dnes je 20.7.2019
Input:

Kontrolní hlášení

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.30.1 Kontrolní hlášení

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 101c ZDPH§ 101k ZDPH – Kontrolní hlášení

2016–28. 7. 2016   29. 7. 2016–2017   2018  
Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud
a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato
1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH,
2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo
3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7 ZDPH.  
S účinností od 29. 7. 2016 bylo ke kontrolnímu hlášení doplněno ustanovení § 101j ZDPH, dle kterého povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bez předchozí výzvy správcem daně nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.
Současně dle přechodných ustanovení zákona č. 243/2016 Sb. se při posouzení splnění dané podmínky nepřihlíží k prodlení při podání kontrolního hlášení, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a také zaniká povinnost uhradit pokutu 1 000 Kč, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a o které dosud nebylo rozhodnuto platebním výměrem.  
S účinností od 1. 1. 2018 je nahrazeno ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH novým, které konkrétně vymezuje, že plátce je povinen v kontrolním hlášení kromě obecných náležitostí podání uvést:
a) identifikační a kontaktní údaje plátce,
b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně a
d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.