dnes je 18.2.2019
Input:

Nejčastější chyby v oblasti cestovních náhrad a jejich účinná prevence - 2. část

16.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.24.05
Nejčastější chyby v oblasti cestovních náhrad a jejich účinná prevence – 2. část

Ing. Karel Janoušek

Litera zákona je jedna věc a praxe druhá. Dokladem toho jsou častá pochybení při jejich aplikaci v praxi. Podívejme se na některé omyly, které vznikají při vyúčtování cestovních náhrad, a na cesty, které nás dovedou ke správnému výsledku.

Příklad č. 1

Musí být vozidlo zaměstnance použité se souhlasem zaměstnavatele na pracovní cestě havarijně pojištěno?

Havarijně pojištěno nemusí být žádné vozidlo. V daném případě je pouze na zaměstnavateli, jaké podmínky pro používání soukromých vozidel na pracovní cestě stanoví. Nepochybně ale musí jít o vozidlo, které splňuje podmínky používání na pozemních komunikacích, tzn., že vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku a na vozidlo musí být sjednáno tzv. zákonné pojištění.

Příklad č. 2

Zaměstnanci bylo podle § 157 odst. 2 ZP místo autobusu povoleno použití jeho soukromého osobního automobilu. Je nutným vedlejším výdajem parkovné za toto vozidlo?

Zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů za podmínek uvedených v § 164 ZP a dalších zákoníku práce, tzn., je rozhodující, zda takový výdaj zaměstnanec musel vynaložit a skutečně vynaložil v souvislosti s příslušnou pracovní cestou. Jestliže bylo zaměstnanci před pracovní cestou povoleno použít místo určeného dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy (např. autobusu) jeho soukromé vozidlo, musel s největší pravděpodobností toto vozidlo v průběhu pracovní cesty zaparkovat. Proto je parkovné zcela jednoznačně nutným vedlejším výdajem. To, že mu v tomto případě přísluší za použití soukromého vozidla náhrada jízdních výdajů ve výši ceny jízdného autobusem, není podstatné. Rozhodující je, že zaměstnavatel použití vozidla povolil a že v souvislosti s jeho použitím předmětný výdaj zaměstnanci vznikl.

Příklad č. 3

Zaměstnanec byl na pracovní cestě trvající 7 hodin služebním automobilem. Protože mu z této cesty vznikl pouze nárok na stravné ve výši 78 Kč, nevyplnil druhou stranu cestovního příkazu s tím, že stravné nenárokuje.

Právo na stravné zaměstnanci vzniká při tuzemské pracovní cestě trvající alespoň 5 hodin. Podle § 346c ZP totiž zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu náhradu výdajů příslušejících mu v souvislosti s výkonem práce, tedy cestovních náhrad, které mu podle zákoníku práce přísluší. Stravné tak zaměstnanci přísluší a zaměstnavatel je povinen mu ho poskytnout.

Doba trvání pracovní cesty je v uvedeném případě jednoznačně zřejmá ze záznamu o provozu vozidla (např. kniha jízd), který zaměstnanec při použití služebního vozidla nepochybně vyplnil, podepsal a zaměstnavateli předal. Tím mu také prakticky předal veškeré informace potřebné ke stanovení výše cestovních náhrad, které mu z této pracovní cesty přísluší. To, že zaměstnanec nevyplnil tiskopis cestovní příkaz, není podstatné. Nic také neznamená ani ústní nebo písemná poznámka zaměstnance, že stravné nechce.

Způsob, jak zaměstnanci uvedené stravné poskytnout, jistě zaměstnavatel najde (např. spolu se mzdou).

Příklad č. 4

Protože ve vnitřní směrnici máme uvedeno, že stravné se poskytuje při pracovní cestě trvající déle než 5 hodin neposkytuje, stravné při kratších cestách, tedy ani při cestě trvající přesně 5 hodin. Je to správně?

Podle ustanovení § 163 odst. 1 ZP vzniká zaměstnanci právo na stravné, trvá-li pracovní cesta alespoň 5 hodin. Stravné tedy zaměstnanci nepřísluší pouze v případě, kdy je pracovní cesta kratší než 5 hodin, pokud pracovní cesta trvala přesně 5 hodin, pak mu právo na stravné vzniklo. Uvedené ustanovení ve vnitřním předpisu je tedy v rozporu se zákonem a je neplatné.

Příklad č. 5

Zaměstnancům, kteří na pracovní cestě dostanou bezplatně stravu v plném rozsahu podle doby trvání pracovní cesty, neposkytujeme stravné. Je tento postup v souladu se zákonem?

Uvedený postup je v zásadě v rozporu se zákoníkem práce. Při bezplatném poskytnutí jídla charakteru snídaně, oběda nebo večeře přísluší zaměstnanci stravné snížené podle doby trvání pracovní cesty a počtu bezplatně poskytnutých jídel.

Pouze v případě, kdy zaměstnanec dostane během pracovní cesty bezplatně více uvedených jídel, např. při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin dvě jídla, při pracovní cestě trvající déle než 12 hod. až 18 hod. tři jídla a při cestě trvající déle než 18 hod. čtyři uvedená jídla, pak zaměstnanci stravné nenáleží (snížení by činilo 100 %). Může tedy nastat i případ, kdy je zaměstnanci v kalendářním dni bezplatně poskytnuta snídaně, oběd, večeře a druhá večeře např. formou studeného rautu nebo teplého bufetu na konferenci, recepci apod., tedy čtyři uvedená jídla.

Při menším počtu jídel zaměstnanci přísluší stravné snížené postupem uvedeným v § 163 odst. 2 ZP, resp. § 176 odst. 3 ZP.

Příklad č. 6

Stravné zaměstnancům nesnižujeme v případech, kdy zaměstnanci poskytnuté jídlo nehradil zaměstnavatel.

Zákoník práce ukládá povinnost snížit zaměstnanci stravné v případě, že mu bylo na pracovní cestě poskytnuto jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře bezplatně. Nestanoví přitom, kým bylo poskytnuto a kdo tedy jídlo hradil. To tedy znamená, že i v případě, kdy za zaměstnance platil např. oběd obchodní partner, měl by zaměstnanec tuto skutečnost uvést ve vyúčtování cestovních náhrad, protože mu přísluší stravné snížené.

Příklad č. 7

Lze za oběd nebo večeři považovat např. obložený chléb se zeleninou a nápojem, bagetu, toust apod.?

Jak je uvedeno v encyklopediích, je za oběd obvykle považováno jedno ze tří hlavních jídel, které se zpravidla konzumuje v době poledne. Typický oběd se skládá ze dvou či tří chodů (polévka, hlavní jídlo, dezert) v závislosti na tradici a času. Složení pokrmů během oběda je silně závislé na regionálních zvycích a liší se místo od místa. Někomu vyhovuje např. jen polévka s chlebem, někomu jen hlavní jídlo apod. Doba obědu je různá a závisí na denní aktivitě jedince, místním zvyku i jiných podmínkách. V tuzemsku je zvykem podávat oběd mezi 11.00–14.00 hod., v jiných zemích to může být později, např. až v 16 hod.

Večeře se většinou skládá z jednoho chodu, může být tepelně upravená nebo studená, může být servírovaná nebo mít podobu teplého či studeného rautu nebo bufetu u příležitosti sympozia, konference, recepce, banketu apod. V mezních případech záleží zejména na

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz