dnes je 18.2.2019
Input:

Konkurenční doložka v judikatuře českých soudů

21.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.21.01
Konkurenční doložka v judikatuře českých soudů

Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Mgr. Andrea Drozdíková

Potěšující rekordně nízká nezaměstnanost v posledních letech má i odvrácenou tvář - nedostatek pracovníků (včetně těch velmi kvalifikovaných). Hledání potřebných zaměstnanců je tak zdlouhavější a obtížnější. I proto je stále aktuální téma konkurenčních doložek v pracovněprávních vztazích. Pokud totiž zrovna sháníte odborného pracovníka pro Vaši společnost, je velice pravděpodobné, že je již zaměstnán někde jinde a při plánu zaměstnat jej můžete narazit na překážku v podobě zmíněné konkurenční doložky. Nebo chcete naopak zabránit využívání Vašeho know-how (konkurencí) skrze zaměstnávání Vašich bývalých zaměstnanců.

ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY KONKURENČNÍ DOLOŽKY

Stěžejní ustanovení ohledně konkurenční doložky nalezneme v § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákoník práce”). Zde se dočteme, že konkurenční doložka představuje závazek zaměstnance po skončení zaměstnání nevykonávat výdělečnou činnost, která by byla s ohledem na předmět činnosti zaměstnavatele shodná, nebo vůči zaměstnavateli měla soutěžní povahu. Dobu trvání závazku nelze sjednat na více než 1 rok. Při dodržování tohoto omezujícího závazku má zaměstnanec nárok na peněžitou kompenzaci ve výši alespoň jedné poloviny jeho průměrného měsíčního výdělku. V konkurenční doložce si lze sjednat smluvní pokutu, ač to jinak v zásadě pracovní právo neumožňuje.

Konkurenční doložku lze sjednat v rámci pracovní smlouvy, ale pak i samostatně kdykoliv v průběhu pracovního poměru. Podmínkou je, aby byla sjednána písemně a se zaměstnancem, po kterém to lze spravedlivě požadovat – je tedy potřeba vzít v potaz povahu informací a poznatků, které zaměstnanec při výkonu své práce získá, a dále se nesmí jednat o zaměstnance, u nichž uzavření konkurenční doložky vylučuje § 311 ZP (Jedná se ve zkratce o pedagogické pracovníky). Stejně jako uzavření konkurenční doložky, tak i odstoupení od ní musí mít písemnou formu.

Na první pohled výše uvedená základní pravidla nepůsobí nijak nejasně, přesto je judikatura (tj. soudní rozhodovací praxe) k tématu konkurenční doložky poměrně bohatá. Pojďme si ta zajímavější a důležitá soudní rozhodnutí ve vztahu k jednotlivým základním pravidlům projít.

S KÝM JE MOŽNO KONKURENČNÍ DOLOŽKU UZAVŘÍT?

Konkurenční doložku lze uzavřít s těmi zaměstnanci, kteří v rámci výkonu své práce získají (či mohou získat) konkurenčně využitelné informace a poznatky. Z toho vyplývá, že konkurenční doložka uzavřená s běžným zaměstnancem nevykonávajícím žádné specializované práce, a který se ani v průběhu zaměstnání do styku s takovými informacemi nedostane, bude jen stěží platná. Pokud se však jedná o zaměstnance, který takové informace a poznatky může nabýt, nelze se zpětně dovolávat neplatnosti konkurenční doložky jen proto, že tyto informace ve skutečnosti nenabyl (tamtéž, tedy rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 506/2013).. Respektive uzavřená doložka nemůže být neplatná jenom proto, že k jejímu uzavření došlo ještě před tím, než zaměstnanec tyto informace vůbec mohl získat. Takto se vyslovil Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 4986/2010.

VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

Dále se pozastavíme nad výkladem soutěžní povahy konkurenční činnosti po skončení zaměstnání. Co se tímto vlastně myslí a jak se povaha výdělečné činnosti zaměstnance vůči činnosti zaměstnavatele posuzuje? Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 21 Cdo 2995/2011) nestačí pouze porovnat zapsaný předmět činnosti zaměstnavatele vs. konkurenta v obchodním rejstříku či živnostenském oprávnění (či v jiném obdobném veřejném zdroji informací), zda se tyto kryjí zcela, nebo jen zčásti. Každý případ je potřeba posuzovat individuálně a vždy zkoumat faktický výkon činnosti. Může nastat situace, kdy se zapsané předměty činnosti nekryjí ani zčásti a přesto se zaměstnanec (nebo jeho nový zaměstnavatel) může ocitnout v navzájem konkurenčním postavení. Anebo naopak, zapsané předměty činnosti jsou naprosto totožné a přitom se činnosti zaměstnance a zaměstnavatele nemohou dostat do konkurenčního postavení (představíme-li si například výkon živnosti volné a v rámci ní obor činnosti výroby, obchodu a služeb jinde nezařazené).

Patrně nejbohatší judikatura je pak věnována otázce přiměřené peněžité kompenzace zaměstnance. Přestože je ze zákona i rozhodovací praxe soudů naprosto zřejmé, že konkurenční doložka představuje vzájemně vyvážený závazek a zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci přiměřenou kompenzaci (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1276/2001 ze dne 11. dubna 2002), stále někteří zaměstnavatelé v tomto chybují. Například ve věci rozhodnuté rozsudkem Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 Cdo 5008/2009 namítal bývalý zaměstnavatel, že žádné protiplnění pro zaměstnance nebylo potřeba, když tento obdržel při ukončení pracovního poměru tzv. odchodné (V době rozhodování o této věci bylo odchodné zakotveno v tehdejším znění zákoníku práce pro případ odvolání vedoucího zaměstnance z funkce před skončením finančního období.). Poskytnuté odchodné nicméně plnilo jiný účel než peněžité protiplnění za dodržování konkurenční doložky, a sice peněžitou kompenzaci za náhlou změnu postavení jako vedoucího zaměstnance (kdy mohl být ze

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz