dnes je 17.2.2019
Input:

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

18.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.19.4
Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 19/2018

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty na jedné straně slouží plátci nebo osobě identifikované k dani jako podklad pro sestavení daňových přiznání, souhrnných hlášení a kontrolních hlášení, na druhé straně slouží správci daně ke kontrole a ověřování správnosti údajů vykázaných plátcem nebo osobou identifikovanou k dani v uvedených daňových tvrzeních. Pokud správci daně vzniknou pochybnosti o správnosti, pravdivosti a průkaznosti údajů uvedených v daňovém přiznání, v souhrnném hlášení nebo v kontrolním hlášení, pak za účelem odstranění těchto pochybností obvykle nejprve požaduje předložení evidence pro účely daně z přidané hodnoty za sledované období. Předložení evidence pro účely daně z přidané hodnoty je také obvyklé při zahájení daňové kontroly týkající se DPH.

Evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, která je ze zákona povinná pro všechny plátce a osoby identifikované k dani, je třeba odlišit od záznamní povinnosti podle § 97 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, která může být za účelem správného zjištění a stanovení daně uložena konkrétnímu daňovému subjektu rozhodnutím správce daně (součástí tohoto rozhodnutí musí být přesné stanovení zaznamenávaných údajů, jejich členění a uspořádání, popřípadě návaznost na doklady, z nichž je záznam veden).

Obecná pravidla pro vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty jsou stanovena v § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH).

Podle § 100 odst. 1 ZDPH jsou plátce nebo identifikovaná osoba povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.

Zákonem není stanovena forma vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty a obsahové vymezení této evidence slovy „veškeré údaje vztahující se k daňovým povinnostem plátce či identifikované osoby” je ve svém důsledku velmi nejednoznačné, což umožňuje různě široké výklady, neboť zákonem není vůbec stanoveno, jako údaje musí být uváděny v daňovém přiznání a v souhrnném hlášení (při sestavování těchto daňových tvrzení se plátci a identifikované osoby musí řídit pokyny finanční správy k vyplnění formulářů, ze kterých teprve vyplývá rozsah požadovaných údajů) a v případě kontrolního hlášení je teprve od 1. 1. 2018 v § 101d odst. 1 ZDPH vymezeno alespoň rámcově, jaké údaje je plátce povinen uvádět v kontrolním hlášení (celý rozsah požadovaných údajů pak i v tomto případě vyplývá až z pokynů finanční správy k vyplnění kontrolního hlášení).

Podle § 100 odst. 2 ZDPH je plátce povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.

Podle důvodové zprávy k návrhu tohoto ustanovení z roku 2012, je účelem povinného uvádění DIČ poskytovatelů zdanitelných plnění zvýšení efektivity kontroly uplatňovaných nároků na odpočet daně. Tato povinnost se nevztahuje na přijatá zdanitelná plnění, u kterých byl poskytovatelem vystaven zjednodušený daňový doklad (podle § 30 ZDPH lze daňový doklad vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč a nejedná se o plnění uvedená v § 30 odst. 2 ZDPH).

Podle § 100 odst. 3 ZDPH je plátce povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty:

a) přehled uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně

Znamená to, že plátce musí v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vést formou blíže nespecifikovaného přehledu i taková uskutečněná plnění, která se neuvádí v daňovém přiznání ani v kontrolním hlášení. Zatímco okruh plnění osvobozených od daně je ze zákona zřejmý (viz § 51 až 71g ZDPH), není ze zákona příliš jasný okruh plnění, která nejsou předmětem daně, jež musí být vedena v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty podle § 100 odst. 3 písm. a) ZDPH (ustanovení § 2a ZDPH, které upravuje vynětí z předmětu daně, se výslovně týká pouze pořízení zboží z jiného členského státu).

Z ustanovení § 2 ZDPH, který pro účely tohoto zákona vymezuje předmět daně, ale i z některých dalších ustanovení tohoto zákona (např. § 5, § 13 a § 14 ZDPH) vyplývá, že předmětem daně z přidané hodnoty není např.:

 • dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko,

 • poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko,

 • vložení nepeněžitého vkladu ve hmotném nebo nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí tohoto majetku neuplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně,

 • vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci v nepeněžité formě ve hmotném nebo nehmotném majetku, pokud nebyl u tohoto majetku nebo u jeho části uplatněn odpočet daně,

 • poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud nebyl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,

 • poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč,

 • poskytnutí peněžního daru,

 • úrok z prodlení,

 • náhrada škody,

 • činnosti, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti.

b) přehled obchodního majetku.

Podle ustanovení § 4 odst. 4 písm. c) ZDPH se obchodním majetkem pro účely tohoto zákona rozumí majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností.

Obchodní majetek pro účely daně z přidané hodnoty je nutno odlišit od obchodního majetku pro účely daní z příjmů, který je pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob vymezen v § 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP), a pro poplatníky daně z příjmů právnických osob je vymezen v § 20c uvedeného zákona.

Příklad

Příklad 1.:

Fyzická osoba, která provozuje živnost a je plátcem DPH, je vlastníkem pozemku a osobního automobilu. Automobil používá pro své podnikání a vede jej v daňové evidenci podle § 7b zákona o daních z příjmů jako odpisovaný hmotný majetek, zatímco pozemek pronajímá jinému podnikateli a příjmy z tohoto pronájmu zdaňuje podle § 9 zákona o daních z příjmů.

Podle § 5 odst. 2 ZDPH se za ekonomickou činnost považuje mimo jiné také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Znamená to, že majetek, z jehož soustavného nájmu plynou fyzické osobě povinné k dani příjmy zdaňované podle § 9 zákona o daních z příjmů, je pro účely daně z přidané hodnoty považován za obchodní majetek, zatímco pro účely daně z příjmů v obchodním majetku není.

V daném případě je z hlediska daně z přidané hodnoty obchodním majetkem plátce pozemek i osobní automobil (tyto majetkové hodnoty je podle § 100 odst. 3 ZDPH plátce povinen uvádět v přehledu obchodního majetku v rámci evidence pro účely daně z přidané hodnoty), z hlediska daně z příjmů je ale v obchodním majetku poplatníka zahrnutý jen osobní automobil.

Na rozdíl od obchodního majetku poplatníka podle zákona o daních z příjmů se v případě obchodního majetku pro účely daně z přidané hodnoty nemusí vždy jednat jen o vlastní majetek plátce, ale může jít i o najatý majetek, vypůjčený majetek nebo majetek užívaný na základě smlouvy o finančním leasingu. Rozhodující je pouze to, že jde o majetkovou hodnotu, která plátci slouží a je jím určena pro uskutečňování jeho ekonomických činností.

Obdobně jako je tomu u obchodního majetku pro účely daně z příjmů, je třeba i u obchodního majetku, který je veden v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a je využíván pro ekonomickou činnost plátce jen zčásti, uvést (např. v %), v jaké části je majetek zařazen do obchodního majetku plátce.

Skupina

V § 100 odst. 4 ZDPH je od 1. 7. 2017 stanoveno, že v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede člen skupiny odděleně plnění, která uskutečnil pro ostatní členy skupiny (do 30. 6. 2017 to bylo stanoveno v § 100 odst. 5 ZDPH). Podle § 5a ZDPH se skupina považuje za samostatnou osobu povinnou k dani (tj. za jednoho plátce) a z toho vyplývá, že plnění uskutečněná a přijatá mezi jednotlivými členy skupiny nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

Evidenci plnění uskutečněných a přijatých skupinou včetně přehledu obchodního majetku vede za skupinu její zastupující člen, kterým se podle § 5b odst. 1 ZDPH rozumí člen skupiny se sídlem v tuzemsku, který je oprávněn k jednání za skupinu (za plnění této povinnosti ale podle § 5b odst. 2 ZDPH odpovídají všichni členové skupiny společně a nerozdílně, a to i po jejím zrušení nebo po zániku jejich členství ve skupině, a to za období, ve kterém byli členy skupiny). Z toho vyplývá, že zatímco jednotliví řadoví členové skupiny jsou povinni vést pouze evidenci

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz