dnes je 30.6.2022

Input:

Nejčastější chyby při rozvoji a tréninku zaměstnanců

18.11.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.5 Nejčastější chyby při rozvoji a tréninku zaměstnanců

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Na školení a tréninky zaměstnanců věnují firmy často značné částky, jejich efektivnost je však mnohdy problematická. Zkušenosti ukazují, že účinnost školení a tréninků lze v řadě případů podstatně zvýšit, vyvarujeme-li se některých častých chyb, ke kterým při plánování, provádění i hodnocení školení a tréninků dochází.

Význam vlastních školitelů

Prvou otázkou, kterou je při koncipování firemního školení třeba řešit – a současně prvým častým zdrojem chyb – je zpravidla otázka, zda by se lektory měli stát vlastní zaměstnanci firmy či externí školitelé. U řady nových odborných znalostí je funkce externích školitelů často nezbytná a u mnoha obecněji použitelných schopností a dovedností zpravidla i efektivnější. Především větší firmy by však měly disponovat vlastním lektorským týmem, schopným rozšiřovat nejen podnikové know-how, ale i firemní kulturu. V případě, že školení zabezpečuje externí lektor, by mu měl být alespoň na čas přítomen i odpovídající liniový manažer, schopný doplňovat či upravovat obsah školení podle individuálních potřeb firmy.

Přizpůsobení externích školitelů

Organizace zadávající školení či trénink externímu lektoru či školitelské firmě by si měla uvědomit, že potřeby školení a tréninku jsou v každém podniku jiné: i firmy působící ve stejném oboru mají v tomto smyslu často odlišné potřeby. Standardní školicí a tréninkové programy mají proto vždy jen omezenou přidanou hodnotu. Tréninkovému programu by, jinými slovy, měla vždy předcházet analýza slabých míst ve schopnostech personálu, se kterými se firma potýká, a na ni navazující tvorba individualizovaného programu, jehož obsah je se školicí firmou do podrobností probrán a plně přizpůsoben podnikovým potřebám. Efektivní tréninkový program může přitom vzniknout jen tehdy, je-li prodiskutován nejen s personálním útvarem, ale i s liniovými manažery firmy a vnese-li tento management do něj řadu svých námětů a modifikací. Školicí organizace, která není schopná tímto procesem projít a předložit nabídku "šitou na míru“, není pro společnost usilující o efektivní školení svých zaměstnanců vhodným partnerem.

Úloha managementu

Moderní pojetí školení a tréninku vychází z jeho úzkého spojení s poradenstvím: firma zabezpečující školení či trénink by měla být schopna koncipovat jeho obsah na základě podrobné znalosti podnikových procesů a naopak, vnější poradenská organizace by měla být schopna dovést poradenské služby do konce v podobě odpovídajícího školení a tréninku personálu.

Úloha liniového managementu na školení

Zahrnutí liniového managementu do procesu plánování i realizace školicího či tréninkového programu je proto jedním z nejdůležitějších předpokladů jeho efektivnosti. Nejen proto, aby byl tento program správně orientován, ale i z toho důvodu, aby jej tento management přijal za svůj a chápal jako nástroj pro dosažení svých úkolů a cílů a aby po jeho ukončení podporoval využití nových poznatků a zkušeností v praxi. Jsou-li linioví

Nahrávám...
Nahrávám...