dnes je 18.2.2019
Input:

Kontrola zaměstnanců na požití alkoholu

9.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.22.01
Kontrola zaměstnanců na požití alkoholu

JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada

Jedním z problémů, se kterými se zaměstnavatelé setkávají, je efektivní a zákonné provedení kontroly, zda zaměstnanci nepracují pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. K tomu, aby kontrola mohla být podkladem pro disciplinární postih zaměstnance, musí být totiž provedena bez chyb a v souladu s právními předpisy. V tomto článku se tedy blíže podíváme na nástrahy, které na zaměstnavatele v této oblasti číhají, a na správný postup provádění kontrol na přítomnost alkoholu.

ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU

Základní povinností každého zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dle § 106 odst. 4 písm. e) ZP povinnost nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele, a to ani mimo pracovní dobu. Na pracoviště nesmí zaměstnanci pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek ani vstupovat. V pracovní době pak zaměstnanci nesmí požívat alkoholické nápoje či zneužívat jiné návykové látky ani mimo pracoviště zaměstnavatele.

Výjimka ze zákazu požívání alkoholických nápojů se aplikuje pouze na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách (tj. zaměstnanci pracující za vysokých teplot), pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a dále na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno (např. sommelier, degustátor).

Současně mají zaměstnanci stanovenou povinnost se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem podrobit zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Pokud jde o požadavek písemného určení vedoucího zaměstnance oprávněného vydat pokyn ke kontrole, pak je nutné zdůraznit, že se nemusí jednat o určení konkrétní osoby pro určitou kontrolu, ale může jít i o obecné vymezení pozic či úrovně řízení, na které jsou vedoucí zaměstnanci oprávnění vydat pokyn ke kontrole, a to pro všechny budoucí případy. Lze doporučit, aby určení vedoucího bylo obecné a zahrnovalo přímého nadřízeného, případně jakéhokoliv jiného vedoucího zaměstnance přítomného na pracovišti. Takto určený vedoucí nemusí samotnou zkoušku vykonat, postačí pouze, pokud určený vedoucí zaměstnanec udělí pokyn k provedení kontroly (samotnou kontrolu tak může provést např. osoba odpovědná za BOZP na telefonický pokyn určeného vedoucího zaměstnance). Požadavek písemného určení pak je nejvhodněji naplněn, je-li takové určení obsaženo ve vnitřním předpise zaměstnavatele (viz níže).

PROVEDENÍ KONTROLY

Právní předpisy rozlišují dva způsoby provedení zkoušky na alkohol, a to tzv. orientační vyšetření („dýchnutí”) a odborné lékařské vyšetření (odběr krve). Této problematice se věnuje nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nabyl účinnosti 31. 5. 2017.

Orientační vyšetření nicméně není blíže upraveno a lze jej tedy provést jakýmkoliv prostředkem, kterým lze určit hladinu alkoholu u zaměstnance (nejčastěji různými analyzátory alkoholu z dechu). Není-li ovšem orientační vyšetření provedeno analyzátorem alkoholu v dechu, který je certifikován1, musí za účelem průkaznosti na orientační zkoušku navazovat odborné lékařské vyšetření. Pouze v případě certifikovaného měřidla je orientační vyšetření vnímáno jako dostatečné a není třeba následně provádět lékařské vyšetření. Pokud by zaměstnavatel použil necertifikované zařízení a neprovedl odborné lékařské vyšetření, pak by zejména v případě ukončení pracovního poměru nemusel být v soudním sporu se zaměstnancem úspěšný z důvodu neprokázání ovlivnění alkoholem.

Pokud je nutné provést odborné lékařské vyšetření, závisí volba zdravotnického zařízení na zaměstnavateli. Stejně tak je zaměstnavatel povinen zajistit dopravu zaměstnance do tohoto zařízení k provedení vyšetření. V této souvislosti lze jednoznačně doporučit, aby k dopravě došlo za přítomnosti vedoucího zaměstnance a pokud možno co nejrychlejším způsobem (např. služebním automobilem).

Poskytovatel zdravotnických služeb je povinen na žádost zaměstnavatele bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření (zejména odebrat příslušný biologický materiál, ze kterého bude prováděno toxikologické vyšetření). Nemělo by tedy docházet k situacím, kdy zaměstnanec bude na vyšetření čekat např. několik hodin (což by samozřejmě významně ovlivnilo výsledek).

Bude-li zaměstnavatel provádět orientační měření certifikovaným analyzátorem přítomnosti alkoholu v dechu, kdy již nebude následně prováděno lékařské vyšetření, doporučujeme toto měření několikrát zopakovat v intervalech 15–20 minut. Tímto opakováním můžeme získat další informace významné pro posouzení závažnosti porušení zaměstnance. Například, bude-li hladina alkoholu v čase klesat, je zřejmé, že již uplynula větší doba od požití alkoholu. Naopak, bude-li hladina alkoholu v čase stoupat, je zřejmé, že zaměstnanec požil alkohol v krátké době před prováděným testem, tedy před začátkem výkonu práce nebo dokonce v jejím rámci (což je nepochybně závažnější prohřešek). Pro snížení rizik v případném soudním sporu o platnost následného propuštění lze rovněž doporučit, aby se orientačnímu vyšetření podrobili opakovaně i další zaměstnanci (aby bylo zřejmé, že přístroj skutečně funguje).

O provedení orientační zkoušky by měl být sepsán protokol, který zachytí výsledky všech provedených měření a zkoušek, který bude podepsán příslušným zaměstnancem provádějícím měření a kontrolovaným zaměstnancem, který nicméně může odmítnout protokol podepsat. Lze doporučit, aby protokol také zahrnoval poučení zaměstnance podrobit se zkoušce a případné důsledky odmítnutí (viz níže).

ODCHYLKY MĚŘENÍ A PRŮKAZNOST

V rámci výsledků měření přítomnosti alkoholu je nutné také správně zhodnotit dosažené výsledky. Přestože zákoník práce má vůči hladině alkoholu v krvi z právního pohledu nulovou toleranci, v praxi je nutné s určitou tolerancí počítat. Nejprve je nutné vzít do úvahy, že použité měřicí přístroje a techniky mají určité odchylky. Při určené hladině alkoholu do 0,2 promile se může jednat právě o odchylku měření a danou osobu je nutné hodnotit, že není pod vlivem alkoholu. Hodnota do 0,3 promile pak z lékařského hlediska znamená téměř nulové reálně ovlivnění. Forenzní stanovisko v oboru soudního lékařství ve vztahu k alkoholu v krvi totiž považuje hladinu alkoholu do 0,2 g/kg za neprůkaznou, hladinu alkoholu do 0,3 g/kg označuje za nevýznamnou pro silniční provoz a hladina alkoholu mezi 0,31 a 0,49 g/kg pak svědčí o skutečnosti, že dotyčná osoba alkohol požila, avšak je jím prakticky neovlivněna – viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4733/2015.

V tomto rozsudku soudy posuzovaly situaci vedoucího směny v ocelárně, kterému byla při první orientační zkoušce naměřena hladina alkoholu 0,32 promile, poté 0,23 promile a následným lékařským vyšetřením zjištěna hladina 0,11 promile. Výpověď přitom shledal Nejvyšší soud neplatnou, a to právě s přihlédnutím ke skutečnosti, že při zjištěné hladině alkoholu nebyl zaměstnanec alkoholem reálně ovlivněn a navíc se jednalo o dlouholetého zaměstnance bez předchozích problémů souvisejících s výkonem práce. Zaměstnanec tedy již může být hodnocen jako pod vlivem alkoholu, ale výši ovlivnění je nutné promítnout do hodnocení závažnosti porušení ze strany zaměstnance.

I z tohoto důvodu je nutné zkoušku analyzátorem dechu několikrát v pravidelných odstupech zopakovat, aby se vyloučila odchylka měření.

ODMÍTNUTÍ KONTROLY A DOMNĚNKA OPILOSTI

Pokud zaměstnanec nesplní svou povinnost podrobit se příslušné zkoušce na přítomnost alkoholu v krvi, má to samozřejmě určité právní následky. S účinností nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tedy od

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz