dnes je 3.7.2020

Input:

Odložená daň z příjmů

8.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.15
Odložená daň z příjmů

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 2 ZoÚ – Předmět účetnictví

 • § 3 ZoÚ – Akruální princip

 • § 7 odst. 1 ZoÚ – Věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace

 • § 25 odst. 2 ZoÚ – Zásada opatrnosti

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

 • § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Metoda odložené daně

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 003 – Odložená daň

 • ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy

Komentář:

Odložená daň je důsledkem odlišných účetních pravidel od pravidel uplatňovaných při výpočtu splatné daně z příjmů. V účetnictví jsou ve sledovaném období zaúčtovány náklady či výnosy, které z daňového hlediska mají povahu:

 • trvale neuznatelných (tzv. trvalé rozdíly),

 • přechodně neuznatelných (tzv. přechodné rozdíly), tzn., že pro splatnou daň jsou uznatelné v jiném účetním (a zdaňovacím) období než jsou zaúčtovány.

Trvalé rozdíly se odložené daně netýkají; základem pro výpočet odložené daně jsou pouze přechodné rozdíly. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví stanoví pro zjišťování účtování a vykazování odložené daně následující pravidla:

 • Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu, založeném na přechodných rozdílech mezi daňovou základnou aktiv či pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze.

 • Odložená daň se zjišťuje povinně u účetních jednotek, které jsou součástí konsolidačního celku a které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. U ostatních účetních jednotek se rozhodnutí o účtování odložené daně ponechává v jejich kompetenci.

 • Přechodné rozdíly mohou být zdanitelné, které vyústí ve zdanitelné částky při určování základu daně budoucích období a vedou k odloženému daňovému dluhu (nebo k úhradě odložené daňové pohledávky), nebo odčitatelné, které vyústí v odčitatelné částky při určování základu daně budoucích období a vedou k odložené daňové pohledávce (nebo k rozpouštěním zdroje disponibilního zisku ve formě odloženého daňového dluhu).

 • Odložená daň se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví.

 • O odloženém daňovém dluhu účtuje účetní jednotka vždycky, o odložené daňové pohledávce účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že základ daně, proti kterému bude možné využít odloženou daňovou pohledávku, je dosažitelný.

 • V prvém roce účtování o odložené dani se zúčtují celkové přechodné rozdíly, vzniklé za celou existenci účetní jednotky. Částka vztahující se k předchozím účetním obdobím se zaúčtuje do vlastního kapitálu (do položky Jiného výsledku hospodaření minulých let), částka vztahující se k běžnému účetnímu období se zaúčtuje výsledkově.

 • Ke konci rozvahového dne účetní jednotka prověřuje účetní hodnotu odložené daňové pohledávky a v případě, že je nepravděpodobné, že bude dosažen dostatečný základ daně, který by umožnil využití