Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpisy

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.1 Odpisy

Ing. Miloš Hovorka

Způsob odpisování poplatník stanoví pro každý nově pořízený hmotný majetek a nelze jej změnit po celou dobu jeho odpisování. Výjimku tvoří poplatníci, kteří musejí pokračovat v odpisování započatém původním vlastníkem.

Druhy odpisů   Způsob odpisování   Poznámka, tip, doporučení  
Odpisy rovnoměrné  
 
Poplatník může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maximální.
§ 31 ZDP  
Odpisy zrychlené   1. rok
 
§ 32 ZDP  
Odpis v dalších letech:
 
Roční odpis otvírky nových lomů, pískovny, hliniště, technické rekultivace, dočasné stavby, důlní díla a hrací přístroje
 

 
§ 30 odst. 4 ZDP
 
Roční odpis práva stavby   Vstupní cena
Sjednaná doba trvání práva stavby  
§ 30 odst. 4 ZDP  
Roční odpis matric, zápustek, forem, modelů a šablon  
 
§ 30 odst. 5 ZDP


Roční odpis podle § 30 odst. 4 až 6 ZDP se stanoví s přesností na dny nebo s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování; přitom odpisování nelze přerušit.

Při zahájení (ukončení) odpisování podle § 30 odst. 4 až 6 ZDP v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit roční odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období v závislosti na zvoleném způsobu stanovení přesnosti odpisů.  
Odpis technického zhodnocení nemovité kulturní památky   Měsíční odpis technického zhodnocení se stranoví ve výši:
 
§ 30 odst. 6 ZDP  
Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření   Měsíční odpis movitých věcí solárních zařízení (fotovoltaických elektráren) se stanoví ve výši:
vstupní ceny  
§ 30b ZDP  
Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu   Nově nabývaný spoluvlastnický podíl se slučuje s dosavadním spoluvlastnickým podílem a poplatník pokračuje ve způsobu odpisování dosavadního hmotného majetku ze změněné vstupní ceny.   § 30c ZDP

Ustanovení se vztahuje na zvýšení spoluvlastnického podílu, ke kterému došlo dnem 1. července 2017 a později.

Při zvýšení spoluvlastnického podílu způsoby v § 30 odst. 10 ZDP (např. při přeměnách nebo vkladech) lze odpisy uplatnit jen do výše součtu zůstatkových cen (nezahrnuje se zůstatková cena majetku u spoluvlastnického podílu, který byl vyloučen z odpisování).

Pokud nelze určit, který spoluvlastnický podíl je dosavadní (např. při splynutí právnických osob), způsob odpisování si zvolí poplatník jako při pořízení nového majetku (limit součtu zůstatkových cen platí i zde).  

Roční odpisová sazba podle § 31 ZDP

Odpisová skupina   V prvním roceodpisování   V dalších letech odpisování   Pro zvýšenou vstupní cenu  
1.   20   40   33,3  
2.   11   22,25   20  
3.   5,5   10,5   10  
4.   2,15   5,15   5,0  
5.   1,4   3,4   3,4  
6.   1,02   2,02   2  

Jde o roční odpisovou sazbu, pokud se nevyužije nebo nelze využít zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %, 15 % nebo 20 % (v případě využití podle pravidel v § 31 ZDP jsou roční odpisové sazby jiné).

Koeficient pro zrychlené