dnes je 24.1.2019
Input:

Institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a jeho praktické využití

11.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.11.01
Institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a jeho praktické využití

Mgr. Pavla Kaufmannová

Existuje mnoho pracovněprávních nástrojů, které zaměstnavatelům umožňují využívat zaměstnance i jiným způsobem, než mají sjednáno v pracovní smlouvě, a flexibilně tak pozměňovat obsah pracovního poměru. V souladu se zákoníkem práce lze například zaměstnance vyslat na pracovní cestu, přeložit jej v rámci pracovišť zaměstnavatele do jiného místa výkonu práce, nebo jej dočasně přidělit k výkonu práce pro jiného zaměstnavatele. Uvedené změny v obsahu pracovního poměru nicméně vyžadují splnění určitých podmínek. Vzhledem ke skutečnosti, že v praxi bývá nejproblematičtější pochopení limitů a možností využití dočasného přidělení, věnujeme se dále tomuto tématu.

PODMÍNKY DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ

Dočasné přidělení k výkonu práce pro jiného zaměstnavatele, které je také známé pod neformálním výrazem „vyslání”, přináší možnost zaměstnance pracovně využít u jiného subjektu. Nejčastěji se bude jednat zejména o potřebu předání znalostí od obchodně úspěšnější sesterské společnosti, časově omezenou potřebu snížit počet zaměstnanců z důvodu poklesu poptávky po výrobcích zaměstnavatele či naopak o potřebu přechodně zvýšit počet zaměstnanců z důvodu vyššího odběru produktů, nebo o pomoc při implementaci nových výrobních technologií, které výborně ovládají zaměstnanci vysílajícího zaměstnavatele.1 Ať už je důvod této změny jakýkoli, zaměstnanci vždy zůstávají zaměstnáni u svého zaměstnavatele.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne využít dočasné přidělení, je nutné splnit několik podmínek. Nejprve je nutné se dohodnout se zaměstnancem na vyslání a uzavřít za tímto účelem písemnou dohodu, která obsahuje několik podstatných náležitostí. Mezi ně patří označení přijímajícího zaměstnavatele, den zahájení dočasného přidělení, druh a místo výkonu práce a uvedení doby, na kterou má k této změně dojít. Ačkoli zákoník práce vyžaduje uzavření této dohody pouze mezi zaměstnancem a současným zaměstnavatelem, ve svém důsledku se jedná o trojstranný smluvní vztah, neboť logicky s vysláním musí souhlasit i přijímající zaměstnavatel. Nebylo by tedy možné jiného zaměstnavatele nutit k přijetí zaměstnance jiného subjektu pouze s tvrzením, že ti se na této skutečnosti dohodli. V této souvislosti se proto v praxi hovoří o „vysílacím dopise”, který obsahuje jak souhlas zaměstnance, tak dohodu obou zaměstnavatelů včetně všech náležitostí. Přestože zákoník práce ani jiný právní předpis vysílací dopis jako zvláštní druh trojstranné dohody nikde neupravuje, v běžném životě se s tímto pojmem často setkáváme, a to i při komunikaci s úřady, které mají tento pojem zažitý a s pevnou pravidelností dohodu jako vysílací dopis označují.2

Institut dočasného přidělení podle zákoníku práce je velmi podobný běžnému agenturnímu zaměstnávání, nicméně oproti agenturnímu zaměstnávání je jeho režim značně volnější, zejména z toho pohledu, že k přidělení zaměstnanců není třeba získat povolení ke zprostředkování zaměstnání (tzv. licenci agentury práce) a plnit související povinnosti. Na druhou stranu však existují určité limity, které by měly zabránit zneužívání dočasného přidělení a právě obcházení pravidel agenturního zaměstnávání.

Předně tak platí, že dočasné přidělení je možné uskutečnit až po uplynutí šesti měsíců od vzniku pracovního poměru. U agenturního zaměstnávání toto omezení neplatí a je možné zaměstnance přidělovat k uživateli neprodleně po uzavření pracovního poměru, neboť za tímto účelem je pracovní poměr s agenturou uzavírán. Došlo-li by k porušení této podmínky, nebyla by dohoda platně uzavřena, a to z důvodu jejího rozporu se zákonem.

Přijímající zaměstnavatel navíc nesmí za umožnění dočasného přidělení od původního zaměstnavatele přijmout žádnou zvláštní odměnu, nebo si účtovat nějaké poplatky, tak jako to dělají agentury práce. Vzhledem k tomu, že je to původní zaměstnavatel, kdo nadále zaměstnanci vyplácí mzdu nebo plat (případně poskytuje cestovní náhrady), ačkoli je práce fakticky vykonávána u jiného subjektu, který z ní profituje, umožňuje zákoník práce, aby přijímající zaměstnavatel uhradil vzniklé náklady na zaměstnance zaměstnavateli vysílajícímu. Do těchto nákladů poté podle vyjádření Generálního finančního ředitelství patří jak mzda/plat včetně jejich náhrad a cestovní náhrady, tak i sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, bonusy a benefity vyplývající z pracovní smlouvy, plnění vyplývající z kolektivní smlouvy nebo interních předpisů vysílajícího zaměstnavatele, jakož i další náklady související s pracovněprávním vztahem.3 Uvedenou možnost úhrady vynaložených nákladů si nicméně musí zaměstnavatelé sjednat, protože v opačném případě na úhradu vysílajícímu zaměstnavateli nárok nevznikne. Případně je možné i výslovně stanovit, jaké složky budou takto hrazeny, což v praxi velmi doporučujeme, protože přesnou definici obsahu těchto nákladů zákon nikde samostatně nestanoví. Navíc doporučujeme tuto oblast a případné zahrnutí do daňově uznatelných nákladů přijímajícího zaměstnavatele konzultovat vždy

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz