dnes je 15.8.2020

Input:

On-line obchodování a DPH

29.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.16.1
On-line obchodování a DPH

Ing. Miroslava Nováková

VYŠLO V ČÍSLE 16/2020

V posledních letech většina z nás raději než návštěvu prodejny volí pohodlný nákup zboží z domova, kdy při voňavé kávě v klidu naskládáme vybrané zboží do košíku a pak již jen očekáváme, kdy zazvoní přepravce. Tomuto způsobu obchodování přispěla i doba spojená s koronavirovou epidemií, kdy obraty e-shopů stoupaly a spousta maloobchodních prodejců, kteří do té doby odolávali tzv. e-commerce, se naučila prodávat on-line a zjistila, že u tohoto způsobu prodeje zůstane i nadále. Někdy tento přechod může zamotat hlavu účetním, které se musí naučit zvládat novu situaci i z pohledu daní.

Cílem tohoto článku je přiblížit, jak funguje on-line obchodování se zbožím z pohledu daně z přidané hodnoty. Zřejmě by šla na toto téma napsat celá kniha, ale připomeneme si alespoň základní principy.

Prodej zboží z e-shopu v tuzemsku

Nejjednodušší je z pohledu daně z přidané hodnoty situace, kdy se prodejce rozhodne zboží umístěné v tuzemsku zasílat pouze na území České republiky. V takovémto případě je místo plnění v tuzemsku (tam, kde přeprava zboží začíná – dle § 7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – dále jen „zákon o DPH” nebo „ZDPH”). Také při převzetí zboží bez přepravy z výdejního místa prodejce se místo plnění nachází v tuzemsku (§ 7 odst. 1 ZDPH).

Pokud zasílá zboží do tuzemska neplátce, veškerý takto uskutečněný prodej zboží mu vstupuje do obratu pro povinnou registraci.

Pokud do tuzemska zasílá zboží plátce, musí sledovat správné uplatnění sazby daně. Podle sazby daně úplatu získanou za prodej zboží uvádí na řádcích 1 a 2 přiznání. Dodávky zboží je rovněž potřeba uvést v kontrolním hlášení (oddíl A.4 nebo A.5). Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti je u zboží dodávaného e-shopem jiným plátcům velmi nepravděpodobné – musely by být např. objednány mobily, notebooky či tablety za více než 100 000 Kč.

Povinnost přiznat daň je ke dni přijetí zálohy nebo ke dni uskutečnění plnění, co nastane dříve (§ 20a ZDPH). Dodání zboží se považuje za uskutečněné dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník (§ 21 a § 13 odst. 1 ZDPH). Den uskutečnění zdanitelného plnění bude odvislý od smluvních podmínek, které daný e-shop na svých webových stránkách uvádí. Většinou to zřejmě bude den převzetí zboží zákazníkem od smluvního přepravce.

Co se týče vystavování daňových dokladů, pak platí, že povinnost vystavit daňový doklad bude pouze při dodání zboží osobě povinné k dani (firmě, podnikateli) anebo právnické osobě nepovinné k dani (např. spolku) – § 28 odst. 1 písm. a) ZDPH. Při dodání zboží soukromým osobám zákon o DPH povinnost vystavit daňový doklad neukládá, nicméně většina e-shopů i v těchto případech daňové doklady vystavuje, neboť tyto slouží jako jednoznačná identifikace dodavatele, odběratele, zboží, data prodeje apod. pro případné vrácení či reklamaci zboží.

Časté chyby v praxi

Při stanovení základu daně pro účely daně z přidané hodnoty je zapotřebí myslet na to, že základ daně zahrnuje také vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění. Vedlejšími výdaji jsou veškeré související výdaje spojené s dodáním objednaného zboží – jde tedy o přepravu, balné, pojištění apod. (§ 36 odst. 3 písm. b) a odst. 4 ZDPH). Není tedy možné, jak se často chybně stává, aby prodejce účtoval např. poštovné mimo základ daně jako osvobozené plnění. Pokud je zboží objednáno spolu s přepravou, přepravu prodejce zahrne do základu daně dodaného zboží a podléhá tedy i stejné sazbě daně jako dodané zboží.

Příklad:

E-shop (plátce daně) zabývající se prodejem stavebního materiálu nabízí dodávky zboží pouze na území České republiky. Při prodeji nepřichází v úvahu dodání v rámci režimu přenesení daňové povinnosti (stavební materiál mu nepodléhá). V  nabídce je pouze zboží podléhající základní sazbě daně. Ve smluvních podmínkách má prodejce uvedeno, že právo nakládat se zbožím jako vlastník přechází na kupujícího v momentě skutečného převzetí zboží.

Zákazník si může zvolit, zda objednané zboží zaplatí dopředu anebo až při jeho převzetí. Rovněž je na volbě zákazníka, zda si zboží nechá dopravit na sdělenou adresu anebo si jej vyzvedne na výdejním místě prodejce.

Podle zadání zákazníka je pak stanoven celkový základ daně, který zahrnuje veškeré související objednané služby, což je většinou zejména přeprava. Celková úplata získaná za prodej zboží bude zdaněna základní sazbou daně a bude uvedena na řádku 1 přiznání.

Plátce nemusí při prodeji soukromým osobám vystavovat daňové doklady, avšak může. Pokud si zboží objedná osoba povinná k dani (osoba uskutečňující ekonomickou činnost), je třeba u dodávek zboží nad 10 000 Kč toto uvést rozepsáno doklad po dokladu v oddíle A.4 kontrolního hlášení. Ostatní dodávky zboží se uvedou jednou souhrnnou hodnotou do oddílu A.5 kontrolního hlášení.

Do daňového přiznání i kontrolního hlášení se dané plnění v případě zaplacení zákazníkem dopředu uvede ke dni přijetí zálohy. Pokud je zboží zaplaceno až při převzetí zboží, pak bude toto plnění přiznáno až k tomuto dni. Pokud by e-shop umožňoval následnou úhradu zboží ve splátkách, pak by den povinnosti přiznat daň byl u celkové sjednané úplaty již ke dni převzetí zboží.

Prodej zboží z e-shopu do Evropské unie

Málokterý e-shop je v dnešní době specializován pouze na tuzemské zákazníky, e-shopy běžně umožňují zasílání zboží i do Evropské unie. V tomto případě však již začínají platit z pohledu daně z přidané hodnoty poněkud komplikovanější pravidla. Je to dáno tím, že tato oblast je v celé Evropské unii sjednocena a Česká republika jako člen Evropské unie musí tato nastavená pravidla ctít.

Dodání osobě registrované k dani v jiném členském státě

Pokud e-shop zasílá zboží z tuzemska do Evropské unie a zákazníkem, který si zboží objedná, je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, jsou uplatněna stejná pravidla, která platí pro běžné obchodování se zbožím v rámci Evropské unie mezi dvěma osobami registrovanými k dani i mimo e-shop. Pokud má český plátce e-shop, zboží si u něj na e-shopu objedná osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a zboží je i do jiného členského státu odesláno, plátce toto prodané zboží uvede v přiznání na řádku 20, jde o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně a také bude toto dodání zboží uvedeno v souhrnném hlášení. Plátce je k tomuto plnění povinen vystavit daňový doklad (§ 28 odst. 1 písm. c) ZDPH). Plnění bude jak v přiznání, tak v souhrnném hlášení přiznáno ke dni vystavení daňového dokladu (§ 22 ZDPH), případně k patnáctému dni měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo zboží odesláno, pokud by k tomuto dni nebyl vystaven daňový doklad.

Dodání ostatním osobám

Zákon o DPH používá speciální pojem „zasílání zboží” pro situaci, kdy je dodáno zboží z jednoho členského státu do jiného členského státu osobou povinnou k dani nebo jí zmocněnou osobou a zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení přepravy není předmětem daně (zjednodušeně řečeno nejde o dodání osobě registrované k dani). Většinou jde tedy o dodávky pro soukromé osoby, drobné podnikatele neregistrované k dani z přidané hodnoty apod.

Pro zasílání zboží zákon o DPH v § 8 nastavuje specifická pravidla. Tato však neplatí pro dodání nového dopravního prostředku, zboží s instalací nebo montáží nebo použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu – tyto druhy zboží však nebývají běžně e-shopy dodávány.

Místo plnění při zasílání zboží může být buďto ve státě ukončení nebo ve státě zahájení přepravy nebo odeslání zboží.

Obecně je místem plnění při zasílání zboží místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.

Pokud však zasílané zboží není předmětem spotřební daně a celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, bez daně, nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku stanovenou daným členským státem, kam je zboží zasláno, je místem plnění při zasílání zboží místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná.

Celý princip fungování je nastaven tak, že každý členský stát má svým zákonem o DPH stanovenou hraniční hodnotu, u níž platí, že pokud do daného státu nějaká osoba zasílá zboží a v kalendářním roce tuto hodnotu nepřekročí, může považovat za místo plnění stát, odkud je zboží odesláno, a zdaňovat jej ve státě odeslání zboží. Pokud je hranice v kalendářním roce překročena, místo plnění se striktně stanoví ve státě ukončení přepravy zboží a je potřeba, aby se zasílatel v tomto státě zaregistroval k dani z přidané hodnoty a daň odváděl tam.

Pak ještě existuje možnost volby, kdy osoba povinná k dani, která zboží zasílá, se může i v případě nepřekročení limitní hodnoty rozhodnout, že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě je povinna tak postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla.

Hodnoty dané jednotlivými členskými státy lze nalézt na internetových stránkách Evropské unie: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf .

V současné době platí tyto limity:

35 000 EUR Rakousko, Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Francie, Litva

100 000 EUR Německo, Lucembursko, Nizozemí, Itálie

70 000 BGN Bulharsko,

270 000 HRK Chorvatsko,

280 000 DKK Dánsko,

160 000 PLN Polsko,

118 000 RON Rumunsko,

320 000 SEK Švédsko,

70 000 GBP Velká Británie,

1 140 000 Kč Česká republika.

Je však třeba mít na mysli, že hodnoty mohou být jednotlivými členskými státy měněny, proto by zasílatelé měli tyto průběžně sledovat.

Pozor!
Důležité upozornění: Přestože Spojené království Velké Británie a Severního Irska již od 1. 2. 2020 není součástí Evropské unie, do 31. 12. 2020 bude trvat přechodné období, kdy z pohledu daně z přidané hodnoty budou uplatňována stejná pravidla, jako by stále bylo součástí Evropské unie. Proto i zasílání zboží do tohoto státu bude probíhat podle pravidel uvedených výše.

Jak by tedy měl postupovat plátce zasílající zboží prostřednictvím e-shopu do jiných členských států?

Vyčlenit ze sledování hodnot by měl nejprve zboží dodané osobám registrovaným k dani v jiném členském státě a u těchto uplatňovat osvobození od daně (§ 64 ZDPH) a vykazovat jej v souhrnném hlášení.

U zboží zaslaného ostatním osobám je potřeba nejprve posoudit, zda je nabízeno i zboží podléhající spotřební dani (např. alkohol, cigarety). Pokud by bylo e-shopem dodáno zboží podléhající spotřební dani, místo plnění je u zaslaného zboží, bez ohledu na hodnotu zaslaného zboží, ve státě ukončení přepravy. Znamenalo by to okamžitou povinnou registraci ve státě zákazníka.

U zasílání zboží nepodléhajícího spotřební dani je třeba si zvolit určitou strategii a dopředu si promyslet, jakou cestu z pohledu daně z přidané hodnoty zvolit.

Pokud jde například o e-shop zaměřený především na české zákazníky s tím, že dodávky do jiných členských států nejsou významných hodnot, bude zřejmě nejlepší volbou si důkladně hlídat hodnoty zasílaného zboží do jiných členských států v každém kalendářním roce za účelem vyhnutí se registraci v jiných členských státech. Tím, že se limitní hodnota posuzuje z pohledu kalendářního roku, hodnoty zaslaného zboží se do ní načítají počínaje 1. 1. každého kalendářního roku a od 1. 1. dalšího kalendářního roku se opět začíná od nuly.

Pozor!
Pozor – hodnota zaslaného zboží se bere bez daně, pokud je plátcem dodáno zboží např. za 121 Kč (základ daně 100 Kč, 21 Kč daň), do limitu pro zasílání vstoupí pouze 100 Kč, popř. ekvivalent v cizí měně.

Spousta drobných e-shopů volí tuto strategii, kdy si hlídá, aby do jiných členských států v kalendářním roce bylo dodáno maximálně tolik zboží, aby nebyla překročena limitní hodnota daného státu. Ušetří si takto registraci k dani z přidané hodnoty v jiných členských státech, která je spojena s tím, že je potřeba zvládnout kromě přihlášky k registraci rovněž podávání všech souvisejících podání, jako jsou daňová přiznání, případně kontrolní hlášení či jiná podání platná v daných členských státech. Zvládnout všechna podání i úhrady daně tak, aby provozovatel e-shopu předešel různým sankcím spojeným s jeho chybami, není jednoduché a často je nutno využít služby daňového poradce v těchto státech. Komplikované je i jednání se správcem daně, které probíhá v jazyce daného státu. Někteří provozovatelé se registraci v jiných