotky. Osvobození bude možné vztáhnout i na pozemek, jehož součástí je stavba a pozemek, který je společnou částí jednotky. U pozemků, které budou převáděny spolu s rodinným domem nebo s jednotkou, bude tedy vždy třeba řešit, zda se na ně vztahuje nebo nevztahuje osvobození upravené v zákonném opatření. Např. při převodu pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu a pozemku bez stavby – zahrada, nebude pozemek – zahrada – požívat osvobození.

Příklad

Manželé Prokešovi dokončili v roce 2013 stavbu rodinného domu na stavební parcele č. 100, k domu patří zahrada na parcele č. 101, vše v k. ú. Klánovice. Rozhodnutí o kolaudaci bylo vydáno dne 1. 5. 2013 a nabylo právní moci dne 5. 6. 2013. K 1. 1. 2014 se rodinný dům stal součástí pozemku parc. č. 100 v k. ú. Klánovice. Manželé Prokešovi se vzhledem k rodinným poměrům rozhodli pozemek, jehož součástí je stavba a zahradu prodat. Nemovité věci byly součástí společného jmění manželů Prokešových. Kupní smlouva byla sepsána dne 7. 1. 2014 a katastrálnímu úřadu byla předložena k provedení vkladu dne 9. 1. 2014. Katastrální úřad provede vklad práva dne 5. 3. 2014. V kupní smlouvě nebylo žádné ujednání ohledně poplatníka daně. Nemovité věci byly prodány za cenu sjednanou ve výši 4 000 000 Kč, z toho zahrada byla prodána za kupní cenu ve výši