dnes je 18.2.2019
Input:

Opravy základu daně a výše daně, opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

18.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Opravy základu daně a výše daně, opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Oprava základu daně a oprava výše daně

Právní úprava

§ 42, § 45 a § 74 ZDPH

K opravě základu daně a výše daně dochází většinou v případě nějaké změny po dni uskutečnění zdanitelného plnění či po přiznání daně z přijaté úplaty na zdanitelné plnění. Situace, ve kterých k opravě základu daně a výše daně dochází, zákon o DPH přímo vymezuje. Plátce je v těchto zákonem o DPH vymezených případech povinen opravu základu daně a výše daně provést.

Příklad

Plátce dodá odběrateli 100 kusů zboží dle jeho objednávky. Odběratel následně část dodávky zboží (7 kusů) reklamuje z důvodu jeho nekvalitního provedení. Plátce reklamaci uzná a 7 kusů nekvalitního zboží převezme zpět. Za dané situace nastaly u plátce podmínky pro provedení opravy základu daně a výše daně u tohoto zdanitelného plnění.

Příklad

Plátce dodává průběžně odběrateli zboží a vystavuje daňové doklady k datu uskutečnění plnění či k datu přijetí úplaty. Plátce má s odběratelem sjednáno, že v případě překročení odběru zboží v hodnotě 1 mil. Kč za kalendářní čtvrtletí mu bude poskytnut bonus ve výši 5 % z celkové hodnoty odebraného zboží. Dojde-li k naplnění podmínek pro přiznání bonusu a plátce sníží základ daně po datu uskutečnění plnění, opět nastává povinnost provést opravu základu daně a výše daně u původního plnění.

Příklad

Plátce předal zákazníkovi předmět „leasingu” na základě smlouvy, ve které je při převodu práva užívat najaté zboží dále sjednáno převedení vlastnického práva na uživatele po ukončení splátkování. Tento převod práva užívat najaté zboží se dle zákona o DPH považuje za dodání zboží a zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem přenechání zboží k užití. Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy a k nabytí zboží zákazníkem tak nedojde, sníží plátce výši daně o částku daně vypočítanou ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která plátci náleží a částkou bez daně, která plátci náleží do dne předčasného ukončení smlouvy.

Příklad

Plátce přijal zálohu na základě smlouvy o dílo. Jednalo se tedy o úplatu předcházející uskutečnění plnění a plátce přiznal k datu přijetí úplaty daň na výstupu. Odběratel následně od smlouvy odstoupil a záloha mu byla vrácena. Zdanitelné plnění se neuskutečnilo a u plátce nastaly podmínky pro provedení opravy základu daně a výše daně.

Postup plátce (poskytovatele plnění) v případě opravy základu daně a výše daně

Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plněnínebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo. Opravu základu daně a výše daně u dílčího plnění lze provést rovněž ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převzetí celkového díla, pokud bylo předáno a převzato po částech.

Sazba daně a kurz v případě opravy základu daně a výše daně

Postup plátce (příjemce plnění) v případě opravy základu daně a výše daně

Příklad

Plátce A dodal plátci B dne 20. 5. zboží, základ daně činil 20 000 Kč, daň činila 4 200 Kč, celkem 24 200 Kč. Dle ujednání mezi plátcem A a plátcem B v případě, kdy plátce B zaplatí za dodávku zboží do 10 dnů od jeho převzetí, má tento nárok na slevu z celkové ceny zboží ve výši 5 %.

Plátce A vystavil dne 20. 5. pro plátce B daňový doklad, na kterém uvedl základ daně ve výši 20 000 Kč a daň ve výši 4 200 Kč.

Plátce B využil možnosti obdržení slevy na zboží a dne 26. 5. provedl úhradu plnění v částce 22 990 Kč převodem ze svého bankovního účtu. Plátce A zjistil tuto skutečnost ze svého výpisu bankovního účtu dne 2. 6. daného roku. Plátci A vznikla povinnost provést opravu základu daně a výše daně dle § 42 zákona o DPH a vystavil opravný daňový doklad, ve kterém mimo jiné uvedl rozdíl mezi opraveným a původním základem daně ve výši –1 000 Kč, rozdíl mezi opravenou a původní výší daně -210 Kč a rozdíl mezi opravenou a původní úplatou ve výši -1 210 Kč. Opravný daňový doklad doručil plátci B dne 8. 6. daného roku.

Plátci A i B jsou plátci s měsíčním zdaňovacím obdobím. Plátce A tedy uvede do přiznání za zdaňovací období květen daného roku do řádku 1 základ daně ve výši 20 000 Kč a daň na výstupu ve výši 4 200 Kč. Plátce B uvede do přiznání za zdaňovací období květen daného roku do řádku 40 základ daně ve výši 20 000 Kč a daň na vstupu ve výši 4 200 Kč. Jelikož oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou snižuje daň na výstupu a příjemce plnění obdržel opravný daňový doklad, projeví se oprava plátci A v přiznání za zdaňovací období červen daného roku. Do řádku 1 uvede základ daně ve výši -1 000 Kč a daň na výstupu ve výši -210 Kč. Plátce B je však povinen provést opravu odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Plátce B se o okolnostech rozhodných pro provedení odpočtu daně dozvěděl tehdy, kdy využil možnosti obdržení slevy na zboží a dne 26. 5. provedl úhradu plnění (sníženou o částku slevy za včasnou úhradu) převodem ze svého bankovního účtu. Vzhledem k této skutečnosti je plátce B povinen provést opravu odpočtu daně v přiznání za zdaňovací období květen daného roku. Do řádku 40 uvede základ daně ve výši -1.000 Kč a daň na vstupu ve výši -210 Kč. V daném případě tak dojde k opravě daně na výstupu u plátce A a k opravě odpočtu daně u plátce B v rozdílných zdaňovacích obdobích.

Oprava výše daně v jiných případech

Právní úprava

§ 43,§ 45a § 73 odst. 6 zákona o DPH a § 141 DŘ

V zákoně o DPH je řešena situace, kdy plátce přiznal daň jinak, než stanoví zákon, a tím zvýšil daň na výstupu. V uvedeném případě je plátce oprávněn opravu výše daně provést.

Situace, kdy plátce uplatnil a přiznal daň jinak, než stanoví zákon, a tím snížil daň na výstupu, v zákoně o DPH řešena není. Postup vyplývá z ustanovení § 141 odst.1 daňového řádu. Plátce je v tomto případě povinen opravu výše daně provést.

Postup plátce (poskytovatele plnění) v případě opravy výše daně

Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.

Sazba daně a kurz v případě opravy výše daně

Postup plátce (příjemce plnění) v případě opravy výše daně

Zákon o DPH danou situaci neřeší, neboť dle ustanovení § 73 odst. 6 ZDPH převyšuje-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, která má být uplatněna podle tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle tohoto zákona. Znamená to, že příjemce plnění v případě, kdy obdrží daňový doklad na plnění, u kterého má být dle zákona uplatněna snížená

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz