dnes je 24.1.2019
Input:

Finanční leasing ve zvláštních případech v daňové evidenci

17.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční leasing ve zvláštních případech v daňové evidenci

RNDr. Ivan Brychta

1. Předčasné ukončení finančního leasingu

Možnosti

K předčasnému ukončení finančního leasingu (před termínem sjednaným ve smlouvě) může dojít z mnoha důvodů, ať již ze subjektivních (ukončení činnosti podnikatele), nebo objektivních (zničení či odcizení předmětu FL). Nejčastější jsou následující situace:

• majetek se vrací pronajímateli,

• majetek odkupuje uživatel,

• majetek je v důsledku škody vyřazen (byl odcizen či neopravitelně poškozen),

• majetek je postoupen uživatelem na jiného uživatele (cese leasingu mezi uživateli).

Právní úprava

Právní úprava

Ve všech uvedených případech platí, že:

• podle § 21d odst. 4 ZDP se považuje smlouva pro účely ZDP od data uzavření za smlouvu o nájmu;

• podle § 24 odst. 6 ZDP může být daňovým výdajem pouze poměrná část úplaty (která je výdajem podle § 24 odst. 2 písm. h) ZDP bodu 2) připadající ze sjednané doby FL na skutečnou dobu FL anebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty připadající na skutečnou dobu FL.

Příklad

Pan Malý užívá na základě smlouvy o finančním leasingu osobní automobil od června 201X (včetně), sjednaná doba FL je 60 měsíců. Při podpisu smlouvy a převzetí vozu dne 10. 6. 201X zaplatil mimořádnou splátku ve výši 120 000 Kč, dále měl dle splátkového kalendáře k 20. dni každého měsíce (počínaje již červnem 201X) platit běžné splátky ve výši 10 000 Kč. Těchto běžných splátek měl zaplatit celkem 60, zaplatil jich však jen 12 a kvůli finančním problémům vozidlo dne 30. 5. 201X+1 vrátil pronajímateli a smlouvu předčasně ukončil.

Dle § 24 odst. 6 ZDP tedy je daňově uznatelná pouze část zaplacených splátek. Pan Malý by v případě neukončení smlouvy zaplatil celkem 120 000 + (60 × 10 000) = 720 000 Kč. Vzhledem k tomu, že doba užívání byla jen jednu pětinu smluvené doby (12 měsíců místo 60 měsíců), je dle § 24 odst. 6 ZDP výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze jedna pětina, v našem případě tedy 144 000 Kč. Jelikož pan Malý zaplatil celkem 240 000 Kč (mimořádnou splátku 120 000 Kč a 12 × 10 000 Kč jako běžné splátky), část zaplacené úplaty ve výši 96 000 Kč nebude daňově uznatelná.

Naštěstí pan Malý nebude muset řešit opravu výdajů roku 201X, neboť veškeré splátky FL byly evidovány při úhradě jako výdaje neovlivňující základ daně, a pouze na konci roku 201X byla řešena poměrná část úplaty (ve výši 12 000 × 7 = 84 000 Kč) jako daňový výdaj. Obdobně bude postupovat i v roce 201X+1, kdy předčasně ukončil finanční leasing, kdy si jako daňový výdaj uplatní 12 000 × 5 = 60 000 Kč.

Předmět odprodán uživateli

V běžném životě může dojít i k situaci, kdy je po předčasném ukončení FL předmět odprodán uživateli. Po předčasném ukončení FL se ZDP dívá na vztah jako na nájemní, ale aby bylo zaplacené nájemné daňově účinné, musí být splněna podmínka v § 24 odst. 5 ZDP.

§ 24 odst. 5 ZDP říká, že dojde-li k prodeji najatého hmotného majetku, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu, po jejich ukončení nájemci nebo uživateli, uznává se nájemné nebo úplata do výdajů pouze za podmínky, že:

u hmotného majetku, který lze dle ZDP odpisovat, nebude kupní cena nižší než zůstatková cena vypočtená s použitím rovnoměrných odpisů podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP (tedy bez navýšení o 10, 15 či 20 % v 1. roce) ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován; přitom:

• při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze vstupní ceny včetně DPH, a

• pokud vlastník (pronajímatel) u tohoto majetku pokračoval v odpisování (podle § 30 odst. 10 ZDP), stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nedošlo,

u pozemků nebude kupní cena nižší než cena určená podle ZOM platná ke dni nabytí pozemku (v případě sjednání dohody o budoucí koupi pozemku v souvislosti s finančním pronájmem stavby na tomto pozemku se uvažuje cena podle ZOM ke dni prokazatelného sjednání dohody o budoucí koupi pozemku),

u hmotného majetku, vyloučeného z odpisování za podmínky, že kupní cena nebude nižší než cena stanovená podle ZOM platná ke dni sjednání kupní smlouvy,

u hmotného majetku odpisovaného podle § 30b ZDP (vymezení viz text Odpisy hmotného majetku) nebude nižší než zůstatková cena stanovená podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka (pronajímatele) za dobu, po kterou byl tento majetek odpisován; přitom pokud vlastník (pronajímatel) u tohoto majetku pokračoval v odpisování (podle § 30 odst. 10 ZDP), stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nedošlo.

Příklad

Pan Novák byl uživatelem osobního vozu od května 201X (včetně) na 54 měsíců na základě finančního leasingu. Při podpisu LS pan Novák uhradil nultou vyšší splátku 135 000 Kč a dále má hradit měsíčně 6 000 Kč. Koncem dubna 201X+1 (po 12 měsících, kdy kromě nulté splátky uhradil ještě 12 měsíčních splátek), se s leasingovým pronajímatelem dohodl na předčasném ukončení FL s tím, že automobil odkoupí za 320 000 Kč. Pro ověření testu doplňme, že leasingový pronajímatel pořídil vůz v únoru 201X za 400 000 Kč vč. DPH.

Pro pana Nováka bude předčasné ukončení FL znamenat, že se na vztah bude pohlížet od počátku jako na nájem. Test dle § 24 odst. 5 ZDP provede pan Novák takto:

Rok    Rovnoměrný odpis (2. OS)    Odpis v Kč    Zůstatková cena v Kč   
201X    11 %    44 000    356 000   
201X+1    11,125 % (poloviční z 22,25%)    44 500    311 500   

Jak je vidět z tabulky, bude podmínka § 24 odst. 5 ZDP pro kupní cenu splněna (320 000> 311 500) a pan Novák nebude mít problémy s daňovou uznatelností dříve uplatněných výdajů z úplaty.

Pan Novák do dne předčasného ukončení FL uhradil ve splátkách celkem 207 000 Kč [tj. 135 000 Kč + (12 × 6 000 Kč)], z toho má v daňových výdajích roku 201X částku 68 000 Kč (tj. 8 × 8 500 Kč) a do daňových výdajů roku 201X+1 si může zahrnout částku 34 000 Kč (tj. 4 × 8 500 Kč). Zbylou část ve výši 105 000 Kč si podle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP zohlední ve vstupní ceně odkupovaného vozidla, která tak bude 425 000 Kč.

Nesplnění testu při odkupu

Pokud poplatník po předčasném ukončení FL odkoupí předmět finančního leasingu do svého majetku, ale nesplní podmínky § 24 odst. 5 ZDP, pak:

• všechny uhrazené úplaty za užívání (příp. zálohy na ně), a to i za předchozí roky, budou pro bývalého uživatele daňově neuznatelným výdajem, ale

• tyto nedaňové částky vstoupí do vstupní ceny pořízeného majetku (podle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP).

Příklad

Vyjděme z předchozího příkladu, ale předpokládejme, že odkup se uskutečnil za 300 000 Kč, tedy za nižší cenu, než je vypočtená daňová zůstatková cena automobilu (311 500 Kč). Pan Novák v důsledku toho bude muset řešit daňově neuznatelnost všech dosud ve výdajích uplatněných částek.

Dle zadání činila celková úplata u FL 459 000 Kč [nultá splátka 135 000 Kč a (54 × 6 000 Kč)], z toho vychází časově rozlišený výdaj 8 500 Kč/měsíc.

Pan Novák do dne předčasného ukončení FL uhradil ve splátkách celkem 207 000 Kč [tj. 135 000 Kč + (12 × 6 000 Kč)], z toho má v daňových výdajích roku 201X částku 68 000 Kč (tj. 8 × 8 500 Kč). Důsledky jsou pro pana Nováka následující:

S použitím § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 ZDP si pan Novák za rok 201X+1 zvýší své daňové příjmy o částku v předchozích letech uplatněnou jako daňový výdaj, tj. o 68 000 Kč.

Celková pořizovací cena osobního automobilu pana Nováka bude moci být zvýšena o uhrazené nedaňové úplaty za užívání, tedy o částku 207 000 Kč, a spolu s odkupní cenou 300 000 Kč tedy bude vstupní cena odkupovaného automobilu 507 000 Kč.

Z této částky (507 000 Kč) si bude moci pan Novák také poprvé za rok 201X+1 vypočítat daňový odpis (zrychleně či rovnoměrně).

2. Postoupení předmětu finančního leasingu

Vymezení situace

S postoupením (přenecháním) předmětu finančního leasingu a otázkami s tím spojenými se můžeme setkat stále častěji. Možná je přitom jak změna v osobě uživatele, kterou se pokusíme rozebrat v následujícím, tak změna v osobě pronajímatele (ta však nebývá u poplatníků vedoucích daňovou evidenci tak častá, neboť pronajímateli bývají v 99 % právnické osoby – obchodní korporace s velkým kapitálem, který je zde nezbytný).

Původní uživatel bývá označován též jako postupitel a nový uživatel jako postupník.

Zákonná úprava

Cílem zákonodárců bylo zavést takovou úpravu, aby i přes postoupení FL mezi uživateli nedošlo k tomu, že si některý z nich uplatní vyšší daňový výdaj, než který odpovídá časově rozlišené úplatě na období, kdy byl uživatelem. Tomu je přizpůsobeno i vymezení v ZDP:

• podle § 24 odst. 6 ZDP si původní uživatel uplatní jen poměrnou část časově rozlišené úplaty na období, kdy byl uživatelem (pokud by uhradil méně, bude daňovým výdajem jen tato nižší částka),

• podle § 24 odst. 2 písm. h) ZDP si nový uživatel uplatní také jen poměrnou část připadající na období, kdy je uživatelem, nicméně zákon zohledňuje i to, že úplata nemusí být poskytnuta pouze leasingovému pronajímateli, ale mohla být poskytnuta i jako odstupné původnímu uživateli,

§ 25 odst. 1 písm. ze) ZDP pak zaručuje, že vyšší část odstupného poskytnutá novým uživatelem původnímu nebude moci být daňovým výdajem.

Tyto zásady jsou v dalším ukázány na příkladech.

Daňová uznatelnost při „prostém” postoupení

Jak tedy vyplývá ze zákonné úpravy, původní i nový uživatel si mohou zahrnout do daňově uznatelných výdajů poměrný díl výdajů vzhledem k době, kdy jsou uživateli předmětu finančního leasingu. Totéž se týká i případného vyrovnání splátek či záloh (závdavků) předplacených původním uživatelem.

Příklad

Pan Původní užívá zemědělský stroj – rozmetadlo mrvy a umělých hnojiv (1. odpisová skupina) na základě smlouvy o finančním leasingu s těmito parametry (pro zjednodušení neuvažujeme DPH):

celková doba FL    36 měsíců   
počátek FL    11/201X   
nultá vyšší splátka    180 000 Kč   
výše pravidelné 1. až 36. měsíční splátky    10 000 Kč   
kupní cena po ukončení FL    1 000 Kč   
Rok    Počet měsíců    Daňově uznatelná úplata – poměrná část v Kč   
Nultá splátka    Měsíční splátka    Celkem   
201X    2   10 000    20 000    30 000   
201X+1    12   60 000    120 000    180 000   
201X+2    12   60 000    120 000    180 000   
201X+3    10   50 000    100 000    150 000   
Celkem    36   180 000    360 000    540 000   

Z tabulky vyplývá, že pan Původní si do výdajů uplatní každý měsíc 15 000 Kč (určeno jako 1/36 z celkové ceny 540 000 Kč), za rok 201X pak celkem částku 30 000 Kč, neboť FL trvá 2 měsíce.

V roce 201X+1 se však pan Původní dostane do finančních problémů a rozhodne se smlouvu o finančním leasingu postoupit na podnikatele pana Nového. Souhlas od leasingového pronajímatele k postoupení smlouvy získá, a tak se k 1. 11. 201X+1 zemědělský stroj dostane do užívání nového uživatele pana Nového.

Tímto se daňové podmínky změní následujícím způsobem:

Rok   Počet měsíců   Daňově uznatelná úplata – poměrná část v Kč  
Nultá splátka   Měsíční splátka   Celkem  
201X    2   10 000    20 000    30 000   
201X+1    10   50 000    100 000    150 000   
Celkem    12   60 000    120 000    180 000   
Poznámka: Zůstatek daňově neuplatněné nutné splátky činí 120 000 Kč (180 000 – 60 000).   

Po dohodě dojde k vyrovnání mezi uživateli ve výši 120 000 Kč, tedy ve výši nerozpuštěného zbytku vyšší nulté splátky zaplacené panem Původním.

Pan Původní v roce 201X+1 uhradil celkem 10 splátek a jeho daňovým výdajem bude za těchto 10 měsíců částka ve výši 150 000 Kč. Zbylou část zaplacené, ale nezapočítané nulté vyšší splátky ve výši 120 000 Kč není možné uznat za daňově účinný výdaj. Zároveň ale ani vyrovnání od nového uživatele ve stejné výši 120 000 Kč neovlivní daňový základ pana Původního, a to podle § 23 odst. 4 písm. e) ZDP, podle něhož se do příjmů nezahrnou částky, pokud přímo souvisejí s nedaňovými výdaji, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů.

Výše uvedené zachytí pan Původní v daňové evidenci takto:

Po sepsání dohody o postoupení FL za 120 000 Kč si zaeviduje do knihy pohledávek tuto částku jako pohledávku za panem Novým. V momentě jejího uhrazení (předpokládejme, že 15. 12. 201X+1) bude evidovat příjem 120 000 Kč, který s odkazem na předchozí neovlivní základ daně.

Při zpracování přiznání zahrne pan Původní do daňových výdajů částku 150 000 Kč jakožto poměrnou část časově rozlišené úplaty za 10 měsíců roku 201X+1 (předpokládáme, že všechny splátky byly při zaplacení evidovány jako výdaj neovlivňující základ daně).

Pan Původní Daňová evidence – časové rozlišení z titulu finančního leasingu Smlouva č.  
Rok    Doba užívání – počet měsíců    Daňově uznatelná úplata (Kč)    Skutečně zaplaceno (Kč)    Rozdíl (Kč)   
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz