dnes je 20.3.2019
Input:

Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu)

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7
Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu)

 JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu)

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo)

Věc:

Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu) za měsíc …….. 20…

 

Já, níže podepsaný ……………, jsem plnou mocí ze dne ………zmocnil svou manželku (partnerku, sestru,…) …………………, bytem ………………………, č. OP ……………………, aby převzala mzdu (plat) za měsíc květen 2017 u mého zaměstnavatele, společnosti ……………… se sídlem ………………………

 

Tímto shora uvedenou plnou moc ze dne………………odvolávám.

 

V ..................... dne ...................

.........................................

podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 142 ZP

  • § 143 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  • § 436 až § 449 NOZ

Komentář:

Zastoupení není upraveno zákoníkem práce, a proto se i na zastoupení v pracovněprávních vztazích na základě § 4 ZP použije občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „NOZ”). Společná úprava pro všechny formy zastoupení je obsažena v § 436 až § 440 NOZ, smluvní zastoupení, které je v pracovněprávních vztazích nejčastější, je upraveno v § 441 až § 449 NOZ.

Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Ten, kdo plnou moc uděluje, se označuje jako zmocnitel. Zastoupení na základě smluvního ujednání je dohodou, kterou si dvě strany sjednávají pravidla, za kterých k zastoupení dojde. Pro plnou moc je nejvýznamnější vymezení rozsahu zástupčího oprávnění. Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Plnou mocí se prokazuje zmocněnec vůči ostatním osobám a prokazuje jim, že může určité právní jednání učinit. Plná moc slouží také jako důkaz o tom, že mezi zmocněncem a zmocnitelem došlo k dohodě o zastoupení Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, musí mít plná moc písemnou formu. Z této úpravy plyne, že plná moc pro jednotlivé právní jednání může být i ústní. Pro pracovněprávní vztahy by však i při zastoupení při jednotlivém právním jednání měla být plná moc činěna vždy písemně. Zákoník práce v některých případech vyžaduje výslovně písemnou plnou moc, např. při převzetí mzdy či platu, a to i za jediný kalendářní měsíc, a plná moc udělená ústně proto zaměstnavatele k ničemu nezavazuje.

Platí také zásada, že